FöreningsSparbanken Boindex för första kvartalet 2002

Högre räntor och småhuspriser minskade svenskarnas husköpkraft första kvartalet i år På riksnivå föll Boindex till 134,9 - husköpkraften försämrades Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för första kvartalet 2002. Boindex mäter hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre. Boindex för Sverige som helhet sjönk till 134,9 första kvartalet i år jämfört med 146,7 (reviderat från 147,6) kvartalet innan. Hushållens försämrade köpkraft vad gäller småhus förklaras av uppgången i de bundna och rörliga räntorna, samtidigt som priset för medianvillan steg relativt kraftigt. Att bolånekostnaderna ökade kunde inte kompenseras av uppgången i hushållens inkomster. Andelen bolånekostnader som andel av förvärvsinkomsten före skatt steg från 10,2 % fjärde kvartalet i fjol till 11,1 % första kvartalet i år. Trots att Boindex trendmässigt fallit sedan 1999 fortsätter hushållens husköpkraft totalt i riket att uppvisa en tillfredsställande nivå. Även i storstadsregionerna sjönk Boindex Jämfört med förra kvartalet försämrades husköpkraften i samtliga tre storstadsregioner, framför allt till följd av stigande småhuspriser. Fortfarande understiger Boindex därmed 100-strecket. I Stockholmsregionen - där Boindex uppgår till 71,5 - noterades en pristopp på 2 miljoner för medianvillan. I Malmö- och Göteborgsregionerna steg priset på medianvillan till 1,375 miljoner kronor. De stigande småhuspriserna innebär att husköparen i Stockholmsregionen idag använder 21 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. För tre år sedan var motsvarande siffra knappt 15 %. Hudiksvall uppvisar den högsta husköpkraften - Ängelholm har närmat sig 100-strecket Bland de 36 kommuner som redovisas separat har Uppsala, Helsingborg, Linköping, Umeå och numera även Ängelholm störst likheter med storstadsregionerna. Också Örebro och Västerås i Mälardalsregionen föll ned mot 100-strecket. I Hudiksvall, däremot, noterades den högsta husköpkraften, följt av Örnsköldsvik, Piteå, Karlskoga och Västervik. Här behöver medianhushållen använda 6-8 % av arbetsinkomsten före skatt till bolånekostnader vid sina husköp. Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet: www.foreningssparbanken.se (Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex) Boindex på kommunnivå [REMOVED GRAPHICS] Siffror inom parentes efter ortsnamn anger placeringen förra kvartalet. Till följd av ändrade uppgifter, främst vad gäller småhuspriserna, har Boindex reviderats något för första kvartalet. Se siffror inom parantes för förra kvartalets ursprungliga värden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020612BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020612BIT00810/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020612BIT00810/wkr0005.doc Bilaga

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.