Frango AB kallar till extra bolagsstämma för beslut om emission av förlagslån med frånskiljbara optionsrätter

Frango AB kallar till extra bolagsstämma för beslut om emission av förlagslån med frånskiljbara optionsrätter Styrelsen för Frango AB ("Frango") har i dag beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2001, kl. 14.00 i Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Stockholm, för beslut om emission av två skuldebrev förenade med sammanlagt 286.000 optionsrätter berättigande till nyteckning av aktier av serie B i Frango. Rätt att teckna skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det holländska bolaget Mida Systems BV och Frangos dotterbolag Frango International AB, vilka skall fullgöra vissa uppgifter inom ramen för ett personaloptionsprogram. Styrelsen avser, under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att införa ett nytt koncern övergripande personaloptionsprogram för anställda i Frango-koncernen baserat på de av bolagsstämman utgivna optionsrätterna. Programmet avses komma att omfatta sammanlagt 252.000 personaloptioner fördelade på en särskild del om 160.000 optioner för ledande befattningshavare och en allmän del om 92.000 optioner för andra anställda. Personaloptionerna medför en rätt för innehavaren att förvärva aktier av serie B i Frango. Personaloptionerna, som avses kunna utnyttjas efter en inledande kvalifikationstid, förutsätter, i princip, att anställningsförhållandet alltjämt består vid tidpunkten för utnyttjandet. För den särskilda delen förutsätts vidare att optionerna inte skall kunna utövas fullt ut med mindre än att Frango-koncernen senast år 2005 uppnår i princip en omsätt ning uppgående till minst 1.000 MSEK (f.n. motsvarande c:a 100 MUSD) med ett samtidigt resultat efter finansiella poster om minst 100 MSEK. - Optionsprogrammet ger oss förutsättningar att skapa ett engagemang kring vår målsättning och vision att göra Frango till ett lönsamt "miljardföretag", säger Magnus Larsson, VD och koncernchef på Frango. Teckning av aktier med stöd av optionsrätter kan äga rum under perioden från och med den 7 oktober 2002 till och med den 31 augusti 2006 till en teckningskurs motsvarande börskursen för Frango-aktien av serie B under viss mätperiod i anslutning till bolagsstämman. Om Frango Frango är ett ledande specialistföretag för strategisk finansiell styrning av komplexa organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar systemlösningar samt tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm och sammantaget verksamhet i femton länder. I Sverige har Frango bland andra ett 80-tal börsnoterade kunder. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på Frangos hemsida http://www.frango.com Ytterligare information kan lämnas av: Magnus Larsson, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08- 555 775 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar