Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2000

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2000 Den 15 februari 2001 Resultatet ökade med 45 procent till 9 366 Mkr. · Rörelseresultatet ökade med 45 procent till 9 366 Mkr (6 454) · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,7 procent (15,7) · Räntenettot ökade med 20 procent till 13 589 Mkr (11 343) · Provisionsnettot ökade med 38 procent till 6 784 Mkr (4 903) · Resultat per aktie uppgick till 12,10 kronor (8,70) · Roburs andel av nettosparandet i fonder ökade till 21 procent under det fjärde kvartalet · 670 Mkr i reserverad avsättning under fjärde kvartalet för år 2000 till personalens resultatandelsstiftelse Kopparmyntet · Antalet internetbankskunder i koncernen nu över en miljon · Föreslagen utdelning om 5,50 kronor per aktie (5,00). Stark resultatutveckling i koncernen under året Rörelseresultatet i koncernen för 2000 uppgick till 9 366 Mkr (6 454). Exklusive realisationsvinster och resultatandelskostnader ökade rörelseresultatet med 4 289 Mkr eller med 84 procent till 9 419 Mkr (5 130). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,7 procent (15,7) och resultat per aktie till 12,10 kronor (8,70). Exklusive realisationsvinster och resultatandelar till medarbetare uppgick räntabiliteten till 19,9 procent (13,3). Intäkter Räntenettot Koncernens räntenetto ökade med 2 246 Mkr eller med 20 procent och uppgick till 13 589 Mkr (11 343). FIH och Hansapank bidrog med 1 682 Mkr. Det innebär att räntenettot i övrigt ökade med 5 procent. Provisionsnettot Provisionsnettot ökade med 1 881 Mkr, eller med 38 procent, till 6 784 Mkr (4 903). Förbättringen kan hänföras till högre förvaltningsprovisioner via fondsparande inklusive trygghetssparande i Robur Försäkring, ökade provisioner i betalningsverksamheten och ökade courtageintäkter. Provisionsnettot i Hansapank och FIH uppgick till sammanlagt 522 Mkr. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade kraftigt till 1 694 Mkr (579). Av förändringen var cirka 800 Mkr hänförligt till Swedbank Markets starka resultat. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgick under 2000 till 1 689 Mkr (2 087). I övriga intäkter ingår realisationsvinster om 716 Mkr från försäljningen av aktier i Svensk Exportkredit AB och Bank Handlowy samt en återvinning av mervärdesskatt om 168 Mkr. Under 1999 ingick cirka 1 350 Mkr i realisationsvinst från fastighetsförsäljningar. Kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna för år 2000 uppgick till 6 734 Mkr (5 792). Ökningen kan i huvudsak hänföras till FIH som ingår i koncernen från och med november 1999 samt Hansapank som ingår resultatmässigt i koncernen från och med 1 januari 2000. Härutöver påverkades personalkostnaderna av avsättningar till resultatandelar liksom högre bonuslöner samt kostnader för subvention av personalens optionsprogram. Exklusive dessa poster minskade personalkostnaderna med 9 procent. Resultatandelssystem När FöreningsSparbankens avkastning på eget kapital överstiger ett vägt genomsnitt av de andra stora, börsnoterade nordiska bankernas avkastning görs en avsättning till personalens resultatandelsstiftelse Kopparmyntet. I delårsrapporten för det tredje kvartalet aviserades att en avsättning till Kopparmyntet med stor sannolikhet skulle komma att göras. Mot bakgrund av koncernens resultatutveckling och avkastning på eget kapital har reservering skett i bokslutet för överföring till Kopparmyntet. Kostnaden för reservationen, som belastar fjärde kvartalet 2000, uppgår till knappt 540 Mkr exklusive och 670 Mkr inklusive särskild löneskatt om 24,26 procent. Utöver denna kostnad belastas årets resultat av en extra avsättning till Kopparmyntet under första kvartalet på cirka 50 Mkr avseende resultatandelar för 1999 samt av kostnader för resultatandelar i Hansapank på 49 Mkr. Sammantaget var kostnaderna för resultatandelssystem således 769 Mkr (50). Den årliga avsättningen till Kopparmyntet är begränsad till högst 1,5 basbelopp per anställd, för närvarande 55 000 kronor och kan sammanlagt högst uppgå till en tredjedel av utdelningen till aktieägarna. Det slutliga beslutet om en avsättning fattas av FöreningsSparbankens styrelse under mars 2001 när jämförelsedata föreligger. För ytterligare information kontakta: Nils-Fredrik Nyblæus, VD:s ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör, telefon 08 - 5859 2532 Staffan Salén, Vice VD, Investor Relations och Information, telefon 08 - 5859 2779, 0705 - 310 111 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00830/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00830/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar