FöreningsSparbankens styrelse föreslår bemyndigande för återköp av egna aktier och beslutar om nya finansiella mål

FöreningsSparbankens styrelse föreslår bemyndigande för återköp av egna aktier och beslutar om nya finansiella mål FöreningsSparbankens styrelse kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma 2004 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Förslaget innefattar även ett bemyndigande för styrelsen att avyttra återköpta aktier. Bemyndigandet föreslås gälla förvärv över Stockholmsbörsen vid ett eller flera tillfällen av upp till 10 procent av samtliga aktier i FöreningsSparbanken - inklusive den handel som sker löpande för att underlätta värdepappersrörelsen - vilket motsvarar knappt 52,8 miljoner aktier. - En aktiv hantering av bankens kapital är viktig för att nå en optimal kapitaliseringsnivå och en väl avvägd kapitalstruktur. Förslaget till återköp och avyttring av egna aktier ger FöreningsSparbanken ökad flexibilitet och handlingsfrihet säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande. Utöver aktier som innehas för att underlätta värdepappersrörelsen äger FöreningsSparbanken för närvarande inga egna aktier. Nya finansiella mål FöreningsSparbankens styrelse har fastslagit nya finansiella mål för verksamheten att gälla från och med 1 januari 2004: Räntabilitet. Koncernens räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker (SHB, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB/GNO) och vara minst 20 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. I dagens ränteläge motsvarar det en räntabilitet om cirka 14 procent. Operationell effektivitet (K/I-tal). Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga 0,5. Kapitaltäckning. FöreningsSparbankens kapitaltäckningsgrad ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Aktieutdelning. FöreningsSparbanken har som mål för utdelningen att den ska uppgå till lägst 40 procent av resultatet efter skatt. Den årliga utdelningens storlek tar sin utgångspunkt i senaste utdelning och bestäms med hänsyn till förväntad resultatutveckling, det kapital som bedöms nödvändigt för att utveckla verksamheten samt marknadens avkastningskrav. Kreditförlustnivå. Banken kommer framdeles inte att ha något externt kommunicerat måltal. - När det gäller kreditförluster inriktas processen, precis som tidigare, på att bibehålla god kvalitet och samtidigt utöva en effektiv kontroll av kreditportföljen. Däremot ser styrelsen inget värde i att i fortsättningen kommunicera enskilda måltal, säger Carl Eric Stålberg. För ytterligare information: Carl Eric Stålberg, styrelseordförande FöreningsSparbanken, tfn 08-585 912 96 Henrik Kolga, informationsdirektör FöreningsSparbanken, tfn 08-585 927 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar