FISKARS EXTRA BOLAGSSTÄMMAS BESLUT

Fiskars Oyj Abp                    Börsmeddelande 3.12.2004 kl. 15.00

FISKARS EXTRA BOLAGSSTÄMMAS BESLUT


Extra dividend
Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma har idag godkänt styrelsens
förslag till utdelning av extra dividend för räkenskapsperioden som
utgick 31.12.2003. I extra dividend delas ut 1,00 euro per aktie för A-
aktier och 0,98 euro per aktie för K-aktier, totalt ca 55,0 miljoner
euro.

Den extra dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutbetalning 9.12.2004 är antecknad som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Utbetalning sker 17.12.2004 i enlighet med det
av Finlands Värdepapperscentral Ab beviljade undantagstillståndet.

Fondemission
Extra bolagsstämman beslöt öka bolagets aktiekapital från 55 364 430
euro till 77 510 200 euro genom en fondemission. Vid fondemissionen
erhålles mot fem (5) gamla A-aktier två (2) nya A-aktier och mot fem
(5) gamla K-aktier två (2) nya K-aktier eller totalt 15 698 426 nya A-
aktier och 6 447 344 nya K-aktier, var och en med det
bokföringsmässiga motvärdet 1,00 euro.

Aktieägare som på avstämningsdagen 9.12.2004 är antecknad i bolagets
aktieregister har rätt till de nya aktier som emitteras genom
fondemissionen. De nya aktierna registreras direkt på aktieägarens
värdeandelskonto uppskattningsvis 10.12.2004 under förutsättning att
ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

De nya aktierna berättigar till full dividend för räkenskapsperioden
som började 1.1.2004 men inte alltså till den extra dividend för
räkenskapsåret 2003 som extra bolagsstämman fattade beslut om idag.
Övriga aktieägarrättigheter gäller från den dag ökningen av
aktiekapitalet registrerats.

På aktieägares värdeandelskonto noteras det maximiantal
teckningsrätter som är jämnt delbart med det antal som behövs för
teckning. Fiskars Oyj Abp säljer genom offentlig handel enligt
aktiebolagslagens kapitel 3a § 16 de överblivna teckningsrätterna för
aktieägares räkning och överför de genom försäljningen erhållna medlen
till aktieägaren uppskattningsvis 17.12.2004.

Aktier som inte överförts till värdeandelssystemet
Bolagsstämman beslöt att de på ett gemensamt värdeandelskonto liggande
aktier i bolaget som inte överförts till värdeandelssystemet samt de
aktier som inte krävts vid fondemissionerna åren 1995 och 1999,
sammanlagt 33 102 A-aktier och 8 766 K-aktier, skall säljas för sina
ägares räkning. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att i ärendet
vidta sådana åtgärder som beslutet förutsätter.


Heikki Allonen
verkställande direktör

Prenumerera