FÖRHANDSUPPGIFGTER OM FISKARSKONCERNENS

Report this content
Fiskars Oyj Abp        BÖRSMEDDELANDE 28.1.2003 kl. 8.30

FÖRHANDSUPPGIFGTER OM FISKARSKONCERNENS BOKSLUT 2002
Ej reviderade

Redovisningsperiodens vinst steg till 50 milj. euro (23), vinsten
per aktie uppgick till 0,90 euro (0,41). Koncernens omsättning var
725 milj. euro (762). Omsättningen minskade sålunda med 23 milj.
euro eller 5%. Omräknat till fasta växelkurser sjönk omsättningen
dock endast med 14 milj. euro, dvs. 2% - skillnaden beror
framförallt på att US-dollarn försvagades gentemot euron.
Rörelsevinsten uppgick till 28 milj. euro (12).
I rörelseresultatet ingår rationaliseringskostnader av
engångsnatur till ett belopp om 20 milj. euro (34). Intäkter från
placeringar uppgick till 59 milj. euro (51).

Rörelsens kassaflöde var starkt. Dels till följd av det starka
kassaflödet och dels till följd av den försvagade US-dollarn
minskade koncernens räntebärande skulder till 269 milj. euro
(400). Nettoskuldsättningsgraden förbättrades därigenom till 57
procent (96%). Soliditeten steg till 53 procent (44%). Koncernens
betalningsberedskap var fortsatt god.
Antalet anställda var 4206 (4556).

Vinsten för årets sista kvartal uppgick till 2 milj. euro (-5).
Omsättningen var 143 milj. euro (151). Omräknat till fasta
växelkurser förblev omsättningen oförändrad jämfört med föregående
år. Rörelsevinsten var 0 milj. euro (1).

Fiskarskoncernens bokslutskommuniké publiceras den 14.2.2003.

FISKARSKONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (milj. i euro)
Siffrorna är preliminära

Koncernen     10-12/02 10-12/01 1-12/02  1-12/01  ändr. %
Omsättning       143    151   725    762     -5
Rörelseresultat     0     1    28    12    +130
Resultat         2    -5    50    23    +120
Resultat per aktie (i euro)       0,90   0,41

Bolagets styrelse föreslår att i dividend utdelas 38,4 milj. euro
(16,8) eller 0,70 euro (0,31) för A-aktier och 0,68 euro (0,29)
för K-aktier.

Fiskars bolagsstämma hålls den 13.3.2003.


Bertel Langenskiöld
verkställande direktör

Prenumerera