Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Fortum Power & Heat AB (publ) (tidigare Birka Energi) [REMOVED GRAPHICS] Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning som uppgick till 15 671 Mkr (14 110) visar en ökning med 1 561 Mkr jämfört med föregående år. Omsättningsökningen förklaras i huvudsak av högre intäkter från elförsäljningen som en följd av högre prisnivå men också av ökad omsättning från värmeförsäljningen. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 690 Mkr (3 045), vilket är 355 Mkr sämre än föregående år. Det omstruktureringsarbete som inleddes i samband med Fortumkoncerns förvärv av resterande andelar i Birka Energi har under året fortgått. De målsättningar som sattes upp avseende synergi- och samordningsvinster bedöms mer än väl kunna infrias. Detta har dock medfört att rörelseresultatet för Fortum Power and Heatkoncernen belastats med omstruktureringskostnader, framförallt på grund av övertalighet, i storleksordningen 450 Mkr. Rensat för omstruktureringskostnader är rörelseresultatet cirka 100 Mkr bättre än föregående år. Rörelseresultatet har påverkats av de stigande marknadspriserna på el. Rörelsemarginalen inklusive omstruktureringskostnader har försämrats och uppgår till 17,2 procent (21,6). Koncernens räntenetto är till följd av lägre skuldsättning och lägre räntenivåer bättre än föregående år. Årets finansnetto har påverkats positivt av reavinster från försäljning av AB Avesta Energi och Renea AB. Dessa poster är dock betydligt lägre än de realisationsvinster som redovisades under 2001. Nettot av övriga finansiella poster uppgår till 20 Mkr (277), vilket har medfört att finansnettot som helhet är 112 Mkr sämre än föregående år. Resultat efter finansiella poster om 762 Mkr (1 229) blev 467 Mkr sämre än föregående år. Rensat för omstruktureringskostnader och realisationsvinter har dock den underliggande resultatnivån förbättrats. Energiomsättning Årets värmeförsäljning uppgick till 9,5 TWh (9,3), vilket är 0,2 TWh högre än föregående års försäljning. Året inleddes med en mild vinter samt en varm sommar, vilket medfört att värmeförsäljningen under årets nio första månader var lägre än föregående år. Årets sista kvartal och framför allt december månad var kallare än normalt, vilket medförde att tappet i försäljningsvolym från årets tidigare månader återhämtades. Fortsatt expansion inom kylaverksamheten tillsammans med en varm sommar har medfört en försäljningsökning av kyla på 27 procent jämfört med föregående år. Årets kylaförsäljning uppgick till 347 GWh (273). Gasförsäljningen har dock minskat något jämfört med föregående år och uppgick till 376 GWh (405). Koncernens elförsäljning som uppgick till 24,1 TWh (24,2) ligger i nivå med föregående års försäljning. Kärnkraftsproduktionen har varit cirka 0,8 TWh lägre än föregående år, vilket förklaras av att Oskarshamn 1 har varit avställd för planerat underhåll. På grund av låg tillrinning har vattenkraftsproduktionen varit cirka 1,9 TWh lägre än föregående år. Koncernens eldistributionsvolym i hel- och delägda nätområden uppgick till 31,7 TWh (32,3). Under det sista kvartalet har den levererade volymen varit 0,6 TWh högre än under motsvarande period föregående år. På helårsbasis har dock det relativt milda vädret medfört en lägre volym än under 2001. För ytterligare information kontakta: Susanne Jonsson, Verkställande direktör, tel 08-671 74 11 eller 070-344 51 56 Merril Boman, Informationsdirektör, tel 08-671 79 51 eller 070-590 79 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00910/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00910/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2018 uppgick till 5,2 miljarder euro och 57 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Prenumerera

Dokument & länkar