Första halvåret 2004: Resultat på 7,7 miljarder

Värdet på Första AP-fondens kapital uppgick till 148,1 (139,3) mdr kronor per den 30 juni 2004. Resultatet, 7,7 (8,1) mdr, motsvarar en totalavkastning på 5,5 (6,6) procent. Ökningen i fondkapital förklaras av stigande aktiekurser, främst på Stockholmsbörsen.

- Trots oro för stigande räntor och höga oljepriser har fjolårets positiva resultatutveckling fortsatt under första halvåret 2004. Nu uppgår fondkapitalet till 148,1 miljarder kronor vilket är knappt en miljard mer än det kapital Första AP-fonden fått sedan starten 2001. Under 2004 är det framförallt den starka utvecklingen för svenska aktier med en avkastning på drygt 17 procent som bidragit till resultatet, säger Första AP-fondens VD William af Sandeberg.

Under det första halvåret 2004 har den globala ekonomiska återhämtningen fortsatt, även om dess styrka varierat mellan olika regioner. Trots att återhämtningen varit positiv för världens aktiemarknader har börsuppgången överlag varit måttlig. Svenska aktier har varit det tillgångsslag som haft bäst avkastning i fondens portfölj med en 17-procentig värdeökning. Detta har bidragit till det positiva resultatet, 7,7 (8,1) mdr kronor, vilket motsvarar en totalavkastning före förvaltningskostnader på 5,5 (6,6) procent, samma avkastning som för fondens referensindex.

Den portfölj som på lång sikt förväntas ge störst möjlighet att uppfylla Första AP-fondens långsiktiga åtagande i pensionssystemet har reviderats. Denna portfölj benämns referensportföljen och används som referensindex för fondens verksamhet. Under årets första kvartal ökades referensportföljens valutaexponering från 15 till 20 procent av fondkapitalet.

Vid halvårsskiftet uppgick fondkapitalet till 148,1 (139,3) mdr. Bakom förändringen ligger dels periodens resultat, dels nettoinflöden från pensionssystemet på 1,0 mdr. Fondens exponering mot räntemarknaden var lägre, exponeringen mot aktiemarknaden något högre och valutaexponeringen densamma som referensportföljens.

Fondens förvaltningskostnader uppgick till 115 (83) mkr och motsvarar, uppräknat i årstakt, 0,16 (0,14) procent av genomsnittligt förvaltat kapital. Kostnadsökningen förklaras i huvudsak av ett ökat antal externa förvaltningsuppdrag, vilka dock under perioden bidragit till en högre avkastning.

Dokument & länkar