Kvartalsrapport, första kvartalet 2003

Kvartalsrapport, första kvartalet 2003 · Rörelseresultat första kvartalet MSEK 284 (-458 ) · Combined ratio 105,0 % (111,3 %) · Omkostnadsprocent 27,4% (30,9%) · Försäkringsmarginal 1,8 % · Redovisat investeringsresultat MSEK 937, (marknadsvärderat MSEK 688) · Kapitalavkastning 1,0 % · Kassaflöde från försäkringsverksamheten MSEK 3 245 KONCERNRESULTAT Q1 2003 Q1 2002 2002 MSEK Bruttopremieinkomst 15 878 14 602 38 136 Tekniskt resultat 159 -318 321 Rörelseresultat 284 -458 -2 080 Combined ratio 105,0% 111,3% 106,1 Kommentar från Torbjörn Magnusson, koncernchef: "Första kvartalet 2002 lanserade If ett 24-månaders resultatförbättringsprogram vilket ledde till starka resultatförbättringar redan 2002. Koncernens försäkringsresultat utvecklades fortsatt tillfredställande under första kvartalet 2003 till MSEK 159 (-318). Samtliga affärsområdena uppvisade positiva försäkringsresultat för kvartalet och genomförandet av resultatprogrammet fortsatte i enlighet med våra planer. På investmentsidan har sjunkande räntor balanserat förluster på aktiemarknaden. Sammantaget har detta lett till ett investeringsresultat i linje med det normaliserade investeringsresultat och ett rörelseresultat på MSEK 284 (-458). På grund av säsongsvariationer är det första kvartalet vanligtvis det mest skadedrabbade för nordiska skadeförsäkringsbolag. De åtgärder som vidtogs under 2002 har dock lett till att combined ratio har fortsatt att minska till 105,0 % (111,3%). Ungefär hälften av företags- och industriförsäkringarna och en fjärdedel av privatförsäkringarna förnyas i början på året. Följaktligen är det första kvartalet av avgörande betydelse för verksamheten de kommande tolv månaderna. Skadeutvecklingen har följt förväntningarna och marknaderna har generellt accepterat de premiejusteringar som vidtagits. Justeringarna har varit störst på den svenska marknaden. Två av huvudkomponenterna i resultatprogrammet under 2002 har varit kostnadsminskningar och överföring av resurser till kundarbetet, både i syfte att möta de kortsiktiga lönsamhetsmålen och för det långsiktiga målet att bygga upp marknadens bästa service. Under första kvartalet har Ifs kostnader fortsatt att minska, genom förenkling av de administrativa rutinerna, omförhandling av avtal avseende inköp av hård- och mjukvara, omflyttning till lokaler med lägre hyror och en sänkning av nivån på mäklarersättningarna i Sverige. Omkostnadsprocenten sjönk till 27,4 procent (30,9%) Vi fortsätter arbetet med att förbättra vår skade- och kundservice. I Norge har vi öppnat fyra nya franchisekontor under första kvartalet och i Finland har vi ökat resurserna vid våra kundcentra för att kunna möta kundernas ökade krav på service via telefon. För att säkra stabiliteten i våra lönsamhetsmål och fortsatt implementering av dessa har ett koncernövergripande bonusprogram för alla anställda införts från den 1 januari 2003. De anställda har för första gången möjlighet att få ett tillägg till lön som står i relation till koncernens resultat. Försäkringsmäklarna har successivt kommit att spela en allt större roll på den nordiska marknaden. Vid årets förnyelser i vår företags- och industriportfölj utgörs 36 procent av mäklad affär. På samtliga nordiska marknader förs diskussioner med mäklarna om så kallad nettoprissättning. Det innebär att mäklarna får sin ersättning direkt av försäkringskunderna och inte, som idag, av försäkringsbolagen. En sådan förändring skulle ge kunderna ökad transparens och belöna mäklare för kvalitet. Vi tar aktivt del i dessa diskussioner och strävar efter att finna en lösning som är praktisk ändamålsenlig för alla parter. Den första januari lanserades If-varumärket på den baltiska marknaden och den 1 mars i Finland. Lanseringen bestod av såväl intern information och reklam som PR-aktiviteter. Åtgärderna har mottagits positivt och på den finska marknaden har den hjälpta varumärkeskännedomen ökat från 52 till 75 procent och den spontana varumärkeskännedomen från 18 till 32 procent. Lanseringen har också fått omfattande uppmärksamhet i pressen. I ett historiskt perspektiv är nu såväl konsolideringen som kapitalavkastning låg på samtliga marknader och lönsamheten i försäkringsverksamheten blir därför helt avgörande för resultaten i branschen. Detta ställer nya krav på hela den nordiska skadeförsäkringsmarknaden. Med detta som bakgrund fortsätter vi beslutsamt arbetet med att effektivisera verksamheten, att förbättra kundservicen och att skapa en företagskultur som premierar riskurval och lönsamhet oavsett marknadsförhållanden. Koncernresultat Premieintäkterna för första kvartalet 2003 uppgick till MSEK 8 672 (7 753). Det tekniska resultatet var MSEK 159 (-318). Skadekostnaderna var MSEK 7 344 (6 837) och driftskostnaderna MSEK 1 758 ( 1 794). Det redovisade rörelseresultatet före skatt var MSEK 284 ( -458) för första kvartalet. Riskprocenten var 77,6% (80,4%) och omkostnadsprocenten var 27,4% (30,9%). Combined ratio var 105,0% (111,3%). Koncernresultat Q1 2003 Q1 2001 Helår 2002 MSEK Nettopremieintäkt 8 672 7 753 32 789 Skadekostnader, netto -7 344 -6 837 -27 985 Driftskostnader -1 758 -1 794 -6 815 Tekniskt resultat 159 -318 321 Investeringsresultat 937 624 690 Rörelseresultat 284 -458 -2 080 Normaliserat investeringsresultat1) 785 933 3 477 Resultat inkl. normaliserat 132 -149 707 investeringsresultat Riskprocent2) 77,6% 80,4% 77,8% Omkostnadsprocent3) 27,4% 30,9% 28,3% Combined ratio 105,0% 111,3% 106,1% Försäkringsmarginal4) 1,8% -4,1% 1,0% Skadeprocent 84,7% 88,2% 85,3% Driftskostnadsprocent 20,3% 23,1% 20,8% 1) I tillägg till det redovisade resultatet presenteras också en normaliserad kapitalavkastning. Skälet till detta är att kortsiktiga fluktuationer i aktiemarknaden återspeglas i resultaträkningen och påverkar därmed det redovisade resultatet. Den normaliserade kapitalavkastningen för första kvartalet 2003 har kalkylerats utifrån Ifs tillämpliga investeringsmix och har antagits vara 4,2% på räntebärande värdepapper, 7,5% på aktieportföljen och 6,1 avkastning på övriga investeringar. 2) Skadekostnader exklusive skadebehandlingskostnader i relation till nettopremieintäkt. 3) Driftskostnader och skadebehandlingskostnader i relation till nettopremieintäkt. 4) Tekniskt resultat i relation till nettopremieintäkt Resultat per land och kompletterande kommentarer I Sverige och Danmark har combined ratio förbättrats markant under första kvartalet. I Norge ligger den på en fortsatt stabil nivå. I Finland ligger combined ratio kvar på en låg nivå, även om den ökat något i jämförelse med samma period förra året. I samtliga länder har de premieåtgärder som vidtagits fått stöd på marknaderna. De största premieförändringarna har skett i Sverige och resultatet har utvecklats positivt. Skadeutvecklingen har varit mer gynnsam än under förra året, i synnerhet på privatmarknaden. Kostnadsläget i Norge har förbättrats betydligt, men eftersom skadeutvecklingen var negativ, till följd av fler storskador än normalt inom företagsmarknaden, var resultat i nivå med motsvarande period förra året. I Finland är resultaten stabila och If redovisar en låg combined ratio för första kvartalet. I Danmark har resultatet förbättrats kraftigt jämfört med förra året tack vare betydande premieökningar, kostnadsminskningar och minskad skadefrekvens. If har en nordisk affärsområdesstruktur och således presenteras resultaten per affärsområdena över hela koncernen. I tillägg till informationen per affärsområde, finns försäkringsresultaten per land redovisade i appendix. I dessa resultat ingår inte affärsområde Industri, som bäst redovisas på nordisk nivå. I appendix redovisas även skaderesultat avseende tidigare årgångar och tekniska reserver per affärsområde. Solna, 8 maj 2003 Torbjörn Magnusson Koncernchef Investor relations: Elisabeth Wisén tel: +46 8 788 24 28 Presskontakter: Helena Dyrssen tel: +46 70 529 23 35 Den fullständiga kvartalsrapporten och appendix finns tillgängliga på engelska på Ifs hemsida - www.if.se - om If. En telefonkonferens hålls den 8 maj februari klockan 16.00. Telefonnumret är +44 (0)20 7162 0135 På Ifs hemsida återfinns en presentation och mer detaljerad information. www.if-insurance.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar