Polisens trafikövervakning och Vägverkets investeringar i trafiksäkerhet: Många liv skulle räddas i trafiken om alla lan

Polisens trafikövervakning och Vägverkets investeringar i trafiksäkerhet: Många liv skulle räddas i trafiken om alla landsdelar höll samma standard i sitt övervaknings- och trafiksäkerhetsarbete som de bästa gör idag Skillnaden mellan den idag mest effektiva polisövervakningen i Sverige av fortkörningar, bältes- och nykterhetsbrott och den idag minst effektiva består i cirka 50 trafikdödade personer varje år*. Det framgår av Folksams årliga sammanställning av de svenska polismyndigheternas övervakning av fortkörningar, rattfylleri- och bilbältesbrott, brottsområden som samtliga prioriteras av Rikspolisstyrelsen. Jämfört med år 2002 har de anmälda brotten ökat något inom samtliga tre områden under 2003. Anmälda fortkörningar har ökat med 6 procent, medan anmälda bilbältes- och rattfylleribrott ökat med en respektive 8 procent. - Mot bakgrund av hur många fler liv man kan rädda i trafiken genom en högre effektivitet i polisens trafikövervakning är det anmärkningsvärt att så stora lokala variationer i effektiviteten accepteras mellan de olika polismyndigheterna, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren. År 2003 var exempelvis Östergötland hela 6 gånger mer effektiva med antalet rapporterade fortkörningar per 100 000 invånare än Stockholm: Östergötland redovisade 3 837 och Stockholm 636. Även för bilbältes- och nykterhetsbrott är kvoten mellan högsta och lägsta rapportering per 100 000 invånare betydande: för bilbältesrapporteringen skiljer det 4,3 gånger och för nykterhetsbrott 3,1 gånger. En del av skillnaderna kan antagligen förklaras med geografiskt betingade orsaker, men i huvudsak speglar de olika ambitions- och prioriteringsnivåer ute på landets olika polismyndigheter. Östergötland rapporterade till exempel 2,3 gånger fler fortkörningar än det trafikmässigt jämförbara Jönköpings län. Totalt sett är det polismyndigheterna på Gotland, i Halland, Västmanland och Örebro som har lyckats förbättra övervakningen på samtliga tre prioriterade områden sedan 2002, medan Gävleborg och Stockholm når de lägsta rapporteringstalen. Rapporteringen av bältesbrott uppvisar störst skillnader mellan polismyndigheterna: Uppsala och Södermanland har ökat sin rapportering med 75 - 80 procent, medan Jämtland och Gävleborg har minskat den med 35 - 40 procent. Vägverkets investeringar i trafiksäkerhet Även mellan de sju olika vägverksregionerna varierar effektiviteten stort, mätt i hur många liv och svårt skadade som kan räddas i trafiken per 100 miljoner investerade kronor. År 2004 räddar region Stockholm exempelvis 9,7 liv/svårt skadade per 100 miljoner kronor, medan region Skåne räddar 2,5 liv/svårt skadade med motsvarande investering. Totalt sett har dock effektiviteten av Vägverkets trafiksäkerhetsinvesteringar nästan fördubblats under 2004, då en investering på 100 miljoner beräknas kunna rädda 4,9 liv/svårt skadade. Motsvarande siffra för 2003 var 2,7. - Utifrån 2004 års siffror skulle cirka 70 döda eller svårt skadade kunna undvikas om alla Vägverkets regioner uppvisade samma effektivitet som de idag bästa regionerna Stockholm och Sydöst, säger Anders Kullgren. Effektiviteten hos dessa regioners investeringar i trafiksäkerhet innebär att cirka 10 liv och 60 svårt skadade kan räddas varje år. Separerade körriktningar, alltså mötesfria vägar, har visat sig vara en av de mest effektiva sätten att rädda liv i trafiken. Samtliga Vägverksregioner har också ökat sin andel mötesfria vägar på 90- och 110-sträckor under de senaste åren. Men ändå kvarstår även här stora skillnader mellan regionerna: i Region Väst är exempelvis bara cirka 30 procent av vägarna mötesfria, medan Stockholmsvägarna är det till cirka 80 procent. * I beräkningen av exemplet har som tidigare år tillämpats en modell i en internationell forskningsstudie, som bland annat visar sambandet mellan polisens övervakning och effekten på bältesanvändning och rattonykterhet, baserat på data från Sverige, England och Nederländerna. För fullständiga resultattabeller från undersökningen, se www.folksam.se För ytterligare information Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel 08-772 74 35, mobil 0708-31 68 35 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, mobil 0708-31 60 07 Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten "Hur säker är bilen?", en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20360/wkr0001.pdf Polisens trafikövervakning och Vägverkets investeringar i trafiksäkerhet http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20360/wkr0010.pdf Polisens övervakning http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20360/wkr0011.pdf Trafikbrott per län http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20360/wkr0012.pdf Vägverkets effektivitet http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20360/wkr0013.pdf Rapport: Vägverket och polisens effektivitet

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se