FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI

Fiskars Oyj Abp    BÖRSMEDDELANDE 9.5.2003 kl. 14.00

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003
(Ej reviderad)

FISKARS OMSÄTTNING SJÖNK OCH RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES

- koncernens omsättning 173,6 milj. euro (199,9)
- rörelseresultatet 9,9 milj. euro (-1,7)
- intäkter från placeringsverksamhet 26,5 milj. euro (58,4)
- resultat före skatt 32,6 milj. euro (51,4)
- resultat per aktie 0,40 euro (0,62)
- medelkursen för US dollarn försvagades mot euron med 22 %
 
VERKSAMHETENS RESULTAT

Fiskars Brands, Inc:s omsättning uppgick till 165 milj. euro (191)
vilket var 14 % lägre än föregående år, varav försvagade dollarns
betydelse var 24 milj. euro. Försäljningen av produkter för skola,
kontor och hobby som säljs under FISKARS-brandet ökade i USA och även
GERBER-produkternas försäljning ökade betydligt. Marknaderna för
trädgårdsprodukter av plast (blomkrukor och trädgårdsmöbler) var
fortfarande svåra.

Försäljningen i de nordiska länderna var på föregående års nivå, men
de svåra marknaderna i Tyskland drog ner totalförsäljningen något i
Europa. Efterfrågan på de i Finland och USA tillverkade FISKARS-
trädgårdsverktygen fortsatte stark både i USA och i Europa. Det
ovanligt kalla vårvädret har något förskjutit säsongförsäljningen av
trädgårdsprodukter.

Fiskars Brands rörelseresultat under det första kvartalet var 10,2
milj. euro (-1,2), då kostnader av engångskaraktär uppgick till 3,0
milj. euro (15,6). Engångskostnaderna består i huvudsak av
förflyttningar och stängningar av fabriker i Tyskland och Mexico.

Inha Bruks omsättning uppgick till 8 milj. euro, och ökade med 21 %
från föregående år (6). Efterfrågan på båtar var god och den kraftiga
omsättningsökningen under det första kvartalet förklaras delvis med en
tidigare leveranstidpunkt för båtar. Efterfrågan på gångjärn har varit
god. Inha Bruks rörelseresultat var 1,0 milj. euro (0,4). I mars
såldes radiatorverksamheten, vilket gör det möjligt att koncentrera
Inha Bruks verksamhet ännu klarare på kärnområdena. Divesteringen
påverkar ej nämnvärt Inha Bruks omsättning eller rörelseresultat.

Resultatet för fastighetsverksamheten var stabilt.

Intäkterna från de långfristiga placeringarna var 26,5 milj. euro
(58,4) och består under första kvartalet i huvudsak av dividend från
Wärtsilä.


KONCERNENS NYA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

I april utnämndes diplomingenjör Heikki Allonen till ny verkställande
direktör och koncernchef. Han tillträder sin tjänst 16.6.2003. Fiskars
nuvarande koncernchef Bertel Langenskiöld avgår 15.5.2003. Som tf.
verkställande direktör fungerar bolagets vice verkställande direktör
Ingmar Lindberg.

PERSONAL

Till direktör för juridiska ärenden utsågs fr.o.m. 1.4.2003
vicehäradshövding Johan Landsdorff.
Som Inha Bruks nya verkställande direktör tillträdde 1.4.2003
diplomingenjör Jukka Suonperä.

I slutet av mars uppgick koncernens personal till 4385 (4206 vid
slutet av året). I Nordamerika var antalet anställda 2469 och i
Finland 938.

INVESTERINGAR OCH PLACERINGAR

Under början av året investerades 7 milj. euro (8) i den industriella
verksamheten samt 10 milj. euro (0) i det strategiska Wärtsilä
ägandet.
                  
BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Koncernens betalningsberedskap är god. Balansräkningens slutsumma är
824 milj. euro eller 15 % mindre än i mars 2002 (970), vilket beror på
det goda kassaflödet och delvis på förändringen i dollarns värde.
Soliditeten är 50 % (44). Nettoskuldsättningsgraden är 68 % (91 %).

Nettofinansieringskostnaderna 3,8 milj. euro sjönk betydligt från
föregående år (5,3).

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2003

Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma 13.3.2003 beslöt att i dividend utdela
för A-aktier 0,70 euro/aktie och för K-aktier 0,68 euro/aktie, vilket
utgör sammanlagt 38,4 milj. euro.

Bolagsordningen ändrades så att styrelsemedlemmarnas antal är minst 5
och högst 9 samt suppleanternas antal högst 3. Deras mandattid utgår
vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls näst efter valet.

Styrelsemedlemmarna Göran J. Ehrnrooth och Thomas Tallberg samt
suppleanterna Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth, samtliga i tur
att avgå, återvaldes. Samtliga styrelsemedlemmars och suppleanters
mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2004.
Till revisor valdes KPMG Wideri Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid förvärva
och avyttra bolagets egna aktier högst 1 962 303 A-aktier och högst
805 918 K-aktier. Motsvarande tidigare befullmäktiganden återkallades.
Befullmäktigandet har ej utnyttjats.

Bolagsstämman beslöt öka bolagets aktiekapital med minst 100 euro och
högst 525 000 euro genom en riktad emission till innehavarna av
bolagets optionsbevis av år 1998.

AKTIEKURSER

Kursen för Fiskars A-aktie var 7,50 euro (7,80 i slutet av år 2002)
och för K-aktien 8,25 euro (8,10). Marknadsvärdet på bolagets
aktiestock var 427 milj. euro (437).

UTSIKTER

Utvecklingen inom minuthandeln har varit svag både i USA och Europa
under början av året och en förbättring förväntas inte under de
närmaste månaderna.

Dollarns försvagade kurs mot euron sänker bolagets omsättning under
året, även om nya produktlanseringar förväntas öka försäljningen
speciellt av de trädgårdsverktyg som säljs under FISKARS-brandet samt
GERBER-produkterna under slutet av året.

Det i maj godkända åtgärdsprogrammet för affärsområdet blomkrukor,
vilket innebär sammanslagningar av produktionsanläggningar samt till
en del outsourcing av produktionen, innebär kostnader av
engångskaraktär, vilka kommer att bokföras i sin helhet under det
andra kvartalet.

De ovannämnda orsakerna innebär att bolagets resultat för det andra
kvartalet blir på en lägre nivå än föregående år.

Möjligheterna att förbättra rörelseresultatet för hela året ses dock
fortfarande vara goda.

Från placeringsverksamheten förväntas ej ytterligare intäkter under
resten av året, och således blir hela årets resultat lägre än
föregåede års nivå.

FÖLJANDE DELÅRSRAPPORT

Fiskars Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-juni
12.8.2003.Bertel Langenskiöld
verkställande direktörKONCERNENS RESULTATRÄKNING   1-3  1-3 ändr.  1-12
                2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING          173,6 199,9  -13 725,5

Anskaffning och tillverkning -118,2 -138,5  -15 -501,5
BRUTTOBIDRAG          55,4  61,4  -10 224,0

Övriga rörelsekostnader    -42,5 -47,5  -10 -176,6
RESULTAT FÖRE ENGÅNGSPOSTER  12,9  13,9   -8  47,4

Kostnader av engångsnatur   -3,0 -15,6  -81 -19,5
RÖRELSEVINST          9,9  -1,7  685  27,9

Intäkter av placeringar    26,5  58,4  -55  59,0
Övriga finansiella intäkter   0,1  0,1   92  1,5
Finansiella kostnader     -3,9  -5,4  -26 -16,3
RESULTAT FÖRE SKATTER     32,6  51,4  -37  72,1

Periodens skatt        -10,2 -16,9  -40 -22,5
PERIODENS VINST        22,4  34,5  -35  49,6

Resultat/aktie, euro      0,40  0,62     0,90

KONCERNENS BALANSRÄKNING    3/03  3/02 ändr. 12/02
                MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Anläggningstillgångar     269,5 333,5  -19 280,1
Långfristiga placeringar   219,5 209,0   5 211,4
Omsättningstillgångar     151,8 205,8  -26 160,2
Finansieringstillgångar    183,3 221,6  -17 157,6
TOTALT            824,2 969,9  -15 809,3

PASSIVA

EGET KAPITAL
Aktiekapital          55,4  55,4   0  55,4
Övrigt eget kapital      355,8 369,9   -4 373,7

AVSÄTTNINGAR          7,0  10,3  -32  5,5
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt         146,7 287,4  -49 183,5
Kortfristigt         259,4 246,8   5 191,3
TOTALT            824,2 969,9  -15 809,3

Emissionsjusterat
eget kapital/aktie, euro    7,43  7,68   -3  7,75
Soliditet           50 %  44 %   14  53 %
Nettogearing          68 %  91 %  -26  57 %

BRUTTOINVESTERINGAR      17,3  7,9  119  35,2
ANTAL ANSTÄLLDA I MEDELTAL   4127  4600  -10  4095


                1-3  1-3 ändr.  1-12
                2003  2002   %  2002
Valutakurser:
USD medelkurs (resultat)    1,07  0,88   22  0,95
USD period. slut (balans)   1,09  0,87   25  1,05

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  1-3  1-3     1-12
                2003  2002     2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Från rörelsen         10,7  31,2     130,0
Från investeringar      -14,7  -6,9     -29,6
Från finansiering        1,3 -25,2     -89,6
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -2,7  -0,9     10,9
Likvida medel, period. börja  19,5  9,5      9,5
Kursförändring         -0,3  0,1     -0,8
LIKVIDA MEDEL, PERIOD. SLUT  16,5  8,7     19,5

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE   1-3  1-3 ändr.  1-12
                2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         165  191  -14  693
Inha Bruk             8   6   21   23
INDUSTRIN SAMMANLAGT      172  197  -13  717
Koncernledning, fastigheter    2   3  -28   12
Elimineringar          -1   -1   5   -3

KONCERNEN SAMMANLAGT      174  200  -13  725

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE    1-3  1-3 ändr.  1-12
                2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         10,2  -1,2  969  27,3
Inha Bruk            1,0  0,4  125  2,5
INDUSTRIN SAMMANLAGT      11,2  -0,7  1620  29,8
Koncernledning, fastigheter  -1,3  -1,0  -32  -1,9

RÖRELSEVINST          9,9  -1,7  685  27,9
Intäkter av placeringar    26,5  58,4  -55  59,0
RESULTAT AV VERKSAMHETGRENAR  36,4  56,7  -36  86,9

OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅD  1-3  1-3 ändr.  1-12
                2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR     MEUR
Finland             11   10   4   37
Skandinavien           16   17   -3   63
Övriga Europa          37   41  -10  130
Nordamerika           105  127  -17  473
Övriga              4   5  -16   23
KONCERNEN SAMMANLAGT      174  200  -13  725

Export från Finland       18   14   26   51

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELS  3/03  3/02 12/02
                MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar      1   3   1
Panter              0   29   0
Växelansvar            0   0   1
Leasing- och hyresansvar     61   82   70
Övriga ansvar           1   0   1
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.   63  114   72

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer         193  211  167
Ränteswappar           92  126  105
Ränteterminer och -futurer    46   69   29

DERIVATIVINSTRUMENTENS MARKNADSVÄRDEN
JÄMFÖRT MED NOMINELLA VÄRDEN

Ränteswappar           -9   -7  -10
Ränteterminer och -futurer    0   0   0

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.

Prenumerera