Skogsbarometern år 2001

Lågkonjunkturen och stor import pressar virkespriser Nedgången i världsekonomin har påverkat virkespriserna bland annat genom att priserna på sågade trävaror har sjunkit. En stor import har också bidragit till prispressen. På längre sikt är dock skogsägarna mer optimistiska och många tror på en uppgång för både sågtimmer och massaved. Detta kan utläsas av undersökningen Skogsbarometern år 2001 som presenterades på onsdagen. Skogsbarometern är en årlig konjunkturbarometer för det privata skogsbruket och bygger på en intervjuundersökning bland enskilda skogsägare med minst 10 hektar skog, som genomförs av Sifo på uppdrag av FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker samt LRF Konsult. Förutom skogsägarnas förväntningar på utvecklingen vad gäller både virkespriser och fastighetspriser beskriver Skogsbarometern dagens skogsbrukare; ekonomi, ålder, bosättning och arbetssätt. Årets undersökning visar hur nedgången i världsekonomin tillsammans med en stor import av rundvirke pressar ned virkespriserna, vilket återspeglas i de relativt pessimistiska förväntningarna från en majoritet av skogsägarna för det närmaste året. Däremot verkar bilden ljusna på lite längre sikt. Över en treårsperiod tror ungefär hälften av de intervjuade på en uppgång både för sågtimmer och massaved. Trots förväntningar om prisfall på virke tror ändå skogsägarna att fastighetspriserna kommer att fortsätta att gå upp. Det traditionella sambandet mellan fastighetspriset och virkesförrådet gäller inte längre lika självklart. Överlag är skogsägarna positiva till naturvård. Drygt 40 procent har gjort avsättningar för naturvårdsändamål. Ersättning för detta har utgått till 9 procent av skogsägarna medan 33 procent har gjort avsättningar utan ersättning. Avsättningar är vanligare på stora än på små fastigheter. Det finns också en tendens till mer avsättningar i södra än i norra Sverige. Skogsbarometern 2001 visar att användningen av Internet bland skogsägarna ökar kraftigt. Totalt har 69 procent tillgång till Internet. 50 procent av dem använder Internet i skogsbruket. Motsvarande siffra förra året var 34 procent. För ytterligare information kontakta: Hans Wennberg, FöreningsSparbanken, tel 054-19 81 70 Ingvar Nilsson, LRF Konsult, tel 0451-421 02 Olle Jacobson, LRF Konsult, tel 08-492 24 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011113BIT00810/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011113BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar