Folksam lämnar eget remissvar om handelsbolagens beskattning

Report this content

Folksam lämnar eget remissvar om handelsbolagens beskattning: "Varför slå vakt om beskattningsregler som motverkar ekonomisk öppenhet?" Den statliga Förenklingsutredningens förslag att göra handelsbolag till egna skattesubjekt ger en rad demokratiska fördelar jämfört med dagens regler. Som stor kapitalplacerare välkomnar Folksam den ökade ekonomiska öppenhet och genomlysning i bolagen, som en skattelagändring skulle leda till. Dessutom skulle småföretagare med handelsbolag få betydligt färre skatteregler att hålla reda på. Det konstaterar Folksam i ett eget remissyttrande till Finansdepartementet. Yttrandet går på tvärs mot de flesta andra remissinstansers uppfattning, inklusive Försäkringsförbundets. Carina Lundberg, ansvarig för Corporate Governance på Folksam Kapitalförvaltning, menar att skälen för bolagets ställningstagande är enkla och uppenbara: - Utredningens förslag är bra därför att det effektivt skulle strypa de möjligheter som finns idag till avancerad skatteplanering genom diverse invecklade konstruktioner med handelsbolag i koncerner och aktiebolag. Det är på tiden att denna slöjdans upphör. Det ligger i de stora institutionella kapitalplacerarnas intresse likväl som i samhällets och de enskilda skattebetalarnas intresse. - Antalet särbestämmelser och skatteregler skulle dessutom minska kraftigt om utredningens förslag blev verklighet, till förmån för småföretagare och andra som väljer handelsbolagsformen av andra skäl än för att kunna skatteplanera. Carina Lundberg menar att många av remissvaren speglar remissinstansernas bakgrund som särintressen på ett alltför smalt och ensidigt sätt: - Det torde vara oomstritt att dagens skatteregler för handelsbolag ger utrymme åt redovisningsmetoder, som kan skymma objektiva ekonomiska förhållanden i både aktiebolag och koncerner. Till förfång bland annat för investerare. Varför ska vi inte ändra på det? Varför skulle det ligga i samhällets och näringslivets intresse att slå vakt om skeva beskattningsregler? - Man kan undra varför till exempel näringslivets intresseorganisationer plötsligt säger nej till ökad ekonomisk öppenhet och transparens i handelsbolagens beskattning, nej till att införa skattemässig neutralitet mellan olika bolagsformer och nej till avsevärda regelförenklingar, som skulle komma småföretagarna till godo, avslutar Carina Lundberg Folksams yttrande till Finansdepartementet finns i sin helhet på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08772 60 77, 0708-31 6007 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00560/wkr0004.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00560/wkr0005.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00560/wkr0006.pdf