SpareBank 1 Gruppen skriver ned goodwill - effekter för FöreningsSparbanken

Report this content

SpareBank 1 Gruppen skriver ned goodwill - effekter för FöreningsSparbanken Som framgår av bifogade pressmeddelande har norska SpareBank 1 Gruppen AS, som till 25 procent ägs av FöreningsSparbanken, beslutat om nedskrivning av goodwill om NOK 594 miljoner. Tillsammans med ett beräknat negativt resultat efter skatt under det tredje kvartalet 2002 om cirka NOK 157 miljoner medför detta ett uppskattat negativt resultat efter skatt för tredje kvartalet om cirka NOK 751 miljoner för SpareBank 1 Gruppen. För FöreningsSparbanken innebär detta en prognostiserad resultatpåverkan efter skatt om motsvarande minus SEK 227 miljoner för tredje kvartalet, korresponderande mot FöreningsSparbankens 25-procentiga ägarandel. Härtill kommer FöreningsSparbankens löpande goodwillavskrivningar, som härrör från förvärvet av aktierna i SpareBank 1 Gruppen, uppgående till SEK 8 miljoner per kvartal. Den sammantagna effekten på FöreningsSparbankens resultat före skatt under det tredje kvartalet beräknas därmed uppgå till motsvarande cirka minus SEK 277 miljoner och efter skatt till minus SEK 235 miljoner. För ytterligare information: Annika Wijkström, vVD och ansvarig för internationella allianser, tel 08- 58 59 13 97 Staffan Salén, vVD och Informationsdirektör, tel 08-58 59 27 79, mobil 0705-31 01 11 Bilaga: pressmeddelade 2002-10-03 från SpareBank 1 Gruppen AS Resultatvarsel og effektiviseringstiltak i SpareBank 1 Grupp Resultatvarsel per 3. kvartal 2002 SpareBank 1 Gruppen AS antas å få et underskudd per 3. kvartal 2002 i størrelsesorden NOK 960 mill. Resultatet fremkommer bl.a. gjennom ekstraordinære nedskrivninger på goodwill og merverdier på NOK 594 mill. og periodens ordinære nedskrivninger på goodwill og merverdier på NOK 177 mill. Resultatet er i det øvrige sterkt knyttet til underskudd i SpareBank 1 Livsforsikring, med bakgrunn i utviklingen i verdipapirmarkedene. Eierne har i 3. kvartal proratorisk tilført NOK 200 mill. i ny aksjekapital til SpareBank 1 Gruppen AS. Nedskrivninger av goodwill og merverdier SpareBank 1 Gruppen har over tid ervervet goodwill som følge av oppkjøp, spesielt som resultat av kjøpet av VÅR Gruppen ASA. Det er nå gjort en samlet vurdering av de bokførte verdier, og det er avdekket et behov for nedskriving av goodwill og merverdier i konsernet med i alt NOK 486 mill. Det er i tillegg nedskrevet netto merverdier på NOK 108 mill. knyttet til Bank 1s 18,75% andel i Europay i forbindelse med at disse aksjene nå er avhendet. Beregnet gevinst av salget av Europay-posten er ca NOK 20 mill. etter skatt for SpareBank 1 Gruppen AS. Bokført goodwill i konsernet per 2. kvartal, og før nedskrivninger, utgjør NOK 1074 millioner, mens samlede merverdier utgjør netto NOK 440 mill. Årlige goodwill- og merverdiavskrivninger i SpareBank 1 Gruppen vil, som følge av den ekstraordinære avskrivningen, reduseres med netto ca NOK 60 mill. fra og med 2003, hvorav NOK 38 mill. vedrører goodwill og NOK 22 mill. er merverdiavskrivninger. Redusert aksjeeksponering Livsforsikringsselskapet har i 3. kvartal redusert sin aksjeportefølje, fra 24% per 30.6.02 til ca. 8,6% per 30.9.02. Det er i tillegg foretatt sikringsforretninger for aksjeporteføljen. Kontroll- og styringsrutiner for aksjeforvaltningen i selskapet er styrket. Resultatmessige konsekvenser for aksjonærene For Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Rogaland vil forventet resultat i SpareBank 1 Gruppen per 3. kvartal gi en forventet negativ resultateffekt på ca NOK 125 mill., hvorav NOK 103 mill. er oppstått i 3. kvartal. Effektiviseringstiltak i SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre den underliggende driften i selskapet. Et bredt effektiviseringsprogram blir implementert fra 4. kvartal 2002. Målet er å hente ut effektiviseringsgevinster på minimum NOK 125 mill. årlig, med full effekt fra og med 2004. - SpareBank 1 Gruppen AS står overfor store utfordringer. Med fokus på kundeorientering, kostnadsreduksjoner og profesjonalisering er målet fortsatt å fremstå som en sterk og ledende leverandør av spare- og forsikringsprodukter, sier adm. direktør Gunn Wærsted i SpareBank 1 Gruppen AS. - Vi ser fremover og har stor tillit til at den fremtidige satsingen, som kommer klart frem av SpareBank 1-alliansens nye strategi, vil gi positive resultater. Oslo/Trondheim, den 3. oktober 2002 SpareBank 1 Gruppen v. adm. direktør Gunn Wærsted Kontaktpersoner: Finn Haugan, styreleder SpareBank 1 Gruppen og adm. direktør SpareBank 1 Midt-Norge, tlf. 73 58 64 90 Gunn Wærsted, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen, tlf. 21 02 57 62 Thoralf Granerød, info. direktør SpareBank 1 Gruppen, tlf. 918 30369 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar