KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FISKARS OYJ ABP 3.12.2004

Fiskars Oyj Abp     BÖRSANMÄLAN 16.11.2004 kl. 8.30

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FISKARS OYJ ABP 3.12.2004


Fiskars Oyj Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma fredagen
den 3 december 2004 kl. 14.00 i HTC Helsinki, adress Märaholmsgatan 5,
00180 Helsingfors.

På den extra bolagsstämman behandlas:

1. Styrelsens förslag till utdelning av extra dividend

Styrelsen föreslår för den extra bolagsstämman att, utöver den
dividend (0,31 euro/A-aktie och 0,29 euro/K-aktie) om vilken beslut
fattades på den ordinarie bolagsstämma den 16 mars 2004, en extra
dividend om 1,00 euro per A-aktie och 0,98 euro per K-aktie delas ut
för räkenskapsperioden vilken utgick den 31 december 2003. Den extra
dividenden betalas till aktieägare som den 9 december 2004 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Den extra dividenden
skulle enligt styrelsens förslag betalas fredagen den 17 december
2004.

2. Förslag om fondemission

Styrelsen föreslår en ökning av bolagets aktiekapital från 55 364 430
euro till 77 510 200 euro genom en fondemission. Vid fondemissionen
erhålles mot fem (5) gamla A-aktier två (2) nya A-aktier och mot fem
(5) gamla K-aktier två (2) nya K-aktier eller totalt 15 698 426 nya
A-aktier och 6 447 344 nya K-aktier, var och en med det bokförings-
mässiga motvärdet 1,00 euro.

Aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i bolagets
aktieregister har rätt till de nya aktier som emitteras genom
fondemissionen. Avstämningsdagen är den 9 december 2004.

De nya aktierna registreras direkt på aktieägarens värdeandelskonto
uppskattningsvis 10.12.2004 under förutsättning att ökningen av
aktiekapitalet har antecknats i handelsregistret.

De nya aktierna berättigar till full dividend för räkenskapsperioden
som började 1.1.2004. Övriga aktieägarrättigheter gäller från den dag
ökningen av aktiekapitalet registrerats.

3. Förslag om försäljning av de aktier som inte överförts till
värdeandelssystemet

Styrelsen föreslår att de på ett gemensamt värdeandelskonto liggande
aktier i bolaget som inte överförts till värdeandelssystemet samt de
aktier som inte krävts vid fondemissionerna åren 1995 och 1999,
sammanlagt 33 102 A-aktier och 8 766 K-aktier, skall säljas för sina
ägares räkning.

Handlingar

Styrelsens förslag finns till påseende för aktieägare fr.o.m. den 26
november 2004 på bolagets huvudkontor, adress: Mannerheimvägen 14 A,
00100 Helsingfors, och kopia av förslaget sänds till aktieägare som
det begär.


Rätt att delta

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har aktieägare som den 23
november 2004 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägar-
förteckning vilken förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. För
deltagande i den extra bolagsstämman skall innehavare av förvaltar-
registrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att
tillfälligt den 23 november 2004 kunna antecknas såsom aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall meddela
härom till bolaget senast fredag den 26 november 2004 kl. 16.00
- skriftligt under adress Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors,
- per telefon på numret (09) 6188 6230 eller
- per e-post under adress laura.kiiski@fiskars.fi.
Anmälan skall vara framme innan utgången av anmälningstiden.
Eventuella fullmakter skall sändas till ovannämnda postadress innan
utgången av anmälningstiden.

Helsingfors den 10 november 2004

STYRELSEN


Fiskars Oyj Abp


Leena Kahila-Bergh         Juha Rauhala
informationsdirektör        finansdirektör


Prenumerera