Teckningskursen för personaloptioner i FSPA fastställd

Teckningskursen för personaloptioner i FöreningsSparbanken fastställd till 187 kronor FöreningsSparbankens ordinarie bolagsstämma i april 2000 beslutade om emission av skuldebrev med avskiljbara teckningsoptioner. Anställda i banken och dess helägda koncernbolag samt styrelseledamöter i FöreningsSparbankens lokala bankenheter har därefter erbjudits att köpa teckningsoptioner i FöreningsSparbanken till marknadsvärde enligt särskilt prospekt. Teckningskursen per aktie har fastställts till 187 kronor i enlighet med av bolagsstämman beslutad beräkningsprincip, baserad bland annat på ett pris per teckningsoption om 15 kronor samt genomsnittet av betalkursen för FöreningsSparbankens aktie under perioden 25 april - 8 maj 2000. Löptiden för optionerna är drygt 5 år och varje option berättigar till teckning av en ny aktie i FöreningsSparbanken under tiden maj till och med september 2005. Det totala antalet tilldelade personaloptioner kommer att meddelas under nästa vecka när sammanräkningen är slutförd. För ytterligare information, kontakta Nils-Fredrik Nyblæus, VDs ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör, tfn 08-585 925 32 Einar Frydén, pressansvarig, tfn 08-585 916 30, mobil 070-511 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar