EN GRUPP AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL SAMMAN

Fiskars Oyj Abp                   BÖRSMEDDELANDE 7.3.2003 kl. 8.30

EN GRUPP AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNINGEN AV FISKARS
STYRELSE
Aktieägare vilka representerar mer än en tredjedel av Fiskars Oyj
Abp:s samtliga röster föreslår för Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma
den 13 mars 2003 följande angående val av styrelsemedlemmar.

Den ovannämnda aktieägargruppen föreslår att styrelsemedlemmarnas
antal skulle fastställas till sex och de i tur avgående
styrelsemedlemmarna Göran J. Ehrnrooth och Thomas Tallberg
återväljes.

Fiskars styrelse skulle därmed bestå av Göran J. Ehrnrooth, Mikael
von Frenckell, Robert G. Ehrnrooth, Thomas Tallberg, Gustaf
Gripenberg och Olli Riikkala.

Den ovannämnda aktieägargruppen föreslår även att
styrelsesuppleanternas antal fastställes till två.

Aktieägargruppen föreslår att de i tur avgående styrelse
suppleanterna, Paul Ehrnrooth och Alexander Ehrnrooth återväljes.

Samtliga för omval föreslagna styrelsemedlemmar och suppleanter
har givit sina samtycken till omval.

Bolagets styrelse har för bolagsstämman föreslagit att
bolagsordningen skulle ändras sålunda att samtliga ordinarie
styrelsemedlemmars och styrelsesuppleanters mandattid utgår vid
slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls näst efter valet.
Den ovannämnda aktieägargruppen understöder styrelsens förslag.
Ifall styrelsens förslag godkänns av bolagsstämman, kommer sålunda
samtliga ordinarie styrelsemedlemmars och styrelsesuppleanters
mandattid att utgå vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år
2004.

Bertel Langenskiöld
verkställande direktör


Prenumerera