Delårsrapport januari- september 2002

Report this content

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari - september 2002 Den 25 oktober 2002 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr Januari - september 2002 i sammandrag: · Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) · Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr · Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,9 procent (15,5) · Resultat per aktie uppgick till 5,69 kronor (7,71) · Räntenettot ökade till 11 663 mkr (11 201) · Provisionsnettot uppgick till 4 325 mkr (4 586) · Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 253 mkr (962) · Kostnaderna minskade och uppgick till 10 241 mkr (10 326) · Kreditförlusterna uppgick till 1 243 mkr (878) · Fortsatt god utveckling av hypoteksutlåningen i Sverige · Marknadsandelen för hushållsinlåning nysparande i Sverige för första halvåret ökade till 23 procent (12) · Marknadsandelen för nysparande1) netto i Sverige ökade till 17 procent (15) · Förvärv av HSB Bank förstärker bankens position i Stockholmsområdet Resultatutveckling i koncernen Rörelseresultatet i koncernen för perioden januari - september 2002 uppgick till 5 000 mkr (6 362). Räntenettot och övriga intäkter ökade med 462 mkr respektive 78 mkr medan provisionsnettot minskade med 261 mkr och nettoresultatet från finansiella transaktioner minskade med 709 mkr. Koncernens kostnader minskade något, trots att pågående personalminskningsprogram belastat kostnaderna med 200 mkr. Kreditförlusterna ökade jämfört med motsvarande period 2001 men har under de fyra senaste kvartalen legat på en i stort sett oförändrad nivå. Vidare påverkades periodens resultat kraftigt av nedskrivningar av aktieinnehav i OM och Marakanda med 264 mkr respektive 108 mkr. Norska SpareBank 1 Gruppens nedskrivning av goodwill belastade FöreningsSparbankens resultat med 179 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,9 procent (15,5) medan resultatet per aktie uppgick till 5,69 kronor (7,71). Bortsett från effekten av ovan nämnda och redan tidigare kommunicerade nedskrivningar, var resultatutvecklingen mellan årets andra och tredje kvartal god. Intäkterna ökade med 158 mkr och kostnaderna minskade med drygt 100 mkr, vilket medförde en ökning av resultatet före kreditförluster i det tredje kvartalet med drygt 250 mkr till 2 407 mkr jämfört med 2 155 mkr andra kvartalet. Därtill minskade kreditförlusterna mellan kvartalen med 58 mkr från 433 mkr till 375 mkr. Intäkter Koncernens totala intäkter för årets nio första månader minskade med 2 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 17 211 mkr (17 641). Räntenettot ökade något på grund av högre in- 1) Nyförsäljningen av sparprodukterna inlåning från hushållskunder, fonder och fondförsäkringar från samtliga kundkategorier samt privat- och aktieindexobligationer. och utlåningsvolymer medan nettoresultat av finansiella transaktioner minskade kraftigt och provisionsnettot minskade något. Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 5 749 mkr jämfört med 5 591 mkr för andra kvartalet 2002. Nettoresultatet från finansiella transaktioner ökade kraftigt medan provisionsnettot och övriga intäkter minskade. Räntenettot Koncernens räntenetto för januari - september uppgick till 11 663 mkr (11 201). Den fortsatt starka volymtillväxten för hypoteksutlåningen i Spintab påverkade räntenettot positivt med knappt 200 mkr. Inlåningsökningen i Svensk kontorsrörelse medförde likaså en räntenettoökning på drygt 200 mkr medan lägre inlåningsmarginaler påverkade räntenettot negativt med drygt 350 mkr. Räntenettot i FI- Holding och Hansabank ökade med 400 mkr främst genom volymtillväxt. Räntenettot för det tredje kvartalet ökade till följd av högre volymer till 3 930 mkr jämfört med 3 908 mkr andra kvartalet 2002. Erhållna utdelningar För årets första nio månader uppgick erhållna utdelningar till 87 mkr (144 ). Förändringen förklaras av minskad utdelning från aktierna i handelslagret och OM. Provisionsnettot Provisionsnettot för årets tre första kvartal uppgick till 4 325 mkr (4 586). Nettot av betalningsförmedlingsprovisioner hade en fortsatt stark utveckling och ökade med 95 mkr. Till följd av lägre omsättning på börserna och lägre aktiekurser minskade courtaget med 117 mkr och kapitalförvaltningsprovisionerna med 263 mkr. Provisionsnettot för det tredje kvartalet uppgick till 1 369 mkr jämfört med 1 479 mkr andra kvartalet 2002. Minskningen förklaras främst av lägre kapitalförvaltningsprovisioner till följd av fallande börser. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick under januari - september till 253 mkr (962). Resultatet från handeln med aktier minskade med 46 mkr och resultatet från handeln med räntebärande värdepapper och andra finansiella instrument minskade med 235 mkr. Intäkterna från valutaverksamheten minskade med 428 mkr. Nettoresultatet av finansiella transaktioner förbättrades med 356 mkr till 183 mkr under årets tredje kvartal. Ökningen förklaras av högre intäkter från aktie-, ränte- och valutahandeln. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppgick under årets första nio månader till 883 mkr (748). I intäkterna ingår en realisationsvinst om 95 mkr från försäljning av kontorsrörelsen i Gällivare till Sparbanken Nord i första kvartalet 2002. Kostnader Koncernens kostnader minskade och uppgick till 10 241 mkr (10 326). Kostnaderna i den svenska verksamheten minskade med 4 procent eller med 388 mkr från 8 941 mkr till 8 553 mkr. Kostnadsökningen i övriga delar av koncernen förklaras primärt av förvärvet av litauiska LTB, numera Hansa LTB, som skedde i juni 2001. Personalkostnaderna påverkades av personalminskningsprogram Personalkostnaderna uppgick till 5 219 mkr (4 869). Ökningen förklaras av avtalsenliga löneökningar, Hansabanks förvärv av LTB med cirka 3 000 anställda och av kostnaden för pågående personalminskningsprogram om 200 mkr. Utveckling av antalet anställda i koncernen uttryckt i heltidstjänster 2002 2001 2001 30 31 30 sep dec sep Totalt antal 15 16 16 anställda 461 068 523 Varav 5 6 6 Hansabank 843 387 751 IT-kostnader I IT-kostnader ingår samtliga utvecklings- och produktionskostnader samt servicekostnader för och avskrivningar på datautrustning. IT-kostnaderna för årets första nio månader uppgick, efter avdrag för intäkter från delägda banker och fristående sparbanker, till 1 668 mkr (1 696). Motsvarande kostnad i den svenska verksamheten var 1 448 mkr (1 557). Övriga kostnader Övriga kostnader, dvs. övriga allmänna administrationskostnader samt avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och goodwill, uppgick under perioden till 5 022 mkr (5 457). Såväl data- som konsult- och marknadsföringskostnader minskade. Kreditförluster och osäkra fordringar Kreditförlustnivån för januari - september 2002 uppgick till 0,24 procent (0,18). Kreditförlusterna uppgick till 1 243 mkr (878) varav FI- Holding och Hansabank svarade för 72 mkr (77). Av kreditförlusterna avsåg 786 mkr (380) gruppvisa reserveringar för individuellt värderade fordringar. Koncernens osäkra fordringar brutto uppgick till 3 977 mkr jämfört med 4 253 mkr den 31 december 2001. Osäkra fordringar netto, dvs. efter avdrag för reserv för kreditförluster, uppgick till - 1 029 mkr. Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar FöreningsSparbanken skrev under det tredje kvartalet ned det bokförda värdet på innehavet av aktier i OM från 506 mkr till 242 mkr. Således uppgår nedskrivningen av finansiella anläggningstillgångar till 264 mkr. Nedskrivningen grundas på bedömningen att aktiemarknaden kommer att vara fortsatt svag under en längre period. Om förutsättningarna för OMs verksamhet förbättras och förbättringen antas vara bestående kommer värdet i framtiden att skrivas upp till högst det ursprungliga anskaffningsvärdet, 506 mkr. Andel i intresseföretags resultat Andel i intresseföretags resultat för januari - september 2002 uppgick till - 463 mkr (- 75). Resultatandelen från SpareBank 1 Gruppen uppgick till - 413 mkr (- 130). Resultatandelen påverkades av nedskrivning av goodwill i SpareBank 1 Gruppen med 179 mkr samt rörelseförluster, främst orsakade av utvecklingen på aktiemarknaden i Norge. I tredje kvartalet skrev moderbolaget FöreningsSparbanken AB ned aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen A/S med 495 mkr till koncernens bokförda värde. FöreningsSparbankens aktieinnehav i Marakanda skrevs under kvartalet ned från 108 mkr till 1 krona. Resultatandelen från Marakanda uppgick under året inklusive nedskrivning till - 197 mkr (- 98). Skattebelastningen 30 procent Koncernens resultat före skatt uppgick till 4 949 mkr (6 329) och skattekostnaden till 1 474 mkr (1 718) motsvarande en skattebelastning om 30 procent (27). Den ökade skattebelastningen förklaras främst av aktienedskrivningar som inte är skattemässigt avdragsgilla förrän de realiserats. Ränterisk En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet skulle den 30 september 2002 ha medfört en minskning av värdet av koncernens räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 694 mkr (527). Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till 531 mkr (349) och i utländsk valuta till 163 mkr (178). Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 30 september 2002 ha minskat med 207 mkr (158). I koncernen finns även positioner i realränteinstrument, denominerade i svenska kronor, som vid en höjning av realräntan med en procentenhet den 30 september 2002 skulle minska i värde med 33 mkr (3), vilket skulle påverka redovisat nettoresultat av finansiella transaktioner. Jämförelsetalen avser 30 juni 2002. Kapitaltäckning Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick den 30 september 2002 till 10,9 procent (11,3), varav primärkapitalrelationen var 7,1 procent (7,1). Marknadsriskernas andel av den totala kapitaltäckningsgraden var 0,6 procentenheter (0,7). Riskvägt belopp för kreditrisker ökade under perioden till 531 mdkr (515). Ökningen kan främst hänföras till ökad kreditgivning i Spintab och Hansabank. Riskvägt belopp för marknadsrisker minskade under perioden med 5 mdkr till cirka 28 mdkr. Minskningen berodde i huvudsak på ändrad löptidsstruktur och minskat innehav av räntebärande värdepapper i FI- Holding samt minskade marknadsvärden på valutarelaterade derivat i Swedbank Markets till följd av förstärkningen av den svenska kronan. Jämförelsetalen avser 31 december 2001. Specifikation av kapitaltäckning mkr 2002 2001 2001 30 sep 31 dec 30 sep Primärkapital 39 423 38 938 37 405 Supplementärkapital 26 141 26 813 25 864 Avgår aktier mm - 5 - 5 - 5 655 300 453 Utvidgad del av 1 156 1 292 244 kapitalbas Kapitalbas 61 065 61 743 58 060 Riskvägt belopp för 530 514 523 kreditrisker 980 743 269 Riskvägt belopp för 28 181 33 054 29 924 marknadsrisker Summa riskvägt belopp 559 547 553 161 797 193 Kapitaltäckningsgrad, % 10,9 11,3 10,5 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,8 I den finansiella företagsgruppen FöreningsSparbanken ingick den 30 september 2002 FöreningsSparbanken koncernen, Eskilstuna Rekarne Sparbank AB, Färs och Frosta Sparbank AB, FöreningsSparbanken Sjuhärad AB, FöreningsSparbanken Söderhamn AB, Bergslagens Sparbank AB, Vimmerby Sparbank AB, Aktia Sparbank Abp i Finland samt SpareBank 1 Gruppen A/S och First Securities A/S i Norge. Försäkringsbolag i koncernen ingår ej. Försäljning och marknadsandelar För 2002 har FöreningsSparbanken som mål att på den svenska marknaden uppnå en marknadsandel om 20 procent för nyförsäljningen av sparprodukterna inlåning från hushållskunder, fonder och fondförsäkringar från samtliga kundkategorier samt privat- och aktieindexobligationer. Under de första nio månaderna ökade marknadsandelen till 17 procent jämfört med 15 procent motsvarande period förra året. För hushållsinlåningen, ett område där FöreningsSparbanken på ett antal punkter väsentligt förbättrat kunderbjudandet, uppgick marknadsandelen för nysparandet till 23 procent för det första halvåret jämfört med 12 procent första halvåret 2001. Marknadsandelen för fonder och fondförsäkringar uppgick till 14 procent och privat- och aktieindexobligationer till 2 procent. Ackumulerat under niomånadersperioden är nyförsäljningen 26,5 mdkr inom sparaområdet, vilket är en ökning med 10,1 mdkr från föregående år. Affärsvolymernas utveckling Sparande Kundernas totala sparande i FöreningsSparbanken uppgick den 30 september 2002 till 471 mdkr (526). Kundernas inlåning ökade till 249 mdkr (229) eller med 9 procent. Inlåningen i svenska kronor ökade med 11 procent till 200 mdkr (180), medan inlåningen i utländsk valuta var oförändrad och uppgick till 49 mdkr (49). Sparande och placeringar, Koncernen mdkr 2002 2001 2001 30 31 30 sep dec sep Inlåning från allmänheten Hushåll, SEK 126,0 118,4 119,4 Övriga, SEK 73,9 61,7 63,3 Hushåll, utländsk valuta 14,0 14,0 13,3 Varav Hansabank 13,9 13,9 13,3 Övriga, utländsk valuta 34,7 35,3 37,1 Varav Hansabank 17,0 16,9 16,2 Summa 248,6 229,4 233,1 Diskretionär förvaltning 17,0 21,1 21,1 Fondförmögenhet 195,3 266,0 238,1 Privatobligationer, 2,5 2,4 3,2 räntebärande Privatobligationer, 5,1 4,6 5,4 aktieindex Fondförsäkring 31,9 43,3 38,3 Avgår fondförsäkring i - - - Robur fonder 29,6 41,2 36,3 Totalt 470,8 525,6 502,9 Utlåning Koncernens utlåning uppgick vid utgången av september 2002 till 658 mdkr (640), en ökning med 18 mdkr, varav cirka 16 mdkr avser den svenska verksamheten. Utlåningen i Hansabank och FI-Holding uppgick till 99 mdkr (97). Utlåningen till privatpersoner uppgick till 296 mdkr (281), en ökning med 15 mdkr eller 5 procent sedan årets början. Ökningen kan i huvudsak hänföras till hypoteksutlåning i Spintab förmedlad genom kontorsnätet i Sverige. Koncernens exponering mot företag i IT- och telekombranschen uppgick den 30 september 2002 till 7,4 mdkr (9,3). Merparten av exponeringen avser engagemang med större, välkända, nordiska företag inom telekomsektorn. Utlåning, koncernen mdkr 2002 2001 2001 30 31 30 sep dec sep Privatpersoner 296,3 281,2 277,5 Varav Spintab 242,1 228,2 223,9 Fastighetsförvaltning 136,9 135,5 136,7 Handel, hotell, restaurang 25,7 24,9 24,9 Byggnadsverksamhet 10,5 11,0 10,6 Tillverkningsindustri 50,7 51,4 51,1 Transport 14,4 14,2 15,5 Skogs- och lantbruk 30,4 28,1 27,2 Övrig serviceverksamhet 14,0 16,7 14,6 Övrig företagsutlåning inkl 54,2 54,3 55,4 kreditinstitut Kommuner *) 12,8 13,0 13,3 Övrigt 12,5 9,7 10,0 Summa 658,4 640,0 636,8 Återköpsavtal (repor) 45,6 43,5 52,3 Totalt 704,0 683,5 689,1 Varav Hansabank 27,7 23,9 22,2 Varav FI-Holding 71,4 72,6 75,4 *) Kommunala bolag ingår ej. Betalningar Kortutvecklingen Antalet bankkort på den svenska marknaden utgivna av FöreningsSparbanken uppgick vid utgången av september 2002 till cirka 2,7 miljoner, en ökning med drygt 140 000 kort eller 5 procent sedan årsskiftet. Trenden med en ökad kortanvändning fortsätter. Jämfört med de första nio månaderna föregående år ökade FöreningsSparbankens kunders kortköp i antal med 21 procent och antalet av banken inlösta korttransaktioner med 28 procent. Giro Kunderna fortsätter att övergå från att använda pappersbaserad girobetalning till att använda elektroniskt internetbaserat giro, genom Banken via Internet. Antalet privatkunder med giroanslutning har ökat till 2,7 miljoner (2,6). Av dessa hade 890 000 (760 000) internetbaserade giroanslutningar. Andelen internetbaserade girotransaktioner uppgick till 38 procent. e-faktura Kunderna tar emot e-fakturor direkt i Banken via Internet och kan på ett säkert och bekvämt sätt godkänna betalning. 108 företag erbjuder e- fakturatjänsten. Avtal finns med ytterligare 11 företag som kommer att erbjuda sina kunder e-faktura. Antalet skickade e-fakturor ökar stadigt. Under perioden skickades 353 000 e-fakturor, jämfört med 152 000 under motsvarande period 2001. Banktjänster via Internet Koncernens banktjänster via internet 2002 2001 2001 30 sep 31 dec 30 sep Antal kunder i Sverige 1 281 1 091 1 047 000 000 000 Varav privatkunder 1 133 957 000 886 000 000 Varav företagskunder 101 000 88 000 81 000 Varav telefonbanken via 47 000 46 000 80 000 Internet Antal kunder i Baltikum 647 000 430 000 383 000 Antal kunder totalt 1 928 1 521 1 430 000 000 000 Flera transaktioner i Banken via Internet Antalet internetbetalningar ökade till 44 miljoner jämfört med 36 miljoner under januari - september 2001. Antalet köp och försäljningar av fondandelar via internet motsvarade 29 procent (20) av det totala antalet köp och försäljningar av fondandelar inom koncernen. Övrigt Förvärv av HSB Bank förststärker FöreningsSparbankens position i Stockholmsområdet Under förutsättning av godkännande från berörda myndigheter förvärvar FöreningsSparbanken återstående aktier i HSB Bank av HSB Sverige. Före förvärvet ägde FöreningsSparbanken 9,1 procent av aktierna i HSB Bank. HSB Bank har cirka 200 000 privatkunder huvudsakligen bospar- och bolånekunder. Vidare är ett stort antal bostadsrättsföreningar kunder i HSB Bank. År 2001 hade HSB Bank en balansomslutning på 10 mdkr samt ett eget kapital på 505 mkr. Resultatet i HSB Bank år 2001 uppgick till 48 mkr. Tills vidare sker ingen förändring i HSB Banks produktutbud. HSB Banks personal kommer att erbjudas anställning i FöreningsSparbanken. Carl Eric Stålberg föreslagen som ny arbetande styrelseordförande Vid ordinarie bolagsstämman i FöreningsSparbanken den 10 april 2003 kommer Göran Collert att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande i FöreningsSparbanken. Samtidigt föreslås han av nomineringskommittén att utses till hedersordförande och kommer att verka som rådgivare åt den nye ordföranden. Nomineringskommittén föreslår enhälligt Carl Eric Stålberg, förste vice ordförande i bankens styrelse, som ny arbetande styrelseordförande. Stålbergs nominering stöds av samtliga större aktieägare. Carl Eric Stålberg arbetade inom sparbanksrörelsen åren 1975 - 1996 i olika ledande befattningar, senast som finansdirektör i Sparbanken Sverige och ansvarade för dess framgångsrika börsintroduktion. Därefter har han varit koncernchef för JM AB, en befattning han kommer att lämna i november 2002. Carl Eric Stålberg kommer från och med årsskiftet fram till bolagsstämman att verka som arbetande vice ordförande i FöreningsSparbanken. FöreningsSparbanken Privat Lanseringen av FöreningsSparbanken Privat, som riktar sig till kunder med behov av kvalificerad rådgivning, fortsätter att utvecklas väl. Under året har 30 rådgivningskontor öppnats och cirka 6 000 kunder har anslutit sig. Anpassning av redovisningen Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 samt följer samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen. Rekommendationer som trätt i kraft 1 januari 2002 har beaktats men inte medfört någon väsentlig påverkan. Redovisningen har anpassats till Finansinspektionens förändrade värderings- och upplysningsregler avseende lånefordringar. De förändrade reglerna, vilka gäller fr o m 2002, har inte medfört någon väsentlig förändring av låneportföljens värdering. De nya upplysningskraven framgår av not 3 och 4. Jämförelsetalen har omräknats. Nyckeltal för koncernen 2002 2001 2001 Jan-sep Jan-sep Helår Räntabilitet på eget kapital, % 10,9 15,5 14,7 Avkastning på totalt kapital, % 0,67 0,87 0,82 Resultat per aktie, kronor* 5,69 7,71 9,86 Resultat per aktie efter 5,69 7,70 9,85 utspädning** Eget kapital per aktie, kronor* 71,01 69,17 71,02 Eget kapital per aktie, efter 70,98 69,08 70,92 utspädning ** K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,59 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,69 0,64 0,66 Kapitaltäckningsgrad, % 10,9 10,5 11,3 Primärkapitalrelation, % 7,1 6,8 7,1 Kreditförlustnivå netto, % 0,24 0,18 0,21 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % *** 126 103 103 Antal aktier periodens början 527 808 527 808 527 808 843 843 843 Antal aktier periodens utgång 527 808 527 808 527 808 843 843 843 Genomsnittligt antal aktier 527 808 527 808 527 808 perioden 843 843 843 * Antal aktier vid beräkning 527 808 527 808 527 808 843 843 843 ** Antal aktier efter 528 061 528 478 528 504 utspädning 272 806 316 *** Se not 4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar