Delårsrapport för FöreningsSparbanken januari - september 2000

Delårsrapport för FöreningsSparbanken januari - september 2000 Den 27 oktober 2000 Rörelseresultatet exklusive reavinster ökade med 109%. * Rörelseresultatet ökade med 65 procent till 8 004 Mkr (4 849) * Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster ökade med 109 procent till 7 304 Mkr (3 499) * Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 23,7 procent (16,2) * Räntabiliteten exklusive realisationsvinster uppgick till 21,5 procent (12,7) * Intäkterna exklusive reavinster ökade med 36 procent * Räntenettot ökade med 22 procent till 10 129 Mkr (8 291) * Provisionsnettot ökade med 42 procent till 5 011 Mkr (3 541) * Kostnaderna för jämförbar verksamhet minskade med 900 Mkr eller med 10 procent * Vinsten per aktie uppgick till 10,70 kronor (6,64) * Drygt 900 000 Internetbankskunder i koncernen * Mer än 1 miljon kunder anslutna till Banken via Telefon med personlig service * Framgångsrik inledning för Robur i premiepensionsvalet Mycket stark resultatutveckling i koncernen Rörelseresultatet i koncernen för de tre första kvartalen 2000 uppgick till 8 004 Mkr (4 849). Exklusive realisationsvinster ökade rörelseresultatet med 3 805 Mkr eller med 109 procent till 7 304 (3 499) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 23,7 procent (16,2) och vinsten per aktie till 10,70 kronor (6,64). Exklusive realisationsvinster uppgick räntabiliteten till 21,5 procent (12,7). Räntenettot ökar Koncernens räntenetto ökade med 1 838 Mkr eller med 22 procent och uppgick till 10 129 Mkr (8 291). FIH och Hansapank, vilka ej ingick i koncernen under motsvarande period 1999, bidrog med 1 200 Mkr vilket innebär att räntenettot i övrigt ökade med 8 procent. Ökad inlåningsmarginal och högre utlåningsvolymer bidrog positivt till räntenettot. Swedbank Markets räntenetto minskade vilket mer än kompenserades av en i övrigt stark intäktsutveckling hos Swedbank Markets. Detta återspeglas i nettoresultatet från finansiella transaktioner. Kraftig ökning av provisionsnettot Provisionsnettot ökade med 1 470 Mkr, eller med 42 procent, till 5 011 Mkr (3 541). Förbättringen kan hänföras till högre förvaltningsprovisioner via fondsparande inklusive trygghetssparande i Robur Försäkring, ökade courtageintäkter och ökade provisioner i betalningsverksamheten. Provisionsnettot i Hansapank och FIH uppgick till sammanlagt 356 Mkr. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade kraftigt till 1 299 Mkr (312), i huvudsak hänförligt till Swedbank Markets starka resultat. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgick under de tre första kvartalen 2000 till 1 469 Mkr jämfört med 1 904 Mkr under motsvarande period 1999. I det tredje kvartalet ingår en momsåtervinning om 168 Mkr. Under årets tre första kvartal ingår även realisationsvinster om 700 Mkr från försäljningen av aktier i Svensk Exportkredit AB och Bank Handlowy. Under de tre första kvartalen 1999 ingick cirka 1 350 Mkr i realisationsvinst från fastighetsförsäljningar. Kostnaderna för jämförbara enheter minskade kraftigt Kostnaderna för de tre första kvartalen 2000 uppgick till 9 452 Mkr (9 141). Av kostnaderna svarade FIH och Hansapank, vilka ej ingick i koncernen under de tre första kvartalen 1999, för 965 Mkr, vilket innebär att exklusive FIH och Hansapank minskade koncernens totala kostnader med 654 Mkr eller med 7 procent. Personalkostnaderna ökade med 101 Mkr eller med 2 procent till 4 533 Mkr (4 432). I FIH och Hansapank uppgick personalkostnaderna till 339 Mkr. I personalkostnaderna ingår cirka 235 Mkr i ökad resultatbonus samt cirka 70 Mkr i subventionskostnader för personaloptionsprogrammet. Till resultatandelsstiftelsen Kopparmyntet har under det första halvåret avsatts 53 Mkr avseende 1999 års resultat. Personalkostnaden för jämförbara enheter och exklusive jämförelsestörande poster minskade således med 596 Mkr eller med 13 procent. IT-kostnader ingår dels i personalkostnader och dels i övriga kostnader. Under perioden uppgick koncernens totala IT-kostnader, efter avdrag för intäkter från fristående sparbanker och delägda banker, till 1 621 Mkr (1 615). Av IT-kostnaderna svarade Hansapank och FIH samt Internetbanken i Danmark för 188 Mkr. Detta innebär att i övriga delar av koncernen minskade IT-kostnaderna med 182 Mkr eller 11 procent. Övriga kostnader har under året belastats med en utrangeringskostnad för personalens hem-pc om cirka 44 Mkr. Exklusive FIH och Hansapank, Internetbanken i Danmark, ökad resultatbonus, subvention till personaloptionsprogrammet, utrangeringskostnad för personalens hem-pc samt avsättning till resultatandelsstiftelsen avseende 1999, samt exklusive återföring från SPP, minskade kostnaderna med cirka 900 Mkr eller med 10 procent. Stockholm den 27 oktober 2000 FöreningsSparbanken AB (publ) Birgitta Johansson-Hedberg Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har ej granskats av bankens revisorer. För ytterligare information kontakta: Nils-Fredrik Nyblæus, VD:s ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör, telefon 08 - 5859 2532 Staffan Salén, Vice VD, Investor Relations och Information, telefon 08 - 5859 2779 Ekonomisk information Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas via FöreningsSparbankens hemsida på Internet med adress http://www. foreningssparbanken.se/ir eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. Aktuell ekonomisk information publiceras även på TV4:s text-TV, sidan 182. Nästa nummer av aktieägartidningen Banktidningen utkommer i februari 2001. FöreningsSparbanken publicerar ekonomisk information följande datum 2001 Bokslutskommuniké för 2000 15 februari Kvartalsrapport för första 27 april kvartalet 2001 Kvartalsrapport för andra kvartalet 23 augusti 2001 Kvartalsrapport för tredje 23 oktober kvartalet 2001 Bolagsstämma 2001 hålls den 5 april i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar