Sampos skadeförsäkringar blir en del av If

Sampos skadeförsäkringar blir en del av If · Det pannordiska skadeförsäkringsbolaget If och det finska bolaget Sampos skadeförsäkringsverksamhet går samman, såsom presenterades i maj. · Sampo kommer att äga 38,05 procent av det nya, större If, Storebrand kommer att äga 22,47 procent och Skandia 19,36 procent. Det ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma-Sampo kommer att äga 10,06 procent, efter en riktad nyemission. Skandia Liv kommer att, på samma villkor som Varma-Sampo, att förvärva 10,06 procent av ägandet i If från Skandia. · Ifs kapital stärks betydligt genom kapitaltillskott från ägarna på 3 miljarder kronor. · Proformatal för det nya större If per den sista september 2001: konsolideringsgrad inklusive förslagslån - 65 %, konsolideringskapital - 17,3 miljarder kronor · Bo Ingemarson är vd och koncernchef i If. Hannu Kokkonen blir förste vice vd och ställföreträdande koncernchef. Knut W Francke blir vice vd. Kari Stadigh, stf koncernchef i Sampo, kommer att bli styrelsens ordförande. · Parterna förväntar sig att erhålla nödvändiga bekräftelser och tillstånd från berörda myndigheter så att transaktionen kan fullgöras senast vid årsskiftet. · Det nya If blir Nordens i särklass största skadeförsäkringsbolag. Bolaget får en marknadsandel på 24 procent i Norden, 3,7 miljoner kunder och kommer att drivas på nordisk basis. Det nya, större If kommer att kunna utnyttja stordriftsfördelar och de fördelar som stor geografisk spridning ger. Skälen till samgåendet är lika övertygande nu som de var i maj: att kunna dra fördelar av den starka marknadsposition som de två bolagen har på sina respektive marknader samt att tillsammans fortsätta att utveckla ett starkt nordiskt skadeförsäkringsbolag. Fokuseringen på skadeförsäkring ger förutsättningar för If att erbjuda kunderna nya och förbättrade produkter och tjänster. Transaktionen förstärker Ifs finansiella styrka och möjliggör dessutom betydande kostnadssynergier som parterna gemensamt identifierat. Ifs och Sampos kunder kommer att gynnas av ett mer kostnadseffektivt bolag med moderna och effektiva distributionskanaler och skadereglering. Bolagets affärsidé är att vara ett ledande renodlat skadeförsäkringsbolag med ett effektivt kapitalutnyttjande som kan erbjuda kunderna en mångfald av skadeförsäkringsprodukter och därtill hörande riskhanteringstjänster. I Finland kommer Sampos kunder även i fortsättningen att betjänas av Sampo. Vidare kommer försäljningskanalerna att utvecklas för att bli ännu mer kundorienterade genom utveckling av nuvarande och nya kanaler. Försäkringarna i Finland säljs under namnet Sampo, men med Ifs dotterbolag i Finland som försäkringsgivare. Styrelse och ledning En ny styrelse kommer att tillsättas. Den kommer att bestå av åtta medlemmar, tre från Sampo och en från Varma-Sampo samt två var från Skandia och Storebrand. Kari Stadigh, stf koncernchef i Sampo, blir styrelsens ordförande. Bo Ingemarson är vd och koncernchef i If. Hannu Kokkonen, idag chef för Sampos skadeförsäkringar, blir förste vice vd och ställföreträdande koncernchef. Knut W Francke, affärsområdeschef för affärsområde Privat inom If, blir vice vd. Transaktionens struktur och höjdpunkter Affärstransaktionen är strukturerad så att Sampo erhåller nyemitterade If-aktier samt 209 miljoner Euro i utbyte mot samtliga aktier i Sampos skadeförsäkringsbolag. Varma-Sampo kommer att skjuta till kapital, genom ett direkt kapitaltillskott. Varma-Sampo bidrar inte med någon verksamhet till If. Skandia Liv kommer, på samma villkor som Varma- Sampo, att förvärva 10 procent av ägandet i If från Skandia. Ägarna kommer att totalt att tillföra If 3 miljarder kronor i kapital. Minst 2,4 miljarder kronor av kapitalet kommer att tillföras Ifs egna kapital, övriga delar av tillskottet förväntas gå till eventuella reservförstärkningar. När affären är avslutad kommer Sampo att äga 38,05 %, Storebrand 22,47 %, Skandia 19,36 %, Varma-Sampo 10,06 % och Skandia Liv 10,06 % av Ifs aktiekapital. Det nya, större Ifs bruttopremieinkomst proforma var för de första nio månaderna 2001 27,5 miljarder svenska kronor. Konsolideringskapitalet, proforma, per den 30 september 2001 var 17,3 miljarder kronor. Betydande kostnadssynergier har identifierats. Synergierna har uppskattats till 150 - 200 miljoner SEK per år - detta utöver vad som tidigare identifierats som kostnadssynergier i samband med bildandet av If. Utöver kostnadssynergierna ger samgåendet möjligheter till ytterligare värdeskapande förändringar genom överföring av spjutspetskunskap från båda parter. Marknadsposition Sampo är Finlands största skadeförsäkringsbolag med en marknadsandel på 34 procent och 1,1 miljoner kunder. Under de nio första månaderna 2001 var Sampos bruttopremieinkomst inom skadeförsäkring 7,9 miljarder kronor. Sampo har också en marknadsledande ställning i Estland och verksamhet i Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. If bildades 1999 när Storebrand och Skandia slog samman sina respektive skadeförsäkrings- verksamheter. Efter samgåendet mellan If och Sampos skadeförsäkringar kommer Ifs att 24 procent av den nordiska skadeförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen i Finland (1:a) blir 34 procent , i Norge (1:a) 37 procent, i Sverige (2:a) 23 procent och i Danmark (6:a) 5 procent. Samgåendet förändrar inte Ifs fokus på lönsamhet framför marknadsandelar. Kommentar från Ifs vd Bo Ingemarson - If kommer att sträva efter att erbjuda kunder över hela Norden och Baltikum prisvärda, moderna och flexibla produkter och tjänster. Samgåendet innebär också att If får en större databas som gör att bolaget ytterligare kan förbättra och utvidga produkterna och sätta rätt pris på rätt risk. - Samgåendet mellan If och Sampos skadeförsäkringar ger bolaget en stark position för vidare expansion och dessutom möjlighet att delta i den pågående omstruktureringen av de Nordiska och Nordeuropeiska marknaderna. Ytterligare information: If Press: Helena Dyrssen, 08 788 23 35 IR: Nils Henriksson 08 788 12 82 En telefonkonferens - på engelska - kommer att hållas klockan 17.30 onsdagen den 7 november 2001. Vid mötet kommer det att finnas möjligt att ställa frågor till Bo Ingemarson, If, Kari Stadigh, Sampo, Ulf Spång, Skandia och Idar Kreutzer, Storebrand. För vara med i konferensen ring 08 500 521 36 klockan 17.25 En presentation av affären finns på Ifs hemsida - www.if-insurance.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar