Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari - juni 2002 Den 23 augusti 2002 Rörelseresultatet uppgick till 3 612 Mkr Första halvåret 2002 i sammandrag: · Rörelseresultatet uppgick till 3 612 Mkr (4 360) · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,5 procent (16,2) · Resultat per aktie uppgick till 4,34 kronor (5,31) · Räntenettot ökade till 7 733 Mkr (7 520) · Provisionsnettot minskade till 2 956 Mkr (3 068) · Nettoresultat av finansiella transaktioner minskade till 70 Mkr (621) · Kostnaderna var i huvudsak oförändrade och uppgick till 6 899 Mkr (6 883) · Personalminskningsprogrammet ökade kostnaderna med 100 Mkr · Kreditförlusterna uppgick till 868 Mkr (645) · Fortsatt positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige, marknadsandelen för nysparande ökade till 26,7 procent (12,3) · Marknadsandelen för nysparande1) netto i Sverige ökade till 17,1 procent (13,0) · Hypoteksutlåningsverksamheten i Spintab fortsatt stark · Förvärv av 33,3 procent av First Securities i Norge Resultatutveckling i koncernen Rörelseresultatet i koncernen för det första halvåret 2002 uppgick till 3 612 Mkr (4 360). Resultatet påverkades positivt av ökade in- och utlåningsvolymer samt provisionsintäkter från betalningsverksamheten, medan aktiemarknadsrelaterade intäkter minskade till följd av sjunkande aktiekurser och minskad omsättning på börserna. Intäkterna från ränte- men framförallt valutahandeln hos Swedbank Markets minskade kraftigt under andra kvartalet, bland annat beroende på den amerikanska dollarns snabba kursfall gentemot den svenska kronan. Kostnaderna var i huvudsak oförändrade. Kreditförlusterna ökade jämfört med första halvåret 2001 men var under de tre senaste kvartalen på oförändrad nivå. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,5 procent (16,2) medan resultatet per aktie uppgick till 4,34 kronor (5,31). Kreditförlustnivån var 0,25 procent (0,20). Intäkter Koncernens totala intäkter för det första halvåret 2002 minskade med 4 procent jämfört med första halvåret 2001 och uppgick till 11 462 Mkr (11 886). Räntenettot ökade något medan nettoresultat av finansiella transaktioner minskade kraftigt och provisionsnettot minskade något. Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 5 591 Mkr jämfört med 5 871 Mkr för första kvartalet 2002. Räntenettot ökade, provisionsnettot var oförändrat medan nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade kraftigt på grund av negativa resultat från ränte- och valutahandeln hos Swedbank Markets. 1) Nyförsäljningen av sparprodukterna inlåning från hushållskunder, fonder och fondförsäkringar oavsett kundkategori samt privat- och aktieindexobligationer. Räntenettot Koncernens räntenetto för det första halvåret uppgick till 7 733 Mkr (7 520). Räntenettot i FI-Holding och Hansabank ökade med 231 Mkr främst genom volymtillväxt. Den fortsatt starka volymtillväxten för hypoteksutlåningen i Spintab påverkade räntenettot positivt med drygt 100 Mkr. Inlåningsökningen i Svensk kontorsrörelse medförde likaså en räntenettoökning på drygt 100 Mkr medan lägre inlåningsmarginaler påverkade räntenettot negativt med drygt 200 Mkr. Räntenettot för det andra kvartalet uppgick till 3 908 Mkr jämfört med 3 825 Mkr första kvartalet 2002. Erhållna utdelningar Under årets första halvår uppgick erhållna utdelningar till 87 Mkr (133). Minskningen förklaras bland annat av sänkt utdelning från OM 2002. Provisionsnettot Provisionsnettot för januari - juni 2002 uppgick till 2 956 Mkr (3 068). Nettot av betalningsförmedlingsprovisioner hade en fortsatt stark utveckling och ökade med 85 Mkr. Till följd av lägre omsättning på börserna och lägre aktiekurser minskade courtaget med 99 Mkr och kapitalförvaltningsprovisionerna med 127 Mkr. Provisionsnettot för det andra kvartalet uppgick till 1 479 Mkr jämfört med 1 477 Mkr första kvartalet 2002. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 70 Mkr (621). Resultatet från handeln med aktier minskade med 76 Mkr och resultatet från handeln med räntebärande värdepapper och andra finansiella instrument minskade med 125 Mkr. Intäkterna från valutaverksamheten minskade med 351 Mkr. Under det andra kvartalet uppgick nettoresultatet av finansiella transaktioner till - 173 Mkr jämfört med 243 Mkr under årets första kvartal. Den kraftigt försämrade intäktsnivån orsakades främst av negativa valutakursförändringar. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppgick under första halvåret till 616 Mkr (544). Första kvartalet 2002 ingick en realisationsvinst om 85 Mkr från försäljning av kontorsrörelsen i Gällivare till Sparbanken Nord. Kostnader Kostnaderna under första halvåret var i huvudsak oförändrade och uppgick till 6 899 Mkr (6 883). Kostnaderna i den svenska verksamheten minskade med 1 procent eller med 76 Mkr från 5 837 Mkr till 5 761 Mkr. Kostnadsökningen i övriga delar av koncernen förklaras primärt av förvärvet i juni 2001 av litauiska LTB, numera Hansa LTB. Personalkostnaderna påverkades av personalminskningsprogram Personalkostnaderna uppgick till 3 515 Mkr (3 208). Ökningen förklaras av avtalsenliga löneökningar och Hansabanks förvärv av LTB. Under andra kvartalet inleddes ett personalminskningsprogram i den svenska rörelsen. Programmet kommer att leda till en minskning med cirka 500 personer under den kommande tvåårsperioden och huvudsakligen inriktas på förtida pensionering. Kostnaden beräknas till cirka 300 Mkr. Programmet kommer att leda till en minskning av personalkostnaderna med 100 Mkr år 2003 och med 200 Mkr årligen från och med 2004, då det bedöms ge full effekt. Kostnadseffekten av personalminskningsprogrammet var för andra kvartalet 100 Mkr . Utveckling av antalet anställda Antal anställda i koncernen uttryckt i heltidstjänster. 2002 2001 2000 30 31 31 juni dec dec Totalt antal 15 16 13 anställda 711 068 002 Varav 6 083 6 3 Hansabank 387 180 IT-kostnader I IT-kostnader ingår samtliga utvecklings- och produktionskostnader samt servicekostnader för och avskrivningar på datautrustning. IT-kostnaderna för årets första halvår uppgick, efter avdrag för intäkter från delägda banker och fristående sparbanker, till 1 119 Mkr (1 258). Motsvarande kostnad i den svenska verksamheten var 974 Mkr (1 161). Övriga kostnader Övriga kostnader, dvs. övriga allmänna administrationskostnader samt avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och goodwill, uppgick under perioden till 3 384 Mkr (3 675). Såväl data- som konsult- och marknadsföringskostnader minskade. Kreditförluster Kreditförlustnivån under det första halvåret uppgick till 0,25 procent (0,20). Kreditförlusterna uppgick till 868 Mkr (645) varav FI-Holding och Hansabank svarade för 42 Mkr (51). Av kreditförlusterna avsåg 567 Mkr (402) gruppvisa reserveringar för individuellt värderade fordringar, vilket återspeglar koncernens konservativa reserveringspolitik. Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Andel i intresseföretags resultat Andel i intresseföretags resultat för första halvåret 2002 uppgick till - 83 Mkr (2). Resultatandelen från SpareBank 1 Gruppen uppgick till - 117 Mkr (- 25). Den negativa resultatförändringen orsakades bland annat av utvecklingen på aktiemarknaden i Norge, vilken medförde väsentliga värdefall på tillgångarna i gruppens försäkringsrörelse. Från Marakanda uppgick resultatandelen till - 60 Mkr (- 69). I resultatandelen för Marakanda ingick avskrivning av goodwill med 42 Mkr. Resultatandelen från Aktia var 27 Mkr (37). Aktias rörelseresultat var 32 procent lägre än motsvarande period föregående år. Räntenettot minskade trots positiva volymförändringar och kostnaderna för personal och ny teknik ökade. Skattekostnaden 28 procent Koncernens resultat före skatt uppgick till 3 574 Mkr (4 304) och skattekostnaden till 997 Mkr (1 166) motsvarande en skattebelastning om 28 procent (27). Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 30 juni 2002 ha medfört en minskning av värdet av koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 527 Mkr (854). Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till 349 Mkr (591) och i utländsk valuta till 178 Mkr (263). Koncernens ränterisk i utländsk valuta finns i huvudsak i de utländska dotterbolagen Hansabank och FI-Holding. Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 30 juni 2002 ha minskat med 158 Mkr (242). I koncernen finns även positioner i realränteinstrument, denominerade i svenska kronor, som vid en höjning av realräntan med en procentenhet den 30 juni 2002 skulle minska i värde med 3 Mkr (6), vilket skulle påverka redovisat nettoresultat av finansiella transaktioner. Jämförelsetalen avser 31 mars 2002. Kapitaltäckning Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick den 30 juni 2002 till 10,9 procent (11,3), varav primärkapitalrelationen var 7,0 procent (7,1). Marknadsriskernas andel av den totala kapitaltäckningsgraden var 0,6 procentenheter (0,7). Riskvägt belopp för kreditrisker ökade under halvåret till 528 miljarder kronor (515). Ökningen kan främst hänföras till ökad kreditgivning i Spintab och Hansabank. Riskvägt belopp för marknadsrisker minskade under halvåret med 4 miljarder kronor till cirka 29 miljarder kronor. Minskningen avseende riskvägt belopp för marknadsrisker berodde i huvudsak på ändrad löptidsstruktur och minskat innehav av räntebärande värdepapper i FI- Holding samt minskade marknadsvärden på valutarelaterade derivat i Swedbank Markets till följd av förstärkningen av den svenska kronan. Jämförelsetalen avser 31 december 2001. Specifikation av kapitaltäckning Mkr 2002 2001 2001 30 31 dec 30 juni juni Primärkapital 39 224 38 938 37 346 Supplementärkapital 25 675 26 813 25 679 Avgår aktier mm - 5 - 5 - 5 365 300 292 Utvidgad del av 1 144 1 292 230 kapitalbas Kapitalbas 60 678 61 743 57 963 Riskvägt belopp för 528 514 514 kreditrisker 038 743 206 Riskvägt belopp för 29 052 33 054 32 197 marknadsrisker Summa riskvägt belopp 557 547 546 090 797 403 Kapitaltäckningsgrad, % 10,9 11,3 10,6 Primärkapitalrelation, % 7,0 7,1 6,8 I den finansiella företagsgruppen FöreningsSparbanken ingick den 30 juni 2002 FöreningsSparbanken koncernen, Eskilstuna Rekarne Sparbank AB, Färs och Frosta Sparbank AB, FöreningsSparbanken Sjuhärad AB, FöreningsSparbanken Söderhamn AB, Bergslagens Sparbank AB, Vimmerby Sparbank AB, Aktia Sparbank Abp i Finland och SpareBank 1 Gruppen i Norge. Försäkringsbolag i koncernen ingår ej. Försäljning och marknadsandelar För 2002 har FöreningsSparbanken som mål att på den svenska marknaden uppnå en marknadsandel om 20 procent för nyförsäljningen av sparprodukterna inlåning från hushållskunder, fonder och fondförsäkringar oavsett kundkategori samt privat- och aktieindexobligationer. Under första halvåret ökade marknadsandelen till 17,1 procent jämfört med 13,0 procent första halvåret 2001. För hushållsinlåningen, ett område där FöreningsSparbanken på ett antal punkter väsentligt förbättrat kunderbjudandet, uppgick marknadsandelen för nysparandet till 26,7 procent för det första kvartalet jämfört med 12,3 procent första halvåret 2001. På grund av eftersläpning i rapporteringen från SCB är motsvarande siffra för andra kvartalet ej tillgänglig. Ackumulerat under halvåret är nyförsäljningen 11,9 miljarder kronor inom sparaområdet, vilket är en ökning med 2,3 miljarder från föregående år. Affärsvolymernas utveckling Sparande Kundernas totala sparande i FöreningsSparbanken uppgick den 30 juni 2002 till 502 miljarder kronor (526). Inlåningen har ökat med 8 procent sedan årsskiftet Kundernas inlåning ökade till 247 miljarder kronor (229). Ökningen var 18 miljarder kronor eller 8 procent. Inlåningen i svenska kronor ökade med 11 procent till 199 miljarder kronor (180), medan inlåningen i utländsk valuta minskade med 1 miljard kronor eller med 2 procent till 48 miljarder kronor (49). Sparande och placeringar, Koncernen Miljarder kronor 2002 2001 2001 30 31 30 juni dec juni Inlåning från allmänheten Hushåll, SEK 123,8 118,4 113,8 Övriga, SEK 75,6 61,7 69,8 Hushåll, utländsk valuta 14,1 14,0 13,0 Varav Hansabank 14,0 13,9 12,9 Övriga, utländsk valuta 33,7 35,3 33,9 Varav Hansabank 17,2 16,9 15,8 Summa 247,2 229,4 230,5 Diskretionär förvaltning 18,5 21,1 19,4 Fondförmögenhet 226,4 266,0 280,0 Privatobligationer, 2,5 2,4 3,1 räntebärande Privatobligationer, 5,0 4,6 5,4 aktieindex Fondförsäkring 40,8 43,3 45,7 Avgår fondförsäkring i - - -43,7 Robur fonder 38,2 41,2 Totalt 502,2 525,6 540,4 Utlåning Koncernens utlåning uppgick vid utgången av juni 2002 till 649 miljarder kronor (640), en ökning med 8,6 miljarder kronor, varav cirka 9,1 miljarder kronor avser den svenska verksamheten. Utlåningen i Hansabank och FI-Holding uppgick till 96 miljarder kronor (97). Utlåningen till privatpersoner uppgick till 291 miljarder kronor (281), en ökning med 9,6 miljarder kronor eller 3 procent. Ökningen kan i huvudsak hänföras till hypoteksutlåning i Spintab förmedlad genom kontorsnätet i Sverige. Koncernens exponering mot företag i IT- och telekombranschen uppgick den 30 juni 2002 till 8,0 miljarder kronor (9,3). Merparten av exponeringen avser engagemang med större, välkända, nordiska företag inom telekomsektorn. Utlåning, koncernen Miljarder kronor 2002 2001 2001 30 31 30 juni dec juni Privatpersoner 290,8 281,2 273,8 Varav Spintab 236,9 228,2 219,6 Fastighetsförvaltning 135,8 135,5 135,0 Handel, hotell, restaurang 25,3 24,9 25,2 Byggnadsverksamhet 10,3 11,0 10,5 Tillverkningsindustri 50,3 51,4 49,4 Transport 14,0 14,2 13,7 Skogs- och lantbruk 29,4 28,1 26,5 Övrig serviceverksamhet 14,9 16,7 15,5 Övrig företagsutlåning inkl 54,6 54,3 52,6 kreditinstitut Kommuner *) 13,6 13,0 13,5 Övrigt 9,6 9,7 10,3 Summa 648,6 640,0 626,0 Återköpsavtal (repor) 51,6 43,5 40,1 Totalt 700,2 683,5 666,1 Varav Hansabank 25,4 23,9 20,0 Varav FI-Holding 70,5 72,6 71,4 *) Kommunala bolag ingår ej. Betalningar Kortutvecklingen Antalet bankkort på den svenska marknaden utgivna av FöreningsSparbanken uppgick vid utgången av juni 2002 till cirka 2,6 miljoner, en ökning med drygt 53 000 kort eller 2 procent sedan årsskiftet. Trenden med en ökad kortanvändning fortsätter. Jämfört med första halvåret föregående år ökade FöreningsSparbankens kunders kortköp i antal med 20 procent och antalet av banken inlösta korttransaktioner med 30 procent. Giro Kunderna fortsätter att övergå från att använda pappersbaserad girobetalning till att använda elektroniskt internetbaserat giro, genom Banken via Internet. Antalet privatkunder med giroanslutning har ökat till 2,7 miljoner (2,6). Av dessa hade 848 000 (673 000) internetbaserade giroanslutningar. Andelen internetbaserade girotransaktioner uppgick till 36 procent. e-faktura Kunderna tar emot e-fakturor direkt i Banken via Internet och kan på ett säkert och bekvämt sätt godkänna betalning. Under kvartalet har ytterligare 3 företag köpt e-fakturatjänsten vilket betyder att 106 företag nu erbjuder tjänsten. Avtal finns med ytterligare 20 företag som kommer att erbjuda sina kunder e-faktura. Antalet skickade e-fakturor ökar stadigt. Under halvåret skickades 209 000 e-fakturor, jämfört med cirka 78 000 under första halvåret 2001. Banktjänster via Internet Koncernens banktjänster via internet 2002 2001 2001 30 juni 31 dec 30 juni Antal kunder i Sverige 1 230 1 091 973 000 000 000 Varav privatkunder 1 076 957 000 831 000 000 Varav företagskunder 98 000 88 000 77 000 Varav telefonbanken via 56 000 46 000 65 000 Internet Antal kunder i Baltikum 594 000 430 000 315 000 Antal kunder totalt 1 824 1 511 1 288 000 000 000 Flera transaktioner i Banken via Internet Antalet internetbetalningar ökade från 24 miljoner under första halvåret 2001 till 30 miljoner under första halvåret 2002. Antalet köp och försäljningar av fondandelar via internet motsvarade 31 procent (20) av det totala antalet köp och försäljningar av fondandelar inom koncernen. I Banken via Internet kan kunderna bland annat beställa nya kort, ansöka om krediter samt lägga upp ett eget individuellt pensionssparande. Sedan ett nytt gränssnitt infördes i Banken via Internet i april 2002 har antalet beställningar ökat markant. Hansabanks mål om 500 000 internetkunder vid årets slut redan uppnått Anslutningen av kunder till Hansabanks internetbank går över förväntan. Redan i maj överträffades årsmålet om 500 000 anslutna kunder. Övrigt Förvärv av First Securities FöreningsSparbanken förvärvade i juni 33,3 procent av aktierna i First Securities för 200 Mkr. Erforderliga tillstånd av myndigheter erhölls i juli. Efter denna transaktion äger FöreningsSparbanken, SpareBank 1 Gruppen och anställda i First Securities vardera 1/3. FöreningsSparbanken har även en option att efter tre år öka sin ägarandel i bolaget till 51 procent. First Securities är det ledande lokala mäklarhuset i Norge. Bolaget är verksamt inom aktiemäkleri, aktieanalys, corporate finance och handel med räntebärande värdepapper. Under 2001 hade First Securities en marknadsandel om 7,8 procent av Oslobörsens omsättning. FöreningsSparbanken Privat Lanseringen av FöreningsSparbanken Privat, som riktar sig till kunder med behov av kvalificerad rådgivning, fortsätter att utvecklas väl. 19 rådgivningskontor har öppnats och ytterligare 11 kontor skall öppnas under året. Cirka 5 000 kunder har anslutit sig. Anpassning av redovisningen Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 samt följer samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen. Rekommendationer som trätt i kraft 1 januari 2002 har beaktats men ej medfört någon väsentlig påverkan. Redovisningen har anpassats till Finansinspektionens förändrade värderings- och upplysningsregler avseende lånefordringar. De förändrade reglerna, vilka gäller fr o m 2002, har ej medfört någon väsentlig förändring av låneportföljens värdering. De nya upplysningskraven framgår av not 3 och 4. Jämförelsetalen har omräknats. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar