Boindex för fjärde kvartalet 2002; Hushållen minskade sin husköpkraft

Hushållen minskade sin husköpkraft fjärde kvartalet i fjol På riksnivå sjönk Boindex till 137,3 ... Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för fjärde kvartalet 2002. Boindex mäter hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre. Boindex för Sverige som helhet sjönk till 137,3 fjärde kvartalet i fjol jämfört med 142,5 (reviderat från 140,9) kvartalet innan. Priset för medianvillan steg från tredje kvartalets 840 000 kronor till 900 000 kronor. Ökningen i förvärvsinkomsterna och nedgången i både de rörliga och de bundna bolåneräntorna kunde inte kompensera prisuppgången. Således sjönk husköpkraften för hushållen i riket som helhet. Därmed stärks bilden av den trendmässiga nedgång i köpkraften för småhus som noterats sedan 1999 och som orsakats av den kraftiga husprisuppgången och det något högre ränteläget. ... men i Stockholm och Malmö förbättrades husköpkraften I Göteborg och för gruppen medelstora städer (15 stycken städer över 75 000 invånare) fortsatte husköpkraften att minska. Däremot förbättrades läget i Stockholms- och Malmökommunerna. Visserligen fortsatte huspriserna uppåt, men effekten av lägre räntor och högre inkomster tog över och därmed förbättrades husköpkraften. Fortsätter pris- och ränteläget att dämpas finns dock goda förut sättningar för stärkt husköpkraft. Nu finns Boindex även för Norrtälje och Strängnäs Örnsköldsvik, Hudiksvall och Karlskoga noterade den högsta husköpkraften under det fjärde kvartalet, följt av Västervik, Piteå och Gislaved. Här behöver medianhushållen använda 6-8 % av arbetsinkomsten före skatt till bolånekostnader vid sina husköp, jämfört med hushållen i storstadsregionerna där siffran varierar kring 20 %. För första gången ingår även Norrtälje och Strängnäs i undersökningen. Dessa liknar andra kommuner med närhet till Stockholms-regionen och där Boindex är relativt nära 100-strecket (112,3 respektive 116,7). Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet: www.foreningssparbanken.se (Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex) Boindex på kommunnivå (REMOVED GRAPHICS) Siffror inom parentes efter ortsnamn anger placeringen förra kvartalet. Till följd av ändrade uppgifter, främst vad gäller småhuspriserna, har Boindex reviderats något för första kvartalet. Se siffror inom parantes för förra kvartalets ursprungliga värden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030318BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030318BIT00750/wkr0002.doc Boindex http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030318BIT00750/wkr0003.pdf Boindex http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030318BIT00750/wkr0004.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.