Dela

Citat

Här måste man sätta sig ner och fundera igenom syftet med ett förslag som stänger ner många av de bästa och mest populära fonderna i systemet och flyttar framtida sparande till ickevalet - en fond som de aktiva spararna redan har valt bort. Är fonderna oseriösa så ska de bort, inte köpstoppas. Det är de övriga 29 åtgärderna som föreslås som ska användas för att stänga ute oseriösa aktörer
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
- En viktig uppgift för Fondbolagens förening är att verka för goda förutsättningar för fondsparande. Det finns inget annat land där så många sparar i fonder som i Sverige. Det är därför av stor vikt att det finns ett modernt och effektivt fondregelverk. De regler som nu införs stärker konsumenterna på fondmarknaden och bidrar till ökad transparens och jämförbarhet för fonder. Vi är därför mycket positiva till de lagändringar som förverkligas i januari 2018.
Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
Den skakiga börsen i november fick de aktiva spararna att dra ned på risken och nettosälja aktiefonder. Att sälja aktiefonder de månader Stockholmsbörsen backar och köpa mer under plusmånaderna är en trend vi sett under hela året. Här kan det finnas anledning att se över sin strategi, annars är det lätt att man hamnar snett i tajmingen. Ett par minusdagar på kontot betyder inte att börsen ska rasa, lika lite som en uppgång utlovar rikedom. För att svära sig fri från irrationella känslor är ett automatiskt månadssparande utmärkt.”
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Förutom det stora inflödet i Sverige- och globalfonder är Asienfonderna månadens bubblare. Nysparandet hit är det högsta på över två år. Utmärkande är också de stora inflödena i rena Kina- och Japanfonder. Alla dessa fonder tillhör också månadens fondvinnare med uppgångar på drygt 7 procent
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Efter flera år med stora inflöden ser 2017 ut att bli ett år då spararna skalar ned på sina rena USA-fonder. Hittills i år har de minskat sitt innehav med en tiondel jämfört vad de hade i fonderna vid årsskiftet. USA-fonderna har dock utvecklats starkt i flera år och att då balansera om portföljen något är helt enligt skolboken
Johanna Kull
En urstark septemberbörs fick de aktiva fondspararna att köpa aktiefonder igen efter tre raka säljmånader. Mest lockade Sverige och globalfonder, medan skiftet från Nordamerika till förmån för Europa fortsatte. De stora inflödena i aktiefonder tillsammans med börshöstens flygande start, gör att den samlade fondförmögenheten i Sverige nu slår nytt rekord.
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Bland räntefonderna var det bara företagsobligationsfonder som lockade. Att räntepengarna går till företagsobligationer är trend vi sett hela året, hos såväl privatpersoner som professionella investerare.
Johanna Kull
Fondsparandet fortsatte att ligga på en hög nivå även i juli månad. Spararna valde att dra ned på risken och valde framförallt räntefonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Nettoinflödet till fonder har under det första halvåret 2017 varit mycket stort. Positiv utveckling på världens aktiemarknader har sannolikt bidragit till att närmare 60 miljarder kronor nysparats, varav den största delen tillfallit aktiefonder.
Fredrik Hård, Fondbolagens förening.
Utmärkande för fondsparandet i maj var att obligationsfonder stod för det största nettoinflödet, vilket kan tolkas som att de aktiva spararna vill minska risken inför sommaren. För aktiefonder valde spararna framför allt Europafonder och sålde Nordamerikafonder, vilket vi också såg under april månad.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Vi stödjer i princip alla Pensionsmyndighetens förslag utom ett, säger Fredrik Nordström, VD för Fondbolagens förening. Att höja kvaliteten och säkerställa att fondsparare får tillgång till fonder som följer regelverket är ett gemensamt samhällsintresse. Oseriösa aktörer måste bort från marknaden.
Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens Förening.
Vi är däremot kritiska till ett av förslagen som skulle innebära att man köpstoppar fonder så snart sparandet från kunder inom premiepensionssystemet blir större än sparandet utanför. Förslaget skulle innebära att man stänger några av de bästa och mest populära fonderna för framtida sparare. Det skulle slå blint mot fonder som sköter sig bra idag och som har både lägre avgifter och bättre avkastning än genomsnittet. Det vore motsatsen till ett stärkt konsumentskydd.
Fredrik Nordström.
Att få vara med i diskussionen kring förutsättningarna för ett folksparande som fonder känns både spännande och ansvarsfullt. Det finns många viktiga frågor att fokusera på, premiepensionssparandet är en till exempel. Det ska bli kul att tillsammans med både styrelsekollegor och kansliet få fortsätta att driva branschgemensamma frågor.
Maria Rengefors, ordförande i Fondbolagens förening
Utmärkande för fondsparandet i april var att de aktiva spararna valde att skifta från USA-fonder, där man haft en längre uppgång bl.a. till följd av en stark amerikansk dollar, till Europafonder. Den generella trenden att fondspararna väljer breda fonder som globalfonder består även under april månad.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Efter en inledning av 2017 med stora insättningar i aktiefonder, var fondspararna i mars lite mer avvaktande. Trots uttagen under den senaste månaden uppgår nettoinsättningarna i aktiefonder till drygt 10 miljarder kronor så här långt i år.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Intresset för fonder var väldigt stort i februari. Liksom i januari gick nysparandet framförallt till aktiefonder och spararna valde i första hand Sverigefonder och globalfonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Fondbolagens förening jobbar aktivt för att det ska vara attraktivt att bedriva fondverksamhet i Sverige, det borgar för ett högt konsumentskydd och en konkurrens som är bra för spararna. Det förslag som nu lagts fram om en ny skatt på finansiell verksamhet går i rakt motsatt riktning. Redan i dag är bara var tionde fond som marknadsförs i Sverige svensk. Regelverken är utformade så att det är lätt att flytta fondverksamhet inom EU. Försämras villkoren för svenskt fondsparande finns det en påtaglig risk att vi tappar verksamhet till utlandet. Det skulle innebära att Sverige går miste om såväl arbetstillfällen som skatteintäkter.
Fredrik Nordström, vd i Fondbolagens förening
I januari sålde fondspararna räntefonder och köpte aktiefonder. De största inflödena gick till Sverige- och globalfonder, marknader där spararna redan i dag har stora placeringar. Värt att notera är också att indexfonder fortsatt står för en stor andel av nysparandet i aktiefonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Premiepensionssystemet bör utvecklas i stället för att avvecklas.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
De ursprungliga tankarna om ett fonderat system med valfrihet för spararna, tillgång till avkastningen på kapitalmarknaderna och förbättrad riskspridning har infriats. Premiepensionssystemet fungerar. Att avveckla valfriheten eller öka den statliga styrningen riskerar däremot att skapa passiva hushåll som, i stället för att ha en god förståelse för de faktorer som påverkar pensionssparandet, har felaktiga förväntningar och tror att staten tar ansvar för de framtida pensionsutfallen.
Fredrik Nordström
Det är mycket olämpligt att gå fram med förslag som innebär inskränkningar i grundläggande rättsliga principer, i stället för att föreslå stöd och hjälp till spararna.
Fredrik Nordström
Det är en position vi ska vara stolta över och som är särskilt viktig att utveckla i tider när vi lever allt längre och det privata sparandet blir allt mer betydelsefullt. Här har staten en chans att på ett objektivt sätt informera om pensionssparande inom ramen för premiepensionen och på så sätt även stärka spararnas förmåga att hantera tjänstepension och eget sparande.
Fredrik Nordström
De konsumentskyddsregler som kommer med MiFID II är mycket omfattande och kommer att ge fondspararna ökad transparens och en trygghet i att deras intressen kommer först. Ett tydligt regelverk lägger grunden för att oberoende rådgivare växer fram på marknaden, något som kommer att bli ett viktigt komplement framöver.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
2016 blev ännu ett starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med över 320 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 3 500 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till omkring en sjättedel av nysparande och till fem sjättedelar av värdeökning.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Efter ett par månader med stabila inflöden i aktiefonder vände utvecklingen i november. Spararna plockade framförallt hem pengar ifrån tillväxtmarknadsfonder. Utflödena från penningmarknadsfonder fortsätter, som en följd av det extrema ränteläget.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
För fjärde månaden i rad valde spararna aktiefonder, medan man fortsatte att ta ut från penningmarknadsfonder. Noterbart är också att fondförmögenheten fortsatte att stiga och nådde sin högsta notering någonsin.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Under hela det tredje kvartalet har intresset för aktiefonder varit stort. Totalt uppgår nettoinsättningarna till 23,5 miljarder kronor, vilket vittnar om en ökad riskaptit bland fondspararna. Av insättningarna i aktiefonder har en dryg tredjedel, 8,4 miljarder, gått till Sverigefonder.”
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Utredaren räknar med att upp till en tredjedel av de aktiva väljarna på det här sättet kommer att missa att vara aktiva igen. Det vi ser är helt enkelt ett sätt att stänga premiepensionssystemets fondtorg bakvägen.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
Självklart bör spararna utvärdera sitt pensionssparande och de bör få enkelt och relevant stöd och hjälp med det. Nu har vi en utredning som uttryckligen föreslår hinder som gör spararna passiva i stället för att hjälpa dem att utvärdera sina fondportföljer. Pensionsmyndigheten bör tvärtom ges ett tydligt uppdrag att stödja och utbilda kring premiepensionen.
Fredrik Nordström
Även om de totala insättningarna i augusti var ungefär lika stora som de totala uttagen visar nettosparandet för olika fondtyper på hög aktivitet. Spararna fortsatte att placera i aktiefonder, medan de stora uttagen ur penningmarknadsfonder främst beror på de institutionella placerarnas agerande.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Sverige har en fondmarknad som präglas av högt konsumentskydd och en väl fungerande konkurrens. Svenska fondsparare kan välja mellan fonder från många olika fondbolag och länder. Därför är det glädjande att se att Morningstars analys bekräftar att de avgifter som fondspararna betalar sjunker över hela linjen. Sen får man inte heller glömma de stora rabatter som fondbolagen ger inom premiepensionen och tjänstepensionen.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
Efter en orolig juni månad som präglades av Brexit vände spararna tillbaka under juli månad och för aktiefonder motsvarande insättningarna i juli ungefär uttagen i juni.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
2016 inleddes med en dipp i nettosparandet i fonder till följd av börsoro, men följdes av en återhämtning under våren. Nu ser vi åter hur oron på världens aktiemarknader, bland annat till följd av folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien, har återspeglats i spararnas agerande i juni. En vilja att minska risken i sitt sparande kan förklara intresset för blandfonder och obligationsfonder hittills i år.
Fredrik Hård, ekonom
2016 inleddes med en dipp i nettosparandet i fonder till följd av börsoro, men följdes av en återhämtning under våren. Nu ser vi åter hur oron på världens aktiemarknader, bland annat till följd av folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien, har återspeglats i spararnas agerande i juni. En vilja att minska risken i sitt sparande kan förklara intresset för blandfonder och obligationsfonder hittills i år.
Fredrik Hård, ekonom
Investeringssparkontot är en skattemässigt gynnad sparform som inte har fått tillhandahållas av fondbolag. Det hindrar i praktiken fondbolag från att distribuera sina egna fonder, vilket snedvrider konkurrensen. Att fondutredningen i dag lägger fram ett förslag om att även fondbolag ska kunna erbjuda ISK är därför oerhört välkommet. Nu är det viktigt att genomförandet skyndas på, spararna behöver en bra konkurrens på fondmarknaden.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
Utredningens uppdrag är att se över om det behöver göras ändringar i reglerna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera regelverket. Det är en mycket glädjande ansats. Svenska fondbolag måste ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som utländska både i och utanför Sverige. Det svenska regelverket ska ge möjlighet att driva verksamheten effektivt och med ett bibehållet högt konsumentskydd. Flera av förslagen är sådana som branschen länge har efterfrågat.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
Detta ska ses som ett viktigt första steg från fondbranschens sida och är till att börja med framför allt ett mått som tillsammans med annan hållbarhetsinformation kan utgöra en grund för dialog med fondförvaltarna. Än finns inte förutsättningarna för en enkel kylskåpsmärkning av fonder. Nu behöver vi arbeta vidare tillsammans – branschorganisationer, bolag, forskare och politiker – för att se till att vi får en bättre inrapportering av utsläppsdata från bolagen och metoder att redovisa dessa som gör att investerarna kan veta att deras val får en verklig effekt på en hållbar utveckling.
Fredrik Nordström, vd
Fondbranschen ligger långt fram i hållbarhetsfrågorna och vill vara en del av lösningen. Det är en avgörande fråga för framtida generationer och vi vet att den är allt viktigare för spararna. Därför är det extra angeläget att de mått som redovisas är relevanta.
Fredrik Nordström, vd
Vi har en mångfald i styrelsen som gör att vi är väl rustade att möta de viktiga frågor som föreningen har att fokusera på framöver. Det jag ser mest fram emot att arbeta med under det kommande året är att ta fram en affärsplan för hur vi ska sälja Sverige som fondland i övriga Europa.
Peter Branner, ordförande i Fondbolagens förening
Arbetet för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering är högt prioriterat. Vi ser ett stort behov från medlemsföretagen att få hjälp med uttolkningen av regelverket för att säkerställa att arbetet bedrivs effektivt och att reglerna tillämpas rätt. Därför har vi tagit detta gemensamma initiativ från finansbranschen.
Bankföreningens vd Hans Lindberg
I april valde fondspararna aktiefonder, vilket skiljer sig mot hur nysparandet sett ut under januari-mars då man i stället sålde aktiefonder. Sammanlagt under årets fyra första månader har dock fortfarande penningmarknadsfonder varit populärast.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
Vi är nöjda med att Högsta förvaltningsdomstolen gick på fondspararnas linje. Det hade blivit konstigt om en fondsparare skulle få olika beskattning om de valde en fond som är registrerad i Sverige i stället för en fond från till exempel Finland. Sverige behöver också en stark fondbransch. Hotet om dubbelbeskattning har legat som en våt filt över branschen i flera år. Vi gläder oss åt att en hotande konkurrensnackdel för att bedriva fondverksamhet i Sverige nu försvinner.
Fredrik Nordström, vd
Inflödet till fonder under mars månad gick, liksom under 2015, främst till blandfonder. Intresset för penningmarknadsfonder kan delvis förklaras av institutioners överflyttning från sparkonton.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.
Fondspararna uppvisade en fortsatt försiktig inställning till aktiemarknaden under februari månad, vilket resulterade i att penningmarknadsfonder, trots det låga ränteläget, fick störst nettoinflöden
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
Oron på världens aktiemarknader präglade nettosparandet i fonder under januari månad. Men även om aktiefonder uppvisade nettouttag kan det vara värt att notera att de flesta sparare ser långsiktigt på sitt fondsparande och nettouttagen motsvarade knappt en procent av den totala fondförmögenheten i aktiefonder
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
Det finns ett stort intresse för hållbarhetsfrågor bland spararna och vi vill göra det lättare att hitta information om fondbolagens arbete och öka möjligheten att jämföra. Föreningen ser det som en naturlig del att ta en aktiv roll och verka för en ökad transparens genom självreglering i en fråga som engagerar såväl fondsparare som fondbolag.
Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
2015 blev ännu ett starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med över 240 miljarder kronor, varav omkring en tredjedel var nysparande och två tredjedelar värdeökning.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
Intresset för blandfonder var väldigt stort under hela 2015. Nio av tio fondkronor som nettosparades under året gick till blandfonder. Denna trend kan ses i ljuset av att 2015 präglades av extremt låga räntor i kombination med en tilltagande osäkerhet på aktiemarknaden, vilket medförde att spararna i större utsträckning valde bort både rena räntefonder och rena aktiefonder.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Twitter