FöreningsSparbankens Boindex 3:e kvartalet 2001

I stora och medelstora städer fortsätter hushållen att tappa husköpkraft På riksnivå stabiliserades Boindex på god nivå Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för tredje kvartalet 2001. Detta index mäter hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex för Sverige som helhet stabiliserades på tillfredsställande 139,6, jämfört med nedreviderade 139,4 kvartalet innan. Något stigande småhuspriser uppvägdes av en förbättring i hushållens inkomster. Däremot var det sammanviktade ränteläget oförändrat. Metod: Boindex räknas fram med hjälp av småhuspriser, arbetsinkomster före skatt och sammanvägda bolåneräntor utifrån faktisk nyutlåning. Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av arbetsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sina husköp enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre. Husköpkraften i storstäderna fortsätter att krympa Jämfört med kvartalet innan sjönk husköpkraften för det tredje kvartalet något i Stockholmsregionen (70,2), och något mer i Malmöregionen (85,2) och i Göteborgsregionen (94,7). Småhuspriserna fortsatte att stiga i de tre storstadsregionerna. Mest steg priserna i Malmöregionen. I Stockholm återtogs pristoppen från första kvartalet. Där kostar en medianvilla 1 950 000 kronor. Stockholmshushållet behöver därmed en årsinkomst före skatt på närmare 730 000 kronor för att ha råd med sitt småhusköp, enligt vår definition. Det är kraftfull ökning från i mitten av 1999 då det räckte med ½ miljon kronor i årsinkomst. I Linköping har Boindex sjunkit under 100-strecket Störst likhet med de tre storstadsregionerna uppvisar Uppsala och Helsingborg med närhet till Stockholm respektive Malmö. För första gången sedan andra kvartalet 1996 har Linköpingsborna inte riktigt råd med sina husköp, enligt vår definition. Boindex föll till 96,9 till följd av kraftigt stigande småhuspriser. Kommuner där hushållen har bra råd med sina husköp är bl a Piteå, Skellefteå och Västervik. Här är småhuspriserna förhållandevis låga, även i jämförelse med inkomstnivåerna. Den största ökningen i husköpkraft för det tredje kvartalet kan noteras i Skellefteå, Båstad och Uppsala. Den största nedgången uppvisar Luleå, Östersund och Karlskrona. Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se Boindex på kommunnivå Kommun Kvartal 3, 2001 Kvartal 2, 2001 Förändring 1 Piteå (1) 226,4 224,4 2,0 2 Skellefteå (2) 214,5 182,6 31,9 3 Västervik (4) 178,0 177,0 1,0 4 Sundsvall (3) 173,1 171,3 1,8 5 Kalmar (7) 156,3 147,7 8,6 6 Falun (5) 153,2 166,0 -12,8 7 Skövde (8) 153,2 145,1 8,1 8 Borås (6) 153,1 162,5 -9,4 9 Gävle (11) 139,9 144,8 -4,9 10 Karlskrona (9) 136,6 150,5 -13,9 11 Gotland (12) 136,4 144,8 -8,4 12 Karlstad (14) 134,0 135,0 -1,0 13 Eskilstuna (15) 131,1 130,7 0,4 14 Båstad (24) 128,3 101,1 27,2 15 Luleå (10) 126,7 145,8 -19,1 16 Växjö (16) 124,0 135,7 -11,7 17 Jönköping (19) 122,1 121,6 0,5 18 Norrköping (17) 119,5 130,3 -10,8 19 Västerås (18) 117,2 126,6 -9,4 20 Östersund (13) 117,1 131,8 -14,7 21 Halmstad (22) 114,2 118,0 -3,8 22 Örebro (20) 113,1 121,7 -8,6 23 Ängelholm (21) 111,4 118,3 -6,9 24 Umeå (25) 105,7 102,4 3,3 25 Linköping (23) 96,9 108,4 -11,5 26 Helsingborg (26) 95,2 99,1 -3,9 27 Göteborgsregionen (27) 94,7 96,1 -1,4 28 Malmöregionen (28) 85,2 87,6 -2,4 29 Uppsala (29) 83,9 74,9 9,0 30 Stockholmsregionen (30) 70,2 70,6 -0,4 Riket som helhet 139,6 139,4 0,2 Siffror inom parentes anger placering förra kvartalet. Till följd av framför allt reviderade småhuspriser kan Boindex ha reviderats något för förra kvartalet. Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform: www.foreningssparbanken.se (under Vår omvärld/samhällsekonomi/boindex) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00180/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00180/bit0003.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00180/bit0004.pdf Bilaga

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.