Bokslut 2002

Värdet på fondkapitalet uppgick till 117,1 mdr per den 31 december 2002.Resultatet,
-18,7 mdr,motsvarar en totalavkastning på -13,8 procent.Minskningen i fondkapital
förklaras främst av de kraftiga kursnedgångarna på världens aktiemarknader.
• En ny så kallad ALM-studie har genomförts för att slå fast fondens referensportfölj, den
sammansättning av tillgångar som förväntas ge fonden bäst möjligheter att uppfylla
sitt långsiktiga åtagande. Studien bekräftar slutsatsen att merparten av tillgångarna ska
placeras i aktier.
• Fonden har under året reviderat sin ägarpolicy. Även fondens etik- och miljöpolicy har
vidareutvecklats.
• ”Det är alltid beklagligt om fondkapitalet minskar. Trots utvecklingen under året har
vi stärkts i vår uppfattning att fonden ska ha en hög andel aktier för att trygga den
långsiktiga avkastningen.Det bekräftas av vår nya ALM-studie,” kommenterar fondens
VD William af Sandeberg.

Fondkapitalet

Den 31 december 2002 uppgick det totala fondkapitalet till 117,1 mdr. Fondens aktieexponering
(inklusive fastigheter) uppgick till 59 procent.Valutaexponeringen uppgick till
15 procent. Vid årets början var fondkapitalet 130,8 mdr. Bakom förändringen under året ligger dels årets resultat, dels inflöden om 5,0 mdr.

Resultat och förvaltning

Året har präglats starkt av den osäkra och kraftigt negativa utvecklingen på världens aktiemarknader.Resultatet uppgick till -18,7 mdr,motsvarande en totalavkastning före förvaltningskostnader på -13,8 procent. Det är något lägre än de -13,4 procent som fondens
referensindex avkastade. Skillnaden förklaras främst av att fonden, under årets andra kvartal,
valde att ha en viss övervikt i aktier. Tillgångsslagen aktier och valuta har dock avkastat mer
än sina referensindex.

Fondens förvaltningskostnader uppgick till 166 mkr, en minskning med 16 mkr jämfört
med föregående år. Kostnaderna motsvarar 0,13 procent av genomsnittligt förvaltat
kapital.

Under året har fondens aktieenhet förstärkts ytterligare genom rekrytering av personal.
Avsikten är att en större del av fondens aktietillgångar ska förvaltas aktivt internt.

Ägarpolicy samt etik- och miljöpolicy

Första AP-fonden har under året antagit nya riktlinjer för att tydliggöra hur fonden avser
agerar i ägarfrågor.Målsättningen med fondens aktiva ägande är förbättra avkastningen
i bolag där fonden är ägare.
I ägarpolicyn har det slagits fast att fonden eftersträvar en vitalisering av börsbolagens
styrelser genom framför allt:
• utvärdering av styrelseledamöter
• bredare rekryteringsbas
• fler oberoende ledamöter
• större variation i ledamöternas kompetens

Det är fondens bedömning att dessa åtgärder kommer att leda till en högre andel kvinnor
i bolagens styrelser, ett av kraven i fondens ägarpolicy.

Därtill har fonden en separat policy för etik- och miljöfrågor.Även denna har vidareutvecklats
under året i syfte att förbättra den långsiktiga avkastningen i de bolag fonden väljer att
investera i.

Dokument & länkar