Stort intresse för personaloptioner i FöreningsSparbanken

Stort intresse för personaloptioner i FöreningsSparbanken Drygt 80 procent av FöreningsSparbankens medarbetare och lokala styrelse- ledamöter har tackat ja till erbjudandet att köpa teckningsoptioner i banken. Teckningskursen för optionerna, som har en löptid på drygt fem år och berättigar till teckning av en ny aktie för varje option, är 187 kronor. Under våren 2000 erbjöds de anställda i FöreningsSparbanken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöterna i de lokala bankenheterna att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken. Det totala antalet tilldelnings-berättigade uppgick till ca 10 540 personer och erbjudandet omfattade maximalt 15,2 miljoner teckningsoptioner. Vid anmälningsperiodens utgång hade sammanlagt ca 8 500 personer anmält sig för förvärv av totalt ca 8 miljoner teckningsoptioner. Detta innebär att 81 procent har tackat ja till erbjudandet. Antalet förvärvade teckningsoptioner uppgår till ca 53 procent av erbjudandets maximala omfattning. Löptiden för optionerna är drygt 5 år och varje option berättigar till teckning av en ny aktie i FöreningsSparbanken under tiden maj 2005 till och med september 2005. Teckningskursen uppgår till 187 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas sker en utspädning av aktiekapitalet i FöreningsSparbanken med cirka 1,5 procent. Likviddag för teckningsoptionerna är den 25 maj 2000. Exakt antal förvärvade teckningsoptioner kommer att framgå av FöreningsSparbankens halvårsrapport. För ytterligare information, kontakta Nils-Fredrik Nyblaeus, VDs ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör, tfn 08 - 585 925 32 eller Einar Frydén, pressansvarig, tfn 08 - 585 916 30, mobil 070 - 511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar