FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2003

Fiskars Oyj Abp         BÖRSMEDDELANDE 13.3.2003 

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2003

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 13.3.2003 fastställde
bokslutet för 2002. Stämman beslöt att i dividend utdela
0,70 euro/aktie för A-aktier och 0,68 euro/aktie för K-aktier.
Dividenden utbetalas 25.3.2003.

Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002.

Bolagsordningens 6 § 1 moment ändrades så att styrelsemedlemmarnas
antal är minst 5 och högst 9 samt suppleanternas antal högst 3.
Deras mandattid ändrades att utgå vid slutet av den ordinarie
bolagsstämma som hålls näst efter valet. Som en följd härav ändrades
också 14 § punkt 12.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till 6 och suppleanternas
antal till 2.

Styrelsemedlemmarna Göran J. Ehrnrooth och Thomas Tallberg samt
suppleanterna Paul Ehrnrooth och Alexander Ehrnrooth, samtliga i tur
att avgå, återvaldes.

Då ändringen av bolagsordningen registrerats kommer samtliga
styrelsemedlemmars och suppleanters mandattid att utgå vid den
ordinarie bolagsstämman 2004.

Till revisor valdes KPMG Wideri Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid
räknat från 13.3.2003 i ett annat förhållande än aktieägarnas
ägoförhållande vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande
börskurs av bolagets egna aktier förvärva högst 1 962 303 A-aktier
och högst 805 918 K-aktier.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räknat
från 13.3.2003 besluta om avyttring av högst 1 962 303 Fiskars
A-aktier och högst 805 918 K-aktier, vilka förvärvats på basen av
styrelsens förvärvsfullmakt.

Bolagsstämman beslöt öka bolagets aktiekapital med minst 100 euro
och högst 525 000 euro genom en riktad emission till innehavarna av
bolagets optionsbevis av år 1998.

Delårsrapporten för januari-mars publiceras 9.5.2003.Bertel Langenskiöld
verkställande direktör
                              BILAGA

Hänvisande till Helsingfors Börs regler publiceras härmed Fiskars
Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut av 13.3.2003.

Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningens 6 § 1 moment och 14 § 12
punkt att lyda enligt följande:


"6 §
Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie
medlemmar. Bolagsstämman kan även besluta att välja högst tre
suppleanter. Suppleanterna skall kallas till styrelsens
sammanträden. Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas mandattid
utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls näst efter
valet."

"14 §
UTSES
12. medlemmar och, vid behov, suppleanter i styrelsen och"


Bolagsstämman beslöt återkalla den av ordinarie bolagsstämman
14.3.2002 beviljade förvärvsfullmakten samt i enlighet med
styrelsens förslag befullmäktiga styrelsen att under ett års tid
räknat från 13.3.2003 i ett annat förhållande än aktieägarnas
ägoförhållande vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande
börskurs av bolagets egna aktier förvärva högst 1 962 303 A-aktier
och högst 805 918 K-aktier. Styrelsen skall äga rätt att utnyttja
fullmakten, då det föreligger vägande ekonomiska skäl med tanke på
tryggande av koncernens verksamhetsförutsättningar eller på
befästande och breddande av bolagets internationella och/eller
inhemska affärsrörelse och/eller i syfte att upprätthålla en stabil
kursutveckling.

Bolagsstämman beslöt återkalla den av ordinarie bolagsstämman
14.3.2002 beviljade avyttringsfullmakten samt i enlighet med
styrelsens förslag befullmäktiga styrelsen att under ett års tid
räknat från 13.3.2003 besluta om avyttring av högst 1 962 303
Fiskars A-aktier och högst 805 918 Fiskars K-aktier, vilka
förvärvats på basen av styrelsens förvärvsfullmakt. Fullmakten
berättigar styrelsen att besluta om till vem och i vilken ordning
egna aktier avyttras. Styrelsen kan fatta beslut om avyttring av
egna aktier avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen
skall äga rätt att utnyttja fullmakten då det föreligger vägande
ekonomiska skäl med tanke på tryggande av koncernens
verksamhetsförutsättningar eller på befästande och breddande av
bolagets internationella och/eller inhemska affärsrörelse. Aktiernas
avyttringspris skall lägst utgöra deras gängse värde på Helsingfors
Börs vid tidpunkten för avyttringen.

Extra bolagsstämman 23.11.1998 beslöt om en riktad emission av
optionsrätter. Optionerna utgavs till personer som hör till
ledningen för bolag inom Fiskarskoncernen samt till Fiskars helägda
dotterbolag Fiskars Holdings, Inc., vilket bolag sedermera
fusionerats med Fiskars Brands, Inc. Optionerna utgavs i tre serier,
Litt. A, Litt. B. och Litt. C. Av dessa har tiden för utnyttjandet
av optionerna utgått för Litt. A och Litt. B. Optioner av serie
Litt. C kan utnyttjas under perioden 15.5-15.6.2003. Antalet
utelöpande optioner är 525 000 st. vilka berättigar till teckning av
motsvarande antal Fiskars A-aktier. Genom utnyttjandet av till
optionerna hörande teckningsrätter kan bolagets aktiekapital ökas
med högst 525 000 euro.

Extra bolagsstämmans beslut registrerades i handelsregistret
1.12.1998. Enligt registermyndighetens tolkning av aktiebolagslagen
borde ytterligare en registrering ha gjorts senast inom två år från
bolagsstämmans beslut för att beslutet fortsatt skulle gälla. En
dylik andra registrering saknas i handelsregistret.

Bolagsstämman beslöt rikta en aktieemission till innehavarna av
bolagets optionsbevis 1998 Litt. C. för att bolaget skall ha
beredskap att uppfylla de optionsvillkor som fastställts av de extra
bolagsstämmorna 23.11.1998 och 28.10.1999. En del av innehavarna hör
till bolagets närmaste krets och innehar nu 0,2 % av bolagets
aktiekapital och 0,03 % av rösterna. Om till bolagets närmaste krets
hörande innehavare tecknar alla de aktier som erbjudits dem utgör
deras andelar efter emissionen 0,5 % av aktiekapitalet och 0,08 % av
rösterna.


Stämman fastställde följande:

EMISSIONSVILLKOR

1.
Bolagets aktiekapital ökas inom ramen för minimi- och maximi
kapitalet med minst 100 euro och högst 525 000 euro från 55 364 430
euro till minst 55 364 530 euro och högst 55 889 430 euro genom en
nyemission om minst 100 euro och högst 525 000 euro genom utgivande
av minst 100 nya A-aktier och högst 525 000 nya A-aktier med ett
bokföringsmässigt motvärde om 1 euro/aktie.

2.
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning erbjuds
aktierna till teckning åt innehavarna av bolagets optionsbevis av
Litt. C förutom till Fiskars Brands, Inc. Avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt motiveras med att bolaget skall ha
beredskap att uppfylla de med optionsbevisen sammanhängande
förpliktelserna i enlighet med de optionsvillkor som fastställts av
extra bolagsstämmorna 23.11.1998 och 28.10.1999.

3.
Ettvart optionsbevis berättigar dess innehavare att teckna det antal
Fiskars A-aktier som finns angivet i respektive optionsbevis.

4.
Tiden för teckning av aktier på basen av optionsbevisen är
15.5-15.6.2003. Aktieteckningen sker på bolagets kontor i
Helsingfors. Teckningen sker mot överlåtelse av optionsbevis.
Betalning bör erläggas vid teckning.

5.
Aktiernas teckningspris är 10,10 euro/aktie, vilket teckningspris
bolagets styrelse vid sitt sammanträde 1.11.2000 bestämt på basen av
p. 7.3 i ursprungliga optionsvillkoren. (A-aktiernas medelkurs på
Helsingfors Börs under perioden 1-30.9.2000 ökat med 10%.)

6.
Tecknade och fullt betalade aktier registreras på tecknarens
värdeandelskonto.

7.
De tecknade aktierna berättigar till dividend för det räkenskapsår
under vilket de är tecknade.
I övrigt begynner aktieägarens rättigheter i bolaget efter det att
ökningen av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

8.
Styrelsen beslutar om övriga frågor rörande aktieteckningarna.

Samtliga handlingar i anslutning till denna emission finns till
påseende vid bolagets kontor i Helsingfors.Prenumerera