Dela

Citat

Marknadsläget ser positivt ut baserat på de enorma mängder kapital som kommer till marknaderna. Ekonomiskt så ser det fortfarande utmanande ut, speciellt på kort sikt, men återhämtningen sker snabbare än förväntat både i USA och Europa. Emerging Markets ligger både före och efter. Kina har redan kommit tillbaka sedan en längre tid och är en av de bästa marknaderna hittills i år medan Brasilien fortfarande är ordentligt ner
Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital
Politikers och centralbankers inställning att göra allt som krävs för att mildra de ekonomiska effekterna av smittskyddsåtgärderna som har satts in har ingjutit hopp på de finansiella marknaderna. Även om det är för tidigt att avgöra idag pekar mycket nu också på att den ekonomiska återhämtningen kan gå förhållandevis snabbt. Kombinationen gör att det finns fog för att också fortsatt vara optimistisk till aktiemarknaden, krisen är allvarlig men ser hittills inte ut att bli strukturell utan mer kortvarig. På Stockholmsbörsen finns en stor andel konjunkturkänsliga och dessutom exportberoende bolag som gynnas av att de ekonomiska hjulen i världen snurrar. Det gör att på horisonten 1-2 år tror jag förutsättningarna är ganska goda. I det lite kortare perspektivet tror jag att det finns risk för att börsen tar en andhämtningspaus efter en väldigt stark utveckling parallellt med nedjusterade vinstprognoser
Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners
När allt fler länder nu börjar lätta på sina restriktioner och de samhällsekonomiska hjulen så sakteliga börjat snurra igen, så fortsätter svenska sparare att köpa fonder. Aktiefonder uppvisade i likhet med föregående månad ett stort nettoinflöde under maj
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Att spara i fonder är mer populärt än på länge. En del av förklaringen kan vara att fonder ger den enskilda spararen automatisk riskspridning från första kronan. Och i ett läge där världsutvecklingen känns osäkrare än vanligt är det a och o att sprida risker både över marknader och tid.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det finns många fördelar med att komma igång med ett sparande till barn eller barnbarn tidigt. Framför allt har man ju spartiden på sin sida. Ett månadssparande med regelbundna insättningar har förutsättningarna att växa till en betydande summa lagom till vuxenlivet börjar.
Gustav Sjöholm
Det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt, men om det levererar rimliga pensioner är omdiskuterat. Att hälften av de tillfrågande uppger att de känner ett behov av att komplettera sin pension med ett privat pensionssparande tydliggör en osäkerhet som många framtida pensionärer känner.
Gustav Sjöholm
Jag är både stolt och glad över att axla ordförandeskapet för Fondbolagens förening och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och kansliet driva de branschgemensamma frågorna. I Sverige är fondsparande en utbredd sparform, så fondbranschen och dess utveckling framåt är en angelägen fråga för många.
Liza Jonson, ordförande Fondbolagens förening
Styrelsen speglar mångfalden av aktörer på marknaden. Det ger föreningen och kansliet en mycket bra möjlighet att tillsammans driva olika frågor med full kraft. Och det finns många viktiga frågor för fondbranschen att ta tag i - bland annat ska ett nytt regelverk för hållbara fonder implementeras under det kommande året.
Liza Jonson, ordförande Fondbolagens förening
I takt med att världen ställer om till nästa steg i pandemibekämpningen har svenska fondsparare köpt på sig aktiefonder. Spararna hittade under april tillbaka till de fondtyper man sålde i mars. Poängen med att månadsspara har aldrig varit tydligare: kontinuerliga köp varje månad sprider automatiskt risken över tid
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Coronakrisen har under mars hållit hela världen i sitt grepp med stor oro och kraftiga börsfall som följd. Trots värdeminskning och stora nettouttag kan det vara värt att påminna om att spararnas fondförmögenhet nu ändå är på samma nivå som under inledningen av 2019. Erfarenheten från tidigare kriser är att det inte är frågan om utan hur länge det dröjer innan vi ser en återhämtning i ekonomin och på världens aktiemarknader
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Att en av tre sparare har valt en fond för att den är hållbar visar återigen att den hållbara spartrenden är här för att stanna. När nu också allt färre män svarar nej på frågan om de valt en fond för att den är hållbar går det att förutse en utveckling där hållbara sparprodukter är det nya svarta. I ljuset av den senaste tidens turbulenta världsläge blir det extra intressant att följa utvecklingen framgent.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Trots att det är förhållandevis få som säger sig ha valt en fond för att den kommer att ge högre avkastning så ökade den andelen med 5 procentenheter jämfört med förra året. Likt tidigare år verkar det hållbara fondvalet främst styras av vad man vill att fonden ska investera i för bolag och branscher.
Gustav Sjöholm
Att de flesta uppger att de själva letar efter hållbara fonder understryker det intresse som vuxit fram hos fondspararna de senaste åren. Kombinationen av ett ökande intresse av att spara hållbart och att många tycker det är svårt att hitta information om hållbara fonder vittnar om hur viktigt det är att information är lättillgänglig för spararen.
Gustav Sjöholm
Viktiga ingredienser i ett lyckosamt sparande är disciplin och att våga vara långsiktig. I tider av börsoro är det ännu viktigare att komma ihåg. Därför är det glädjande att se att svenska fondsparare navigerar nuvarande börsturbulens genom att hålla sig till sin långsiktiga sparstrategi, till exempel genom att fortsätta månadsspara
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett långsiktigt sparande ska tåla turbulens och svängningar. Det verkar de svenska fondspararna införstådda med. De har också fått med sig att börsutvecklingen på lång sikt nästan alltid är positiv, och att ett regelbundet månadssparande är en av de sparstrategierna som fungerat bäst historiskt
Gustav Sjöholm
Det är såklart glädjande att svenskarnas uppskattade ekonomiska kunskap stiger. Likt tidigare år skattar kvinnor inte sin kunskap lika högt som männen. Här borde mer göras för att stärka kvinnornas självförtroende.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett viktigt verktyg för att påverka sin långsiktiga privatekonomi är att spara. Därför är det nedslående att kvinnor i betydligt lägre grad anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att hantera sitt sparande, både jämfört med män men också jämfört med deras upplevda kunskaper att hantera och påverka sin privatekonomi.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
I år är det betydligt färre kvinnor som uppger att låg risk är viktigast. Vilken risknivå som är lämplig beror på när man tänker sig att man behöver sina sparpengar, men helt klart är att ett sparande med högre risk ger möjligheter till bättre avkastning på lång sikt, till exempel i ett pensionssparande eller sparande till barn.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Fondspararna har haft ett fantastiskt år. När aktiemarknaden nått nya höjder har spararnas fondförmögenhet slagit rekord på rekord. Under 2019 nysparade man stort i fonder, allra mest i globala aktiefonder och långa räntefonder.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Spararna trotsade halloweenmörkret och noterade det högsta nysparandet hittills i år. In i långa räntefonder och i globala aktiefonder. En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara det upptinade handelsläget mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Frågar man svenskarna själva så är det uppenbart att de vill ha möjlighet att välja och vill ha mer hjälp och stöd. Samtidigt sker förändringar i premiepensionen i motsatt riktning där valmöjligheterna begränsas och information och hjälpmedel nedprioriteras
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förtvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det är uppenbart att svenskarna fortsatt vill ha möjlighet att själva välja fonder i sin premiepension. Detta blir extra tydligt när det dessutom visar sig att en klar majoritet av de som i dag har ickevalsfonden tycker att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Alla åldersgrupper är positiva till möjligheten att själva kunna välja fonder. Även om vi vet att de yngsta spararna ännu inte är så aktiva är det viktigt att notera att det är framtidens pensionärer, alltså de som ska dra nytta av systemet under längst tid, som värderar valfriheten högst
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord. Under juli fortsatte fondspararna helårstrenden att nyspara i framförallt aktiefonder och långa räntefonder. Och trots att sommarbörsen hickar till ibland kan den långsiktige månadsspararen lugnt ligga kvar i hängmattan.
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
Carl Cederschiöld har en bred och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Han har verkat inom Fondbolagens förening som vice ordförande sedan 2016 och är väl insatt i föreningens frågor. Carl har dessutom ett stort engagemang i hållbarhetsfrågorna som ligger högt upp på branschens agenda, och där vi bl.a. arbetar med att hitta gemensamma standarder.
Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder
Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att arbeta för bästa möjliga förutsättningar på den svenska fondmarknaden. Genom att ha såväl spararnas som fondbolagens intressen i fokus vill vi stärka förtroendet för fondsparandet och bidra till lösningar för sparbehoven i samhället. Inom hållbarhetsområdet ser jag det som föreningens viktigaste uppgift att bidra till att informationen till spararna blir jämförbar och så enkel som möjligt.
Carl Cederschiöld, tillträdande ordförande i Fondbolagens förenings styrelse
Intresset att spara i hållbara fonder har ökat, mer för kvinnor än för män. Noterbart är att könsskillnaderna ökar och att det i år är fler män som svarar nej jämfört med förra året.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
I år är det fler som väljer en hållbar fond för att undvika eller aktiv välja vissa bolag eller branscher. Det är färre som tror att hållbarhet påverkar avkastningen positivt. Om det är rätt eller fel är för tidigt att säga, men onekligen spännande att följa både samhälls- och sparmarknadsutvecklingen.
Gustav Sjöholm.
Att knappt 45 procent känner en oro märker vi av när vi är ute och besöker gymnasieskolor. Hur man ska ha råd att flytta hemifrån är en vanlig fundering. Det råder även en viss förvirring hos unga, vilket ansvar har man egentligen när man blir vuxen? Ett behov av mer kunskap finns.
Elin Agorelius, verksamhetschef på Ung Privatekonomi.
För många ungdomar är pension diffust och något som händer om en evighet. Ungefär som att ha en 40-årskris som 12-åring. Därför är det glädjande att de ungdomar vi frågat har tagit till sig behovet av ett privat sparande i takt med att vi lever allt längre.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Kunskap är A och O för möjligheten att kunna påverka sin pension. Att Ung Privatekonomi utbildar gymnasieungdomar i privatekonomi och pension är viktigt och för en del ungdomar helt avgörande. Att endast 9 procent kände till allt som som togs upp under föreläsningen tyder på det.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Ett sparande på investeringssparkonto har tack vare en mycket stark börsutveckling och minskade inlåsningseffekter varit en bra affär för spararna. Dock ska man komma ihåg att schablonbeskattningen gör att den enskilda spararen står för hela risken vid en börsnedgång.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Förändrad demografi, sjunkande pensionsnivåer och avsaknad av incitament för långsiktigt sparande gör att investeringssparkontot är en viktig pusselbit för att kunna tackla framtida samhällsutmaningar.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Bostadsmarknaden för unga förstagångsköpare är att likna vid ett föräldra-lotteri. I mångt och mycket är det föräldrarnas ekonomi som avgör om man har möjlighet till det så viktiga första bostadsköpet eller inte. Så ska det inte behöva vara.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Att åtta av tio svenskar inte sparar till ett första bostadsköp till sig själv eller annan närstående är bekymmersamt då vi vet att det i större utsträckning behövs för att köpa bostad. Det är däremot glädjande att så många svenskar tycker det vore välkommet med ett skattegynnat bosparande för unga och att ett sådant skulle få dem att börja spara.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Trots att makroekonomisk oro präglade stora delar av maj så hittade spararna tillbaka till aktiefonder efter ett par månader med nettoförsäljningar. De senaste månadernas trend med inflöde i globalfonder fortsatte men även branschfonder redovisade ett rejält nettoinflöde.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett sparande är alltid bra oavsett om det är i aktier, fonder eller på sparkonto. Det som skiljer är vilken risk man som sparare är beredd att ta och vilken avkastning man förväntar sig. För långsiktigt sparande är fonder ett bra alternativ. Fonder har en automatisk riskspridning och den förväntade avkastningen är högre än på sparkonto.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
I likhet med andra konsumentbeslut är det viktigt att vara påläst innan ett fondköp. Därför är det glädjande att fler dels är bekväma med sina fondval, men också att man överlag är påläst. För oss i branschen är det viktigt att fortsätta kommunicera och aktualisera för att lägga grunden för bra sparbeslut.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Allt sparande är bra. Om du dessutom månadssparar jämnar du ut ditt sparande och får ytterligare riskspridning. Du vet med säkerhet att du inte gör alla dina fondköp precis innan en nedgång, du kan också vara säker på att du inte missar en uppgång.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det är glädjande att en stor majoritet är bekväma med sitt premiepensions-sparande. Nu införs ett flertal kraftfulla åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionstorget. Det ger förutsättningar för ett ännu högre förtroende för systemet i framtiden.
Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening
I samhällsdebatten ges det ibland sken av att spararna inte ser över sina placeringar, men det kan vi konstatera att man gör. Mitt tips till spararna är att minst en gång per år se över sina placeringar i premiepensionen utifrån riskspridning, placeringsinriktning och avkastning.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Vi månar om att ha en bred representation från den mångfald av fondbolag som finns på den svenska marknaden. Martin Öqvist har erfarenheter från att driva ett fristående fondbolag och kan bidra med de perspektiven i styrelsearbetet
Henrik Lindquist, ordförande i Fondbolagens förenings valberedning och vd för Enter fonder.
Fondbolagens förening bedriver ett angeläget arbete i viktiga frågor för fondbolag och fondernas andelsägare. En fungerande fondmarknad gynnar alla, och vi som oberoende fondförvaltare vill förstås gärna bidra med såväl opinion som expertis. Att erbjudas plats i styrelsen är ett hedervärt uppdrag som inspirerar och förpliktigar
Martin Öqvist, vd Lannebo Fonder
Att allt färre fondsparare uppger sig spara till sin pension är en utveckling som går åt fel håll. Särskilt då vi vet att det i framtiden kommer ställas högre krav på ett privat pensionssparande för att leva upp till de visioner och drömmar man har som pensionär.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Om det är något vi vet med säkerhet så är det att pensionsnivåerna i framtiden kommer att sjunka. Och vill man inte jobba längre än man måste har man två val. Antingen skruvar man ner förväntningarna på den egna pensionsnivån eller så ser man till att komplettera med ett privat pensionssparande. Det är ur den aspekten glädjande att se att fler känner ett behov av att komplettera den framtida pensionen med ett privat sparande.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Kunskapen om det svenska pensionssystemet är generellt sett dålig. Och det är därför inte förvånande att lika få sparare känner till den rabatterade fondavgiften i år som tidigare år. Den låga kunskapen understryker vikten av att kommunicera hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt, och då till exempel om de fördelar som den rabatterade fondavgiften medför.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Den rabatterade fondavgiften skapar bra ekonomiska förutsättningar för svenska pensionssparare och bidrar till att öka pensionen för de allra flesta. Det är dock viktigt att komma ihåg att fondavgiften inte är allt i ett informerat fondval. Risk, avkastning och placeringshorisont är minst lika viktigt.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp