FöreningsSparbankens ordinarie bolagsstämma 2003

FöreningsSparbankens ordinarie bolagsstämma 2003 Vid FöreningsSparbankens ordinarie bolagsstämma i Stockholm den 10 april 2003 beslöts om vinstutdelning med 5:50 kr per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 15 april. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 22 april 2003 genom VPC:s försorg. Bolagsstämman beslöt vidare om ändringar i bankens bolagsordning innebärande i huvudsak att antalet styrelseledamöter ska utgöra lägst nio och högst elva samt att antalet revisorer ska vara lägst en och högst två med högst lika många suppleanter. Även registrerat revisionsbolag får utses till revisor. Bolagsstämman beslöt också att banken får i sin värdepappersrörelse löpande förvärva egna aktier för att underlätta denna rörelse. Beslutet gäller fram till ordinarie bolagsstämman 2004 och innebär att aktieförvärv får ske till ett pris som motsvarar vid var tid gällande marknadspris och till ett antal som innebär att det samlade innehavet av sådana aktier vid var tid inte får överstiga 5 % av samtliga aktier i banken. I sitt anförande vid bolagsstämman betonade verkställande direktören Birgitta Johansson-Hedberg bland annat vikten av vaksamhet och flexibilitet i det osäkra läge som idag råder. Hon konstaterade att den underliggande intjäningen i koncernen varit fortsatt stabil under fjolåret. Birgitta Johansson-Hedberg underströk vidare fullservicebankens roll för utvecklingen av samhälle och näringsliv, inte minst lokalt. FöreningsSparbankens styrka och bredd innebär att banken kan vara närvarande i alla delar av landet, nära kunderna, och samtidigt göra offensiva satsningar i tillväxtområden. Verkställande direktören betonade också, att i ett läge där den finansiella sektorn skär ned och avskedar, kombinerar FöreningsSparbanken personalomställningar med nyrekrytering och satsningar på medarbetarna. Birgitta Johansson-Hedberg konstaterade slutligen med tillfredsställelse att FöreningsSparbanken - som enda börsnoterade bank i Norden - miljöcertifierats enligt den internationella standarden ISO 14001. Certifikatet överlämnades vid stämman. Styrelsen består efter bolagsstämman av tio ledamöter. Omval skedde av de nuvarande styrelseledamöterna Bo Forslund, Ulrika Francke, Birgitta Johansson-Hedberg, Thomas Johansson, Göran Johnsson, Birgitta Klasén, Marianne Qvick Stoltz, Carl Eric Stålberg och Lennart Sundén. Till styrelsen nyvaldes, styrelseordföranden i Sparbanken Nord Anders Sundström. Vid stämman avtackades bland annat bankens mångårige styrelseordförande Göran Collert som avböjt omval. Göran Collert utsågs samtidigt till hedersordförande. Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman utsågs Carl Eric Stålberg till ordförande, Bo Forslund till förste vice ordförande och Ulrika Francke till andre vice ordförande samt Birgitta Johansson-Hedberg till VD och koncernchef. Till VD:s ställföreträdare utsågs Nils-Fredrik Nyblæus. Styrelse och revisorer efter bolagsstämman framgår av bilaga. På FöreningsSparbankens hemsida kommer det att i efterhand finnas möjlighet att via webb-TV följa Birgitta Johansson-Hedbergs samt Göran Collerts anförande vid dagens bolagsstämma. http://www.foreningssparbanken.se/ir För ytterligare information: Carl Eric Stålberg, Styrelseordförande, tfn 08 - 585 912 96 Birgitta Johansson-Hedberg, VD, tfn 08 - 585 910 88 Cecilia Hernqvist, styrelsens sekreterare, tfn 08 - 585 913 23 Styrelse och revisorer i FöreningsSparbanken AB Ordinarie bolagsstämma 10 april 2003 Styrelseledamöter valda av bolagsstämman Carl Eric Stålberg, ordförande Bo Forslund, 1:e vice ordförande Ulrika Francke, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, verkställande direktör Thomas Johansson Göran Johnsson Birgitta Klasén Marianne Qvick Stoltz Lennart Sundén Anders Sundström Styrelseledamöter utsedda av personalen Gith Bengtsson Monica Hellström Styrelsesuppleanter utsedda av personalen Per Ekström Anna-Karin Holst Revisorer valda av bolagsstämman Registrerade revisionsbolagen: Deloitte & Touche AB med aukt revisor Jan Palmqvist som huvudansvarig Ernst & Young AB med aukt revisor Torbjörn Hanson som huvudansvarig Revisor förordnad av Finansinspektionen Aukt revisor Peter Markborn, PMAC AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar