Kvartalsrapport Q2

Report this content

Kvartalsrapport, andra kvartalet 2002 * Combined ratio årets första sex månader 107,8% (109,4% proforma) * Fortsatt förbättring i kärnverksamhetens resultat * Svag kapitalavkastning beroende på nedgången på aktiemarknaderna * Rörelseresultat årets första sex månader MSEK -1 646 * Driftskostnadsprocenten årets första sex månader 29,9% (31,1% proforma) * Kapitalavkastning 0,3% årets första sex månader (0,6% annualiserat) * Kassaflöde från försäkringsverksamheten under första sex månader MSEK 1 659 KONCERNRESULTAT Q2 2002 Q2 2001 6M 2002 6M 2001 FY 2001 Proforma proform proforma a Bruttopremieinkomst 8 891 7 910 23 493 20 587 34 700 Resultat inkl. 329 108 97 169 -1 248 normaliserat investeringsresultat 1) Rörelseresultat2) -1 105 n.a. -1 646 n.a. n.a. Combined ratio 104,4% 108,1% 107,8% 109,4% 113,1% 1) I tillägg till det redovisade resultatet presenteras också en normaliserad kapitalavkastning. Skälet till detta är att kortsiktiga fluktuationer i aktiemarknaden återspeglas i resultaträkningen och påverkar därmed det redovisade resultatet. Den normaliserade kapitalavkastningen för första kvartalet 2002 har kalkylerats utifrån Ifs tillämpliga investeringsmix och har antagits vara 5% på räntebärande värdepapper, 7,7% på aktieportföljen och 6,1 avkastning på övriga investeringar. 2) Motsvarande uppgifter för Q2 2001 är inte tillgängliga p.g.a den legala omstrukturering som skett under 2001. . Kommentar från koncernchef Torbjörn Magnusson: "Under andra kvartalet har vi fortsatt att genomföra omfattande åtgärder för att stärka lönsamheten. Försäkringsresultatet inom de olika affärsområdena förbättras successivt, speciellt i Privat Skandinavien och inom Industri. Combined ratio var 104,4 procent jämfört med 111,3 procent under första kvartalet. Rättvisa premier, riskurval och åtgärder för ökad kostnadseffektivitet har gett de resultat som vi avsett och vi har identifierat ytterligare möjligheter till kostnadsbesparingar inom flera områden. Många kundgrupper har nu en tillfredsställande prissättning. Sponsoraktiviteterna har setts över, serviceavtal har omförhandlats och vi har beslutat att insourca vissa stödfunktioner. IT-kostnaderna följs nära och vi har redan kunnat realisera nordiska synergier inom IT- utveckling. Nedbemanning fortskrider enligt plan. Avkastningen på placeringstillgångarna är bara marginellt positiv beroende på nedgången på världens aktiemarknader. Detta trots en relativt gynnsam tillgångsallokering och en avkastning som är bättre än jämförelseindex. If redovisar därför ett betydande underskott i rörelsen. Integrationen av Sampos skadeförsäkringsverksamhet har fortsatt. Varje enskild If-anställd har nu en definierad roll i den nordiska affärsområdesstrukturen. Medarbetare från Sampos verksamhet i Sverige har överförts till affärsområdena Industri och Sjö&Energi. Anställda vid Ifs tidigare kontor i Finland ingår i den nya finska organisationen. Trenden av ytterligare koncentration av den nordiska skadeförsäkringsmarknaden som vi kunde se 2001, har fortsatt under årets första halvår. Utvecklingen är särskilt tydlig inom industriförsäkringsområdet. Som tidigare är vårt huvudfokus de dagliga kontakterna med kunder och vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. I Finland har vi inom affärsområde Företag etablerat specialist- skadecenter. Detta har kunnat ske med våra nordiska erfarenheter som förebild. Vi kommer successivt att kunna genomföra denna slags kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan länderna på alla områden. Till slut vill jag kommentera sambandet mellan försäkringspremier och kapitalavkastningen. När vi prissätter våra försäkringar tar vi som alltid hänsyn till den långsiktigt förväntade kapitalavkastningen. Vi höjer inte våra premier enbart på grund av att aktiemarknaderna har gått ned. Vi kommer vi att fortsätta att garantera våra kunder trygghet och stabilitet även i detta avseende." Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på engelska på Ifs hemsida - www.if.se - koncerninformation. En telefonkonferens kommer att hållas tisdagen den 13 augusti klockan 14.00. Ytterligare information om konferensen finns på hemsidan. Mediekontakter: Helena Dyrssen tel: +46 8 788 23 35 Investor relations: Elisabeth Wisén tel: +46 8 788 24 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar