Boindex; Hushållens husköpkraft stabiliserades på god nivå under tredje kvartalet

Hushållens husköpkraft stabiliserades på god nivå under tredje kvartalet Boindex steg marginellt till 152,4 Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för tredje kvartalet 2003. Boindex mäter husköpkraften, d v s hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre. Boindex för Sverige som helhet steg marginellt till 152,4 tredje kvartalet i år jämfört med uppreviderade 152,3 (151,5) andra kvartalet. Priset för medianvillan steg till 950 000 kronor, vilket fortfarande är något lägre än första kvartalets toppnivå. Lägre räntor och stigande förvärvsinkomster kunde dock stabilisera husköpkraften på en god nivå. Huspriserna har fortsatt uppåt Storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har sällskap av Helsingborg och Uppsala under 100-strecket. Här har hushållen inte råd med sina husköp enligt vår defintion. Huspriserna har fortsatt att stiga, framför allt i Malmö och Göteborg, där rekord-priser noterades. Ränteläget är nu det lägsta i Boindex historia och detta skapar en fortsatt god efterfrågan på bostäder. Framöver utgör dock en svagare arbetsmarknad ett hot. Storstäderna behöver ta itu med den svaga husköpkraften I en analys om bostadsmarknaden, som ekonomiska sekretariatet publicerar idag, konstateras att valet av bostadsort och husprisernas utveckling har stark inverkan på hushållens egna ekonomi - inte minst unga familjer som skall in på bostadsmarknaden. Trots olika tillväxt i kommunernas lönesummor har disponibelinkomsten per capita utvecklats likartat över landet. Däremot skiljer sig husköpkraften åt via olikheterna i huspriser. - Den svaga husköpkraften i storstäderna riskerar att hämma tillväxten där, säger Cecilia Hermansson, ansvarig för Boindex. Det blir därmed allt viktigare att utveckla bostadsmarknaden så att utbudet kan följa med när efterfrågan på bostäder stärks. Starkast husköpkraft återfinns i Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå, Karlskoga och Västervik. Här har priserna på bostäder stigit mer beskedligt än i riket som helhet, samtidigt som inkomsterna utvecklats väl. Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet: www.foreningssparbanken.se (Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex) Boindex på kommunnivå [REMOVED GRAPHICS] Siffror inom parentes efter ortsnamn anger placeringen förra kvartalet. Till följd av ändrade uppgifter, främst vad gäller småhuspriserna, har Boindex reviderats något för första kvartalet. Se siffror inom parantes för förra kvartalets ursprungliga värden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00040/wkr0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00040/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00040/wkr0004.pdf Bilaga

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.