Kvartalsrapport, tredje kvartalet 2002

Report this content

Kvartalsrapport, tredje kvartalet 2002 13 november 2002 * Fortsatt resultatförbättring i kärnverksamheten * Combined ratio årets första nio månader 106,3% (108,7 % proforma) och för tredjekvartalet 103,6% (107,5% proforma) * Driftskostnadsprocent årets första nio månader 28,9% (29,8 % proforma) * Svagt investeringsresultat MSEK -532 årets första nio månader (redovisat värde), MSEK 189 (marknadsvärde) * Rörelseresultat årets första nio månader MSEK -2 749 * Kapitalavkastning 0,3% årets första nio månader (0,4% annualiserat) * Kassaflöde från försäkringsverksamheten under första nio månader MSEK 1 867 * Combined ratio för den svenska delen av verksamheten 110,3 % KONCERNRESULTAT Q3 2002 Q3 2001 9M 2002 9M 2001 FY 2001 Proform proforma proforma a Bruttopremieinkomst 7 555 6 903 31 048 27 489 34 700 Resultat inkl. normaliserat 397 155 494 324 -1 248 investeringsresultat 1) Rörelseresultat2) -1 103 n.a. -2 749 n.a. n.a. Combined ratio 103,6% 107,5% 106,3% 108,7% 113,1% 1) I tillägg till det redovisade resultatet presenteras också en normaliserad kapitalavkastning. Skälet till detta är att kortsiktiga fluktuationer i aktiemarknaden återspeglas i resultaträkningen och påverkar därmed det redovisade resultatet. Den normaliserade kapitalavkastningen för tredje kvartalet 2002 har kalkylerats utifrån Ifs tillämpliga investeringsmix och har antagits vara 5% på räntebärande värdepapper, 7,7% på aktieportföljen och 6,1 avkastning på övriga investeringar. 2) Motsvarande uppgifter för Q3 2001 är inte tillgängliga p.g.a den legala omstrukturering som skett i januari 2002. Kommentar från koncernchef Torbjörn Magnusson: "Under tredje kvartalet visar vi en fortsatt stark förbättring i försäkringsverksamheten. Vårt åtgärdsprogram för att minska kostnaderna i hela verksamheten har fått genomslag med betydande kostnadsbesparingar jämfört med 2001. Det är gynnsamt för vår konkurrenskraft och lönsamhet. Våra kunder har rätt att förvänta sig att en effektiv verksamhet kombinerad utmärkt service. Jag kommer även framöver att betona kostnadsmedvetenhet i alla delar av verksamheten. Stora delar av vår portfölj är nu rätt prissatt och inga större prisjusteringar krävs, utöver vad som betingas av ökande skadekostnader. Det tekniska resultatet inklusive allokerad ränta - d.v.s. riskfri ränta som lagts till försäkringsresultatet - är positivt, både för tredje kvartalet och för årets första nio månader. Den tekniska vinsten på MSEK 104 för de första nio månaderna återspeglar den underliggande förbättringen i försäkringsverksamheten. Under samma period är combined ratio 106,3 procent. Motsvarande värde för tredje kvartalet är 103,6 procent. Kostnadseffektivitet, rättvis prissättning och ett medvetet riskurval är de viktigaste förklaringarna till resultatförbättringen. Beroende på årstidsvariationer beräknas helårsresultatet för försäkringsverksamheten bli i nivå med resultatet för de nio första månaderna, allt förutsatt ett normalt antal större skador. Ifs storlek och geografiska spridning stabiliserar det övergripande försäkringsresultatet. Försäkringscykeln i de olika länderna är inte helt i fas och kostnaderna för stora skador tenderar att jämna ut sig mellan länderna. Inom IT-området kommer besparingar på minst MSEK 150 att kunna realiseras under året. Bakgrunden är ständig kostnadskontroll och att vi genom samarbete mellan länderna kan undvika onödig dubblering av projekt. Minskningen av antalet anställda var vid september månads utgång större än målet för hela året, en minskning med 300 personer. Kostnadsnedskärningarna har kunnat ske med bibehållen kundservice och genomförts främst inom stödfunktioner. Genom att omförhandla outsourcing- och andra avtal har vi minskat kostnadsbasen väsentligt, utan negativ påverkan på kvaliteten. Aktiemarknaderna återhämtade sig inte under kvartalet och kapitalavkastningen var mycket svag. Den minskade aktieandelen i investeringsportföljen som beslutades tidigt under tredje kvartalet var gynnsam för resultatet och ytterligare åtgärder för att minska riskerna i portföljen vidtogs i oktober. Under de närmaste månaderna ska en betydande del av förnyelserna av 2003 års försäkringar ske. Vårt mål är att tillhandahålla trygghet och stabilitet för våra kunder och att identifiera risker och förebygga skador. Samtidigt kommer vi att strikt tillämpa våra underwriting-regler och insistera på rättvisa priser. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska på Ifs hemsida - www.if.se - koncerninformation. En telefonkonferens kommer att hållas onsdagen den 13 november klockan 15.00. Ytterligare information om konferensen finns på hemsidan. Mediekontakter: Helena Dyrssen tel: +46 8 788 23 35 Investor relations: Elisabeth Wisén tel: +46 8 788 24 28 Koncernresultat Q3 Q3 9M 9M FY MSEK 2002 20011) 2002 20011) 20011) profor proform profor ma a ma Nettopremieintäkt 8 435 7 630 24 452 21 775 30 271 Skadekostnader, netto -7 -6 713 -20 -19 015 -27 029 778 409 Driftskostnader -1 -1 488 -5 224 -4 662 -6 815 713 Försäkringsresultat -307 -571 -1 550 -1 902 -3 953 Teknisk resultat 233 -16 104 -373 -1 971 Investeringsresultat -607 n.a. -532 n.a. n.a. Rörelseresultat2) -1 n.a. -2 749 n.a. n.a. 103 Normaliserat 893 926 2 711 2 715 3 619 investeringsresultat3) Resultat inkl. 397 155 494 324 -1 248 normaliserat investeringsresultat3) Skadeprocent 83.3% 88.0% 85.0% 87.3% 90.6% Driftkostnadsprocent 20.3% 19.5% 21.3% 21.4% 22.5% Combined ratio 103.6 107.5% 106.3% 108.7% 113.1% (totalkostnadprocent) % Omkostnadprocent4) 26.9% 27.5% 28.9% 29.8% 30.4% 1) Proforma inklusive Sampo P&C. 2) Motsvarande uppgifter för Q3 2001 är inte tillgängliga p.g.a den legala omstrukturering som skett i januari 2002. 3) I tillägg till det redovisade resultatet presenteras också en normaliserad kapitalavkastning. Skälet till detta är att kortsiktiga fluktuationer i aktiemarknaden återspeglas i resultaträkningen och påverkar därmed det redovisade resultatet. Den normaliserade kapitalavkastningen för tredje kvartalet 2002 har kalkylerats utifrån Ifs tillämpliga investeringsmix och har antagits vara 5% på räntebärande värdepapper, 7,7% på aktieportföljen och 6,1 avkastning på övriga investeringar. 4) Driftskostnader and skadebehandlingskostnader i relation till nettopremieintäkt ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar