FISKARSKONCERNENS BOKSSLUTSKOMMUNIKÉ 200

Fiskars Oyj Abp        Börsmeddelande 14.2.2003 kl 8.30

FISKARSKONCERNENS BOKSSLUTSKOMMUNIKÉ 2002
   
FJÄRDE KVARTALETS RESULTAT (OKTOBER-DECEMBER, 3 MÅN)

Koncernens omsättning uppgick till 143 milj. euro (151), vilket är
6 procent mindre än under motsvarande period föregående år.
I huvudsak beror minskningen på den gentemot euron försvagade US-
dollarn.

Rörelsevinsten var -0,3 milj. euro (+1,3). I periodens resultat
ingår en extra goodwillavskrivning på 3,2 milj. euro i anslutning
till omstrukturering av verksamheten. Under motsvarande period
föregående år ingick i resultatet exceptionella poster till ett
nettobelopp om -0,8 milj. euro. Den jämförbara rörelsevinsten var
således 3,0 milj. euro (2,1), vilket är något bättre än föregående
år.

Koncernens resultat efter finansiella poster i oktober-december
var -2,3 milj. euro (-2,5). Koncernens resultat var 1,6 milj. euro
(-4,5). Resultatet är betydligt bättre än under motsvarande period
föregående år, men fortsatt blygsamt vilket beror på den
säsongbetonade verksamheten. De lägre skatterna +3,9 milj. euro (-
2,0) och nettofinansieringskostnader -2,0 milj. euro (-3,8) hade
en betydande inverkan på resultatförbättringen.

KONCERNEN ÅR 2002

Såväl i USA som i Europa var marknadsläget svårt inom
konsumentvaror. Koncernens omsättning var 725 milj. euro (762),
vilket var fem procent lägre än under föregående år. I huvudsak
berodde minskningen i försäljningen på den gentemot euron
försvagade US-dollarn.

Rörelseresultatet för koncernens industriella verksamhet
förbättrades betydligt och var 28 milj. euro (12). Intäkter av
placeringsverksamheten steg till 59 milj. euro (51). Koncernens
resultat efter finansiella poster var 72 milj. euro (36).

Koncernens resultat för räkenskapsperioden var 50 milj. euro (23)
och resultatet per aktie var 0,90 (0,41).

Styrelsen föreslår att dividenden för år 2002 höjs till 0,70 euro
(0,31) för A-aktien och 0,68 (0,29) för K-aktien eller sammanlagt
till 38,4 milj. euro (16,8).
AFFÄRSVERKSAMHET

Fiskars Brands, Inc.

Omsättningen för koncernens överlägset största industriella
verksamhetsgren, konsumentvaror, var 693 milj. euro (731), vilket
är fem procent lägre än föregående år. Omsättningen beräknad i
dollar var på föregående års nivå.

Av konsumentvarornas omsättning uppkom huvuddelen eller 68% i
Nordamerika medan Europas andel är 29%.

Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby som i
huvudsak säljs under varumärket FISKARS ökade i Nordamerika med
inemot sex procent beräknad i US-dollarn, vilket under rådande
svåra förhållanden kan anses vara ett gott resultat.
Även omsättningen av fritidsprodukter, närmast Gerberprodukter,
utvecklades positivt. Inom trädgårdsprodukter var utvecklingen
oenhetlig; handverktyg som säljs under varumärket Fiskars ökade
t.o.m. så mycket som åtta procent på grund av innovativa nyheter
och anmärkningsvärt är att produktionsvolymen på Billnäs fabriken
ökade under året med hela 20 procent. Produktområdets
totalförsäljning utvecklades dock negativt till följd av den
fortsatt svaga efterfrågan på volymprodukter så som blomkrukor,
mattor, trädgårdsmöbler och plastprodukter.

I Europa steg omsättningen jämfört med föregående år och uppgick
till 214 milj. euro (206). I de nordiska länderna är Fiskars
ställning fortsatt stark och marknadsandelarna ökade. I
mellaneuropeiska euroländerna och Storbritannien bibehölls
försäljningen på föregående års nivå trots tämligen svåra
marknadsförhållanden. På nya marknadsområden som Polen och
Ryssland var tillväxten över 10%; dessa länders andel av
totalförsäljningen är dock liten.

De åtgärder som vidtagits för att öka verksamhetens lönsamhet
medförde fortsättningsvis betydande kostnader av engångskaraktär
20 milj. euro (34). De största kostnaderna förorsakades i
Storbritannien och Tyskland där verksamheter lagts ned och man
koncentrerat verksamheten kring produkter där Fiskars Brands är
starkast. Goodwill-avskrivningarna steg till 14 milj. euro (11). I
goodwill-avskrivningarna ingår en extra nedskrivning om 3,2 milj.
euro som hänför sig till de ovan nämnda åtgärderna. Fiskars Brands
rörelseresultat var 27 milj. euro (11).Inha Bruk

Inha Bruks omsättning var 23 milj. euro (22) och ökade således med
sju procent. Tillväxten kom från båtförsäljningen då försäljningen
såväl i hemlandet som till exportmarknaderna klart ökade. Den
förnyade Buster Magnum fick ett särdeles gott mottagande.
Efterfrågan på gångjärn var på föregående års nivå.

Rörelsevinsten för Inha Bruk var 2,5 milj. euro (2,6).

Resultatet för fastighetsverksamheten var bra och ökade klart
jämfört med föregående år.

Intäkter av långfristiga placeringar 59 milj euro (51), bestod i
huvudsak av tilläggsdividend från Wärtsilä.

PERSONAL

I Nordamerika minskade personalens antal med 342 och i Europa med
12. Hela koncernens personal uppgick vid slutet av året till 4 206
(4 556), vilket är åtta procent mindre än föregående år.

INVESTERINGAR OCH PLACERINGAR

Investeringar i den industriella verksamheten uppgick till 31
milj. euro (31). Den mest betydande investeringen utgjordes av
styrsystemet (ERP) som i Nordamerika delvis redan tagits i bruk.
Projektet pågår ännu under år 2003.

I kapitalfonder har under året investerats 4 milj. euro (5).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Under året fortsatte man att effektivisera hanteringen av det
industriella rörelsekapitalet. I varulagret bundet kapital
frigjordes till ett belopp av 21 milj. euro (56).

Koncernens kassaflöde var bra, 130 milj. euro (100). Till följd av
det starka kassaflödet och den försvagade US-dollarn minskade
koncernens räntebärande skulder till 266 milj. euro (400).

Balansräkningens slutsumma minskade med 13 %. Rörelsekapitalet har
som ovan beskrivits minskat till följd av det positiva kassaflödet
men också till följd av den betydande försvagningen av US-dollarn.
Försvagningen av US-dollarn har också minskat de industriella
anläggningstillgångarnas balansvärde. I långfristiga placeringar
har Wärtsiläaktierna i likhet med tidigare upptagits till
anskaffningspris.

Koncernens betalningsberedskap är bra och koncernen har betydande
outnyttjade kreditlimiter samt 20 milj. euro i kassamedel.

Nettofinansieringskostnaderna minskade kraftigt till 15 milj. euro
(28). De minskade kostnaderna beror såväl på lägre
genomsnittsränta som på väsentligt lägre räntebärande kapital.
Nettoskuldsättningsgraden förbättrades till 57 % (96). Soliditeten
steg till 53% (44) av balansräkningens slutsumma.

BOLAGETS LEDNING

Koncernens verkställande direktör Bertel Langenskiöld meddelade i
januari att han under våren 2003 kommer att övergå i annan
arbetsgivares tjänst. Verkställande direktören för Inha Bruk Vesa
Koivula övergår i annan arbetsgivares tjänst i maj 2003.

Inom Fiskars Brands har ledningsgruppen under ledning av
verkställande direktör William J. Denton under året omorganiserat
konsumentvarugruppen och dess organisation på ett
resultatbringande sätt.

FÖRVALTNING (Corporate Governance)

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter och ansvar har fastställts i den finska
aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsen sörjer för
bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt
organiserad. Styrelsen väljer verkställande direktören och ett
behövligt antal direktörer samt bestämmer deras löneförmåner.
Styrelsen sammanträdde under år 2002 elva gånger.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har bestått av sex ordinarie medlemmar samt två
suppleanter. Ingen av styrelsemedlemmarna eller suppleanterna är i
bolagets tjänst.

Styrelsearvoden

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolagsstämma.
Under år 2002 var styrelseordförandens arvode 45 420 euro i året,
viceordförandens 34 065 euro, och medlemmarnas 22 710 euro i året
samt suppleanternas arvode 11 355 i året. Därtill utbetalas till
medlemmarna och suppleanterna mötesarvode om 510 euro per möte
samt ersättning för resekostnader och andra utgifter som uppkommit
i samband med skötsel av bolagets ärenden.Styrelsens kommitteér

Styrelsen har bland sig utsett tre kommiteér: Audit Commitee,
Compensation Commitee och Planning Commitee

1. Audit Committee har som uppgift att styra och övervaka
koncernens resultatrapportering och revision. Medlemmar i
kommitteén var Göran J. Ehrnrooth, Thomas Tallberg, Gustaf
Gripenberg och Paul Ehrnrooth.

2. Compensation Committee har som uppgift att förbereda bolagets
löne- och belöningsärenden. Medlemmar var Göran J. Ehrnrooth,
Mikael von Frenckell och Olli Riikkala.

3. Planning Committee har som uppgift att förbereda ärenden som
gäller bolagets framtid och strategi. Medlemmar var Göran J.
Ehrnrooth, Mikael von Frenckell och Robert G. Ehrnrooth.

Bolagets insiderkrets

Bolaget har fr.o.m. den 1.1.2000 tillämpat de av Helsingfors Börs
fastställda insiderreglerna. Till bolagets permanenta insiderkrets
hör i enlighet med värdepappersmarknadslagen till följd av sin
ställning styrelseledamöterna, verkställande direktören,
viceverkställande direktören och revisorerna. Därtill hör till den
utvidgade insiderkretsen bolagets ekonomidirektör,
finansieringsdirektör, direktören för juridiska ärenden och
informationsdirektör samt Fiskars Brands, Inc.’s
styrelseledamöter, verkställande direktör och ledningsgrupp.
Fiskars håller sitt insiderregister i Finlands Värdepapperscentral
Ab’s SIRE register.

Revision

Koncernens revisor är KPMG Wideri Oy Ab med Sixten Nyman som
huvudansvarig revisor. Fiskars Brands, Inc.’s revisor är
PriceWaterhouseCoopers med Douglas C. Calvin som huvudansvarig
revisor.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls den 14 mars
2002 beslöt att utdela i dividend för A-aktier 0,31 euro per aktie
och 0,29 euro för K-aktier, vilket utgör sammanlagt 16,8 milj.
euro.

Styrelsemedlemmarna Robert G. Ehrnrooth och Mikael von Frenckell
som var i tur att avgå återvaldes. Deras mandattid utgår år 2005.
Styrelsemedlemmarna Stig Stendahl och Juha Toivola meddelade att
de önskar avgå från styrelsen. Till ny styrelsemedlem valdes Olli
Riikkala. Hans mandattid utgår utgår 2004.

Till revisor valdes KPMG Wideri Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid
förvärva och avyttra 1 962 303 st. av bolagets A-aktier och
805 918 st. K-aktier. Motsvarande tidigare befullmäktiganden
återkallades. Befullmäktigandet har ej utnyttjats.

AKTIEKURSER

Vid utgången av året var kursen för Fiskars A-aktie 7,80 euro
(8,50) och 8,10 euro för K-aktien (8,00). Marknadsvärdet på
bolagets aktiestock sjönk med 5,6 procent från föregående år till
436,7 milj. euro (462,5).
Under år 2002 omsattes aktier för sammanlagt 45 milj. euro (10). A-
aktier omsattes 3,9 milj. st. och K-aktier 1,3 milj. st. Av hela
aktiestocken utgjorde omsättningen ca 9,5 procent (2,4).

UTSIKTER

De åtgärder som under senare år vidtagits för att förbättra
lönsamhetsnivån möjliggör en förbättring av rörelsevinsten även
för innevarande år. Under osäkra förhållanden ligger huvudvikten
fortsättningsvis på att förbättra lönsamheten. Omsättningen
förväntas bli lägre än föregående år p.g.a. den försvagade US-
dollarn. Den globala osäkerheten gör det svårt att göra
tillförlitliga resultatestimat.
Av placeringsverksamheten kan man också under pågående år förvänta
sig betydande intäkter i form av tilläggsdividend från Wärtsilä.

Koncernens finansiella ställning bibehålls stabil.

Bertel Langenskiöld
Verkställande direktör
KONCERNENS RESULTATRÄKNING  10-12 10-12  1-12  1-12 ändr.
                2002  2001  2002  2001   %
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

OMSÄTTNING          142,9 151,4 725,5 762,3   -5

Anskaffning och tillverkning -99,0 -105,5 -501,5 -538,1   -7
BRUTTOBIDRAG          43,9  45,9 224,0 224,2   0

Övriga rörelsekostnader    -44,1 -40,9 -176,6 -178,4   -1
RESULTAT FÖRE ENGÅNGSPOSTER  -0,1  4,9  47,4  45,7   4

Kostnader av engångsnatur   -0,2  -3,6 -19,5 -33,6  -42

RÖRELSEVINST          -0,3  1,3  27,9  12,1  130

Intäkter av placeringar    -0,1  0,8  59,0  51,1   16
Övriga finansiella intäkter   1,1  0,0  1,5  1,1   28
Finansiella kostnader     -3,0  -4,6 -16,3 -28,6  -43
RESULTAT FÖRE SKATTER     -2,3  -2,5  72,1  35,7  102

Periodens skatt         3,9  -2,0 -22,5 -13,1   71
PERIODENS VINST         1,6  -4,5  49,6  22,6  120

Resultat/aktie, euro      0,03 -0,08  0,90  0,41

KONCERNENS BALANSRÄKNING   12/02 12/01 ändr.
                MEUR  MEUR   %
AKTIVA

Anläggningstillgångar     280,1 335,0  -16
Långfristiga placeringar   211,4 208,7   1
Omsättningstillgångar     160,2 214,3  -25
Finansieringstillgångar    157,6 170,6   -8
TOTALT            809,3 928,7  -13

PASSIVA

EGET KAPITAL
Aktiekapital          55,4  55,4   0
Övrigt eget kapital      373,7 351,4   6

AVSÄTTNINGAR          5,5  3,8   44
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt         183,5 274,5  -33
Kortfristigt         191,3 243,6  -21
TOTALT            809,3 928,7  -13

Emissionsjusterat
eget kapital/aktie, euro    7,75  7,35   5
Soliditet            53%  44%   21
Nettogearing          57%  96%  -40

BRUTTOINVESTERINGAR      35,2  39,6  -11
ANTAL ANSTÄLLDA I MEDELTAL   4095  4489   -9


               10-12 10-12  1-12  1-12 ändr.
                2002  2001  2002  2001   %
Valutakurser:
USD medelkurs (resultat)    1,00  0,90  0,95  0,90   6
USD period. slut (balans)   1,05  0,88  1,05  0,88   19

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 10-12 10-12  1-12  1-12
                2002  2001  2002  2001
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Från rörelsen         13,9  2,7 130,0  99,9
Från investeringar       -9,1  -9,0 -29,6  30,1
Från finansiering        1,5  -3,6 -89,6 -129,9
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   6,4  -9,9  10,9  0,1
Likvida medel, period. börja  13,4  19,3  9,5  9,3
Kursförändring         -0,2  0,1  -0,8  0,1
LIKVIDA MEDEL, PERIOD. SLUT  19,5  9,5  19,5  9,5


OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE
Konsumentvaror         136  145  693  731   -5
Inha Bruk             5   4   23   22   7
INDUSTRIN SAMMANLAGT      141  149  717  753   -5
Koncernledning, fastigheter    3   4   12   12   -4
Elimineringar          -1   -1   -3   -3   3

KONCERNEN SAMMANLAGT      143  151  725  762   -5

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE
Konsumentvaror         0,5  1,6  27,3  11,0  148
Inha Bruk            0,5  0,0  2,5  2,6   -4
INDUSTRIN SAMMANLAGT      1,0  1,6  29,8  13,6  119
Koncernledning, fastigheter  -1,4  -0,3  -1,9  -1,5  -29

RÖRELSEVINST          -0,3  1,3  27,9  12,1  130
Intäkter av placeringar    -0,1  0,8  59,0  51,1   16
RESULTAT AV VERKSAMHETGRENAR  -0,4  2,1  86,9  63,2   37

OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE
Finland              8   6   37   36   2
Skandinavien           17   18   63   62   1
Övriga Europa          21   23  130  132   -1
Nordamerika           90   99  473  508   -7
Övriga              6   6   23   23   -2
KONCERNEN SAMMANLAGT      143  151  725  762   -5

Export från Finland       13   11   51   40   27

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELS 12/02 12/01
                MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar      1   3
Panter              0   32
Växelansvar            1   0
Leasing- och hyresansvar     70   92
Övriga ansvar           1   0
SAMMANLAGT            72  128

GARANTIER
FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER      0   1

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.   72  129

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer         167  218
Ränteswappar          105  136
Ränteterminer och -futurer    29  119

DERIVATIVINSTRUMENTENS MARKNADSVÄRDEN
JÄMFÖRT MED NOMINELLA VÄRDEN

Ränteswappar          -10   -9
Ränteterminer och -futurer    0   0

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.

Prenumerera