FISKARS STYRELSE FÖRESLÅR EXTRA DIVIDEND OCH FONDEMISSION

Fiskars Oyj Abp               BÖRSMEDDELANDE 10.11.2004 kl. 8.30

FISKARS STYRELSE FÖRESLÅR EXTRA DIVIDEND OCH FONDEMISSION

Styrelsen har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma som hålls
den 3 december 2004.

Fiskars Oyj Abp:s styrelse föreslår för extra bolagsstämman en extra
utdelning om 1,00 euro/A-aktie och 0,98 euro/K-aktie. Styrelsen
föreslår också en fondemission, så att fem gamla A-aktier skulle ge
två nya A-aktier och fem gamla K-aktier skulle ge två nya K-aktier.


Vid extra bolagsstämman behandlas följande ärenden:

(1) Förslag om extra dividend
Styrelsen föreslår att det på basis av den fastställda balansräkningen
för den räkenskapsperiod som utgick den 31 december 2003 utdelas en
extra dividend om 1,00 euro/A-aktie och 0,98 euro/K-aktie utöver den
dividend (0,31 euro/A-aktie och 0,29 euro/K-aktie) om vilken beslut
fattades på den ordinarie bolagsstämman den 16 mars 2004.

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om extra dividend
betalas dividenden till aktieägare som på avstämningsdagen den 9
december 2004 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral. Styrelsen föreslår att den extra dividenden
utbetalas den 17 december 2004.

(2) Förslag om fondemission
Styrelsen föreslår en ökning av bolagets aktiekapital från
55 364 430 euro till 77 510 200 euro genom en fondemission.

Vid fondemissionen erhålles mot fem (5) gamla A-aktier två (2) nya A-
aktier och mot fem (5) gamla K-aktier två (2) nya K-aktier eller
totalt 15 698 426 nya A-aktier och 6 447 344 nya K-aktier, var och en
med det bokföringsmässiga motvärdet 1,00 euro.

Aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i bolagets
aktieregister har rätt till de nya aktier som emitteras genom
fondemissionen. Avstämningsdagen är den 9 december 2004.

De nya aktierna registreras direkt på aktieägarens värdeandelskonto
uppskattningsvis 10.12.2004 under förutsättning att ökningen av
aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

De nya aktierna berättigar till full dividend för räkenskapsperioden
som började 1.1.2004 men inte alltså till den extra dividend för
räkenskapsåret 2003 som föreslås till bolagsstämman ovan. Övriga
aktieägarrättigheter gäller från den dag ökningen av aktiekapitalet
registrerats.

(3) Förslag om försäljning av de aktier som inte överförts till
värdeandelssystemet

Styrelsen föreslår att de på ett gemensamt värdeandelskonto liggande
aktier i bolaget som inte överförts till värdeandelssystemet samt de
aktier som inte krävts vid fondemissionerna åren 1995 och 1999,
sammanlagt 33 102 A-aktier och 8 766 K-aktier, skall säljas för sina
ägares räkning.


Kallelse till extra bolagsstämma:

Kallelse till extra bolagsstämman publiceras i Helsingin Sanomat,
Hufvudstadsbladet och Västra Nyland den 16 november 2004 samt på
Fiskars Oyj Abp:s hemsida www.fiskars.fi.
Heikki Allonen
verkställande direktörBILAGOR 3 st.
Styrelsens förslag till extra bolagsstämman i sin helhetBILAGA 1

FÖRSLAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OM UTDELNING AV EXTRA DIVIDEND

Vid utgången av räkenskapsperioden 2003 var koncernens utdelningsbara
egna kapital 261,3 miljoner euro och moderbolagets utdelningsbara egna
kapital 258,6 miljoner euro.

Bolagsstämman beslöt den 16 mars 2004 att i dividend för år 2003
utdela 0,31 euro per aktie i serie A och 0,29 euro per aktie i serie
K. För år 2003 har sålunda utdelats sammanlagt 16 811 844,02 euro.

För extra bolagsstämman som hålls den 3 december 2004 föreslår Fiskars
Oyj Abp:s styrelse att en extra dividend om 1,00 euro per A-aktie och
0,98 euro per K-aktie delas ut för räkenskapsperioden som utgick den
31 december 2003. Dividenden betalas till aktieägare som den 9
december 2004 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas den
17 december 2004.


BILAGA 2

FÖRSLAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OM FONDEMISSION

För extra bolagsstämman som hålls den 3 december 2004 föreslår Fiskars
Oyj Abp:s styrelse en ökning av bolagets aktiekapital från 55 364 430
euro till 77 510 200 euro genom en fondemission så att man överför
till aktiekapitalet från överkursfonden 21 280 696,40 euro och från
uppskrivningsfonden 865 073,60 euro på följande villkor:

Nya aktier
Vid fondemissionen emitteras 15 698 426 nya A-aktier och 6 447 344 nya
K-aktier, var och en med det bokföringsmässiga motvärdet 1,00 euro.

Rätt till nya aktier
Aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i bolagets
aktieregister har rätt till de nya aktier som emitteras genom
fondemission.

Avstämningsdag
Avstämningsdagen är den 9 december 2004.

Emittering av nya aktier
Vid fondemissionen erhålles mot fem (5) gamla A-aktier två (2) nya A-
aktier och mot fem (5) gamla K-aktier två (2) nya K-aktier. De nya
aktierna registreras direkt på aktieägarens värdeandelskonto
uppskattningsvis den 10 december 2004 under förutsättning att ökningen
av aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

Aktieägares rättigheter
De nya aktierna berättigar till full dividend för räkenskapsperioden
som började den första januari 2004. Övriga aktieägarrättigheter
gäller från den dag ökningen av aktiekapitalet registrerats.

Odelbara teckningsrätter
Till aktieägare emitteras ett antal teckningsrätter som är jämnt
delbart med det antal som behövs för teckning. Fiskars Oyj Abp säljer
genom offentlig handel enligt aktiebolagslagens kapitel 3a §16 de
överblivna teckningsrätterna för aktieägares räkning och överför de
genom försäljningen erhållna medlen till aktieägaren uppskattningsvis
den 17 december 2004.

Övrigt
Fiskars Oyj Abp:s styrelse fattar beslut om övriga frågor i anslutning
till fondemissionen samt de praktiska åtgärder som denna föranleder.


BILAGA 3

FÖRSLAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER SOM INTE
ÖVERFÖRTS TILL VÄRDEANDELSSYSTEMET

För extra bolagsstämman som hålls den 3 december 2004 föreslår Fiskars
Oyj Abp:s styrelse att bolagsstämman besluter att sälja de aktier som
inte överförts till värdeandelssystemet och som ligger på ett
gemensamt värdeandelskonto samt de aktier som inte krävts vid
fondemissionerna åren 1995 och 1999, sammanlagt högst 33 102 A-aktier
och 8 766 K-aktier, för de ägares räkning som inte har framställt sitt
aktiebrev för att registrera sina rättigheter i värdeandelsregistret,
samt befullmäktigar bolagets styrelse att vidta alla nödvändiga
åtgärder i anslutning till information om beslutet, försäljning och
överlåtande av aktierna samt deponering och överlåtande av medlen från
försäljningen i enlighet med lagen om aktiebolag och andra tillämpbara
förordningar.


Prenumerera