ÖKNINGEN AV FISKARS AKTIEKAPITAL HAR REGISTRERATS I HANDELSREGISTRET

Fiskars Oyj Abp      Börsmeddelande 9.12.2004 kl. 11.00

ÖKNINGEN AV FISKARS AKTIEKAPITAL HAR REGISTRERATS I HANDELSREGISTRET


Ökningen av Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital med 22 145 770 euro har i
dag 9.12.2004 registrerats i handelsregistret. Aktiekapitalsökningen
grundar sig på en fondemission om vilken beslut fattades på den extra
bolagsstämman 3.12.2004.

Finansinspektionen har 23.11.2004 beviljat Fiskars ett
undantagstillstånd från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt
vid anhållan om upptagande av de aktier som emitterats vid
fondemissionen till offentlig handel.

Genom fondemissionen ökades bolagets aktiekapital från 55 364 430 euro
till 77 510 200 euro. Vid fondemissionen erhölls mot fem (5) gamla A-
aktier två (2) nya A-aktier och mot fem (5) gamla K-aktier två (2) nya
K-aktier. Totalt emitterades 15 698 426 nya A-aktier och 6 447 344 nya
K-aktier. Efter aktiekapitalsökningen är antalet aktier i bolaget
54 944 492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier. Alla aktier har ett
bokföringsmässigt motvärde om 1,00 euro.

Avstämningsdagen för fondemissionen är 9.12.2004. De nya aktierna
registreras på aktieägarnas värdeandelskonton 10.12.2004. De
berättigar till full dividend för räkenskapsperioden som började
1.1.2004 och berättigar till övriga aktieägarrättigheter sedan
ökningen av aktiekapitalet har registrerats i handelsregistret. De nya
aktierna kommer att tillsammans med de gamla aktierna vara föremål för
handel på Helsingfors Börs fr.o.m. 10.12.2004.

På aktieägarnas värdeandelskonton registreras det antal aktier som
erhålls då aktieägarens aktieantal delas med fondemissionens
teckningsförhållande. Ifall detta inte är ett jämnt tal, utbetalas för
den bråkdel som överskrider totalantalet till aktieägaren ett
penningvederlag. Fiskars Oyj Abp säljer de överskjutande aktierna för
aktieägarnas del i offentlig handel och beräknas 17.12.2004 redovisa
till aktieägarna det belopp som erhållits genom försäljningen.Juha Rauhala            Leena Kahila-Bergh
finansdirektör           informationsdirektör


Prenumerera