FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI?

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.8.2004 kl. 8.30

FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2004
(Ej reviderad)


FISKARS RÖRELSERESULTAT BÄTTRE UNDER ANDRA KVARTALET, KASSAFLÖDET
FORTSÄTTNINGSVIS STARKT

- Rörelseresultatet var 17,0 milj. euro och det innebar en
förbättring jämfört med motsvarande period året innan (9,0).
- Omsättningen under årets andra kvartal var 180,4 milj. euro
eller samma som föregående år (180,4)
- Fiskars ökade sitt ägande i Wärtsilä, som blev intressebolag
- Koncernen avstod från sina investeringar i EQT-placeringsfonder

FISKARSKONCERNEN april–juni (3 mån)
Milj. euro    		Q2/2004 Q2/2003
omsättning    		 180,4  180,4
rörelseresultat  		  17,0   9,0
rörelseresultat %		 9,4 %  5,0 %
andel av intressebolagsresultat   4,2   0,0
intäkter från övrig
placeringsverksamhet  		  4,4   1,2
resultat före skatt    	  22,5   6,9
resultat per aktie		  0,30   0,11
affärsverksamhetens kassaflöde   33,7   35,9

FISKARSKONCERNEN januari–juni (6 mån)

I Fiskars resultaträkningsstruktur skedde en förändring som
bokförs från början av året i och med att ägarandelen i Wärtsilä
ökade i början av april. I Fiskars resultat ingår nu en andel av
intressebolaget Wärtsiläs resultat, medan man under tidigare år
har bokfört de årliga dividendinkomsterna från Wärtsilä genom
resultaträkningen.
Fiskars andel av Wärtsiläs resultat under årets första hälft var
7,4 milj. euro. Under jämförelseperioden utgjorde Wärtsiläs
dividender 25,6 milj. euro av placeringsverksamhetens totala
intäkter på 27,7 milj. euro.

Milj. euro    	    6 mån/04 6 mån/03   2003
omsättning    		 335,9   354,0   620,3
rörelseresultat  		  29,4   18,9   -51,9
rörelseresultat % 		 8,8 %   5,3 %  -8,4 %
andel av intressebolagsresultat   7,4     0     0
intäkter från övrig
placeringsverksamhet   	  5,7   27,7   31,3
resultat före skatt    	  36,5   39,5   -30,0
resultat per aktie		  0,50   0,51   -0,23
affärsverksamhetens
kassaflöde    		  32,2   46,5   83,6


AFFÄRSVERKSAMHET

FISKARS BRANDS, INC.

April–juni (3 mån)

Fiskars Brands, Inc:s omsättning i dollar var 203,7 milj. USD och
översteg försäljningen under motsvarande kvartal året innan med
5,0 procent. I euro räknat var försäljningen på samma nivå som
året innan. Den positiva utvecklingen för affärsverksamhetens
lönsamhet fortsatte. Under det andra kvartalet var
rörelseresultatet 16,6 milj. euro eller 9,8 % av försäljningen
(8,8 och 5,1 %).
I affärsverksamhetsmiljön märktes det att de stora
detaljhandelskedjorna i synnerhet i USA allt mer målmedvetet
minskar på lagren av säsongsbetonade varor vid slutet av varje
säsong. Det här gör det svårare att förutspå efterfrågan och
planera produktionen. Under årets andra kvartal var försäljningen
av trädgårdsmöbler livligare än väntat, samtidigt som
försäljningen av trädgårdsredskap höll en god nivå men ändå var
mindre än väntat. Det dåliga vädret i Centraleuropa inverkade
också på försäljningsutvecklingen.

Januari–juni (6 mån)

I dollar räknat utvecklades omsättningen positivt under årets
första hälft; försäljningen ökade till 386,3 milj. USD (371,1)
vilket innebär en ökning på 4 procent. I euro räknat var
omsättningen 315,3 milj. euro eller 6 procent lägre än motsvarande
period föregående år (335,8). Rörelseresultatet var 28,6 milj.
euro (19,0) eller 9,1 procent (5,6). Jämförelseperioden år 2003
belastades av kostnader av engångskaraktär på 8,7 milj. euro.
Fiskars Brands marknad i USA har utvecklats något positivt under
årets första hälft. I Norden och Storbritannien har efterfrågan
ökat, medan den privata konsumtionsefterfrågan fortfarande är svag
i Tyskland och Italien.
Produkter för skola, kontor och hobby (FISKARS(R)) är ett viktigt
produktområde, men samtidigt ett produktområde där konkurrensen nu
är hårdare än förut, och där andelen billiga importprodukter har
ökat i USA. Fiskars Brands är en ledande leverantör i USA och
produktionen är fortfarande konkurrenskraftigt, trots det skärpta
marknadsläget.
Efterfrågan på trädgårdsprodukter (FISKARS(R)) är
tillfredsställande och har varierat från marknad till marknad.
Struktureringsåtgärder och åtgärder för att effektivera
marknadsföringen som genomförts har förbättrat konkurrenskraften.
Bland de enskilda produkterna blev den i Finland designade
ogräsupptagaren en succéprodukt som fick erkännande vid en
betydande designtävling i Tyskland. I hemlandet uppnådde ogräs
upptagaren försäljningssiffror utan like genast under de första
månaderna den fanns på marknaden. Trädgårdsproduktverksamheten är
ett område där Fiskars produkter har tydliga möjligheter till
tillväxt. Verksamheten med blomkrukor, en verksamhet som i allt
större utsträckning använder sig av sourcing, räknas från och med
början av årets andra kvartal till trädgårdsprodukterna.
Även försäljningen av friluftsredskap (GERBER(R)) i USA fortsätter
den kraftiga uppgång som inleddes redan år 2003. Gerber har under
erets första hälft lanserat flera framgångsrika produkter och de
har tillsammans med den LED-ljustillverkning som köptes i januari
bidragit till att förstärka Gerbers position som leverantör av
olika friluftsredskap både till stora affärskedjor och till
branschaffärer.
Försäljningen av konsumentelektronik (Power-Sentry(R)) utvecklades
gynnsamt tack vare nya produkter.
Trädgårdsmöbelproducenten Syrocos(R) försäljningssiffror var på
samma nivå som året innan. Lönsamheten förbättrades tack vare
saneringsåtgärder, men var fortfarande inte tillfredsställande.
Konkurrensen är fortsättningsvis ytterst hård och priset på
råvaror har förblivit högt.
I Europa är marknaden splittrad. I de nordiska länderna har
försäljningen utvecklats positivt; i synnerhet trädgårds- och
köksredskapen har haft god åtgång tack vare nya
produktinnovationer. Fiskars Brands största enskilda
marknadsområde i Europa är Tyskland, där man kunnat skönja de
första svaga tecknen på en mer stabil marknadssituation. Italien
lider fortfarande av låg konsumtionsefterfrågan. I Storbritannien
kan man se smärre tecken på återhämtning.
Försäljningen av köksredskap (FISKARS(R)), som är koncentrerad
enbart till Europa, utvecklades väl i synnerhet i Norden. I
försäljningen av köksredskap har man satsat på en effektivare
användning av försäljningsbolagen i Europa. I synnerhet
produktfamiljen Fiskars Functional Form har fått nytt fotfäste på
marknaden.

INHA BRUK

Inha Bruks omsättning under årets andra kvartal var 9,6 milj. euro
och ökade med 33 % (7,3) jämfört med motsvarande period föregående
år. Omsättningen under årets sex första månader var 17,3 milj.
euro (14,8), vilket innebar en ökning på 17 %. Efterfrågan på
Buster(R)-båtar var fortsättningsvis rekordlivlig och
försäljningen ökade också relativt sett mer än ökningen på
båtmarknaden som helhet. Efterfrågan var fortsättningsvis god både
i hemlandet och på exportmarknaderna. Exporten ökade under årets
första hälft främst i Sverige och Estland, därifrån en del av
båtarna exporteras vidare till den växande ryska marknaden.
Efterfrågan på gångjärnsprodukter var stabil tack vare att
byggandet fortfarande var livligt både i hemlandet och på
exportmarknaderna.
Inha Bruks rörelseresultat för årets andra kvartal var 1,3 milj.
euro (1,1) och rörelseresultatet för årets första sex månader var
2,3 milj. euro (2,1).

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Fastighetsverksamhetens omsättning och lönsamhet utvecklades
gynnsamt.

WÄRTSILÄ

Wärtsilä har sedan början av år 2004 konsoliderats i Fiskars
koncernbokslut. I resultatet för årets första sex månader har man
räknat med den andel av Wärtsiläs resultat som Fiskars ägarandel
under respektive period berättigat till, inklusive en
goodwillavskrivning för koncernen.
Fiskars andel av Wärtsiläs resultat under årets andra kvartal var
4,2 milj. euro. Ägarandelen i slutet av perioden var 20,5 % av
aktierna och 28,1 % rösterna.

PLACERINGAR

Intäkterna från den övriga placerings-verksamheten var 4,4 milj.
euro (1,2), och i den summan ingår den vinst på cirka 1 milj. euro
som försäljningen av koncernens EQT-fondandelar gav upphov till i
juni.
Efter EQT-affären, som genomfördes under den aktuella perioden,
kvarstår av koncernens placeringsfondinvesteringar endast en
smärre placering i den amerikanska AEA-fonden. Fiskars har för
avsikt att i enlighet med sin strategi koncentrera sig på att
utveckla sina direkta industriella innehav.

PERSONAL

Koncernens personal uppgick i slutet av perioden till 3 983
personer (4 272). Av dem arbetade 2 088 (2 328) i Nordamerika och
958 (1 006) i Finland.

INVESTERINGAR

Under årets första hälft har investeringar i industriella
anläggningstillgångar gjorts till ett värde av 9,9 milj. euro
(15,1). Långfristiga placeringar gjordes till ett värde av 22,6
milj. euro (10,9) och av dem utgjordes största delen av aktier i
intressebolaget Wärtsilä.

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING

Balansomslutningen är 710 milj. euro (792). Sedan årets slut har
balansomslutningen vuxit med 32 milj. euro. Det beror i praktiken
helt och hållet på säsongsväxlingarna i verksamheten.
Kassaflödet och likviditeten är goda. Soliditeten var i slutet av
perioden 51 %, samma som vid slutet av föregående räkenskaps
period. Nettoskuldsättningsgraden förbättrades från årsskiftets
57 % till 55 %. Koncernens räntebärande nettoskulder uppgick i
slutet av perioden till 199 milj. euro.
Nettofinansieringskostnaderna har sjunkit och var under årets
andra kvartal 3,1 milj. euro (3,3) och under årets första hälft
sammanlagt 5,9 milj. euro (7,2).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Bolagets styrelse har haft fullmakt att förvärva aktier i det egna
bolaget. Under år 2003 hade fullmakten utnyttjats till att köpa
62 219 A-aktier och 300 K-aktier till ett sammanlagt
anskaffningspris på 615 007 euro. Dessutom utnyttjades samma
fullmakt under perioden 2.1–6.1.2004 till att förvärva ytterligare
sammanlagt 30 281 A-aktier för 301 110 euro. Den 31.7.2004 uppgick
bolagets innehav av egna aktier till sammanlagt 91 080 A-aktier
och 300 K-aktier.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls 16.3.2004,
beslöt att utdela i dividend för A-aktier 0,31 euro/aktie och för
K-aktier 0,29 euro/aktie, sammanlagt 16,8 milj. euro.
Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju och
antalet suppleanter en. Till styrelsemedlemmar valdes Göran J.
Ehrnrooth, Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala,
Thomas Tallberg samt som nya styrelsemedlemmar Paul Ehrnrooth och
Ilona Ervasti-Vaintola. Till suppleant valdes Alexander Ehrnrooth.
Styrelsemedlemmarnas och suppleantens mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2005.
Till revisor valdes KPMG Wideri Oy Ab.
Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid från
16.3.2004 förvärva och avyttra högst 1 869 803 av bolagets A-
aktier och högst 805 618 av bolagets K-aktier.

AKTIEKURSER

I slutet av juni var kursen för Fiskars A-aktie 10,16 euro (9,40 i
början av året) på Helsingforsbörsen, medan K-aktiens kurs var
10,01 euro (10,45). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock var i
slutet av juni 560 milj. euro.

IFRS

Fiskars kommer i enlighet med ett tidigare tillkännagivande att
övergå till IFRS-baserad bokslutspraxis från och med början av år
2005.

UTSIKTER

För Fiskarskoncernen har årets första sex månader varit en period
av stabil och rätt så positiv utveckling. På grund av säsongs-
växlingarna i verksamheten är det också viktigt för hela årets
resultat. Även om vissa positiva tecken har kunnat skönjas, är det
sannolikt att marknads-utvecklingen fortsätter ojämn.
Fiskarskoncernens operativa resultat för det tredje kvartalet
förväntas bli på föregående års nivå.
Det operativa resultat för hela året förutspås bli bättre än året
innan.

FÖLJANDE DELÅRSRAPPORT

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari–september
10.11.2004.Heikki Allonen
verkställande direktör
KONCERNENS RESULTATRÄKNING   4-6  4-6  1-6  1-6 ändr.  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING          180,4 180,4 335,9 354,0   -5 620,3

Anskaffning och tillverkning -128,7 -130,9 -238,2 -255,0   -7 -448,3
BRUTTOBIDRAG          51,6  49,4  97,7  99,0   -1 172,0

Övriga rörelsekostnader    -34,6 -34,7 -68,4 -71,4   -4 -139,6
Kostnader av engångsnatur    0,0  -5,7  0,0  -8,7     -84,2
RÖRELSERESULTAT        17,0  9,0  29,4  18,9   55 -51,9

Andel i intressebol.resultat  4,2  0,0  7,4  0,0      0,0
Intäkter av placeringar     4,4  1,2  5,7  27,7  -79  31,3
Övriga finansiella intäkter   0,2  0,3  0,2  0,4  -52  2,1
Finansiella kostnader     -3,3  -3,6  -6,1  -7,6  -19 -11,5
RESULTAT FÖRE SKATTER     22,5  6,9  36,5  39,5   -7 -30,0

Periodens skatt        -5,9  -1,0  -8,8 -11,2  -22  17,2
PERIODENS RESULTAT       16,7  5,9  27,8  28,3   -2 -12,8

Resultat/aktie, euro      0,30  0,11  0,50  0,51     -0,23

                4-6  4-6  1-6  1-6 ändr.  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
Valutakurser:
USD medelkurs (resultat)    1,20  1,14  1,23  1,10   11  1,13
USD period. slut (balans)   1,22  1,14  1,22  1,14   6  1,26

KONCERNENS BALANSRÄKNING    6/04  6/03 ändr. 12/03
                MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

Anläggningstillgångar     200,0 255,3  -22 173,6
Långfristiga placeringar   192,6 219,6  -12 215,9
Omsättningstillgångar     115,3 136,7  -16 124,4
Finansieringstillgångar    202,6 180,8   12 164,6
TOTALT            710,5 792,4  -10 678,4

PASSIVA

EGET KAPITAL
Aktiekapital          55,4  55,4   0  55,4
Övrigt eget kapital      304,8 360,3  -15 293,0

AVSÄTTNINGAR          7,3  7,7   -5  8,9
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt         100,7 135,4  -26 123,4
Kortfristigt         242,3 233,7   4 197,8
TOTALT            710,5 792,4  -10 678,4


NYCKELTAL           6/04  6/03 ändr. 12/03
                        %
Eget kapital/aktie, euro    6,51  7,51  -13  6,29
Soliditet           51 %  52 %   -3  51 %
Nettogearing          55 %  58 %   -4  57 %
Eget kapital, meur      360,2 415,7  -13 348,3
Räntebärande nettosk., meur  198,7 239,7  -17 198,6
Bruttoinvesteringar, meur   32,5  26,0   25  37,8
Antal anställda i medeltal   3982  3987   0  3633


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  4-6  4-6  1-6  1-6     1-12
                2004  2003  2004  2003     2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Från rörelsen         33,7  35,9  32,2  46,5     83,6
Från investeringar       -6,7  -7,9  -7,9 -22,6     -22,4
Från finansiering       -22,2 -28,3 -20,9 -27,0     -63,8
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   4,8  -0,3  3,4  -3,0     -2,6
Likvida medel, period. börja  15,6  16,5  16,9  19,5     19,5
Kursförändring         0,0  0,3  0,2  0,0     -0,1
LIKVIDA MEDEL, PERIOD. SLUT  20,5  16,4  20,5  16,4     16,9

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE   4-6  4-6  1-6  1-6 ändr.  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         169  171  315  336   -6  589
Inha Bruk            10   7   17   15   17   24
INDUSTRIN SAMMANLAGT      179  179  333  351   -5  613
Koncernledning, fastigheter    2   3   5   5   -2   10
Elimineringar          -1   -1   -1   -1   0   -3

KONCERNEN SAMMANLAGT      180  180  336  354   -5  620

RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE    4-6  4-6  1-6  1-6 ändr.  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         16,6  8,8  28,6  19,0   50 -51,4
Inha Bruk            1,3  1,1  2,3  2,1   11  2,5
INDUSTRIN SAMMANLAGT      18,0  10,0  30,9  21,1   46 -48,9
Koncernledning, fastigheter  -1,0  -0,9  -1,5  -2,2   30  -3,0

RÖRELSERESULTAT        17,0  9,0  29,4  18,9   55 -51,9
Andel i intressebol.resultat  4,2  0,0  7,4  0,0      0,0
Intäkter av placeringar     4,4  1,2  5,7  27,7  -79  31,3
RESULTAT AV VERKSAMHETGRENAR  25,6  10,2  42,5  46,6   -9 -20,6

OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅD  4-6  4-6  1-6  1-6 ändr.  1-12
                2004  2003  2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Finland             12   11   23   21   9   38
Skandinavien           17   15   32   31   5   57
Övriga Europa          36   37   71   75   -5  119
Nordamerika           110  114  199  219   -9  389
Övriga              5   4   10   8   23   18
KONCERNEN SAMMANLAGT      180  180  336  354   -5  620

Export från Finland       13   14   31   32   -3   53

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELS  6/04  6/03 12/03
                MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA
FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar      0   1   1
Panter              0   0   0
Växelansvar            1   0   1
Leasing- och hyresansvar     49   61   54
Övriga ansvar           6   1   8
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANL.   55   63   64

DERIVATIVINSTRUMENTENS
NOMINELLA VÄRDEN

Valutaterminer         107  178   91
Ränteswappar           82   88   87
Ränteterminer och -futurer    16   9   36

DERIVATIVINSTRUMENTENS MARKNADSVÄRDEN
JÄMFÖRT MED NOMINELLA VÄRDEN

Ränteswappar           -3   -7   -5
Ränteterminer och -futurer    0   0   0

Även slutna positioner ingår i de nominella värdena.


Prenumerera