Vid extra bolagsstämma i Frango AB (publ) idag beslutades om emission av förlagslån med frånskiljbara optionsrätter

Vid extra bolagsstämma i Frango AB (publ) idag beslutades om emission av förlagslån med frånskiljbara optionsrätter Vid extra bolagsstämma den 29 november 2001 i Frango AB (publ) beslutades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utge två förlagslån om vardera nominellt en krona till vilka fogats sammanlagt 286.000 optionsrätter berättigande till teckning av sammanlagt 286.000 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det holländska bolaget Mida Systems BV och Frangos dotterbolag Frango International AB, vilka skall fullgöra vissa uppgifter inom ramen för ett personaloptionsprogram. Styrelsen avser att införa ett nytt resultatstyrt koncernövergripande personaloptionsprogram för anställda i Frango-koncernen baserat på de av bolagsstämman utgivna optionsrätterna. Programmet avses komma att omfatta sammanlagt 252.000 personaloptioner fördelade på en särskild del om 160.000 optioner för ledande befattningshavare och en allmän del om 92.000 optioner för andra anställda. Personaloptionerna medför en rätt för innehavaren att förvärva aktier av serie B i Frango. Personaloptionerna, som avses kunna utnyttjas efter en inledande kvalifikationstid, förutsätter, i princip, att anställningsförhållandet alltjämt består vid tidpunkten för utnyttjandet. För den särskilda delen förutsätts vidare att optionerna inte skall kunna utövas fullt ut med mindre än att Frango-koncernen senast år 2005 uppnår i princip en omsätt ning uppgående till minst 1.000 MSEK (f.n. motsvarande c:a 100 MUSD) med ett samtidigt resultat efter finansiella poster om minst 100 MSEK. Teckning av nya aktier med stöd av optionsrätter kan äga rum under perioden den 7 oktober 2002 - 31 augusti 2006. Teckningskursen skall motsvara 100 % av genomsnittet av det för varje börsdag volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna enligt OM Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier av serie B i bolaget beräknat under perioden den 26 - 30 november 2001. Vid den extra bolagsstämman avtackade styrelsens ordförande avgående styrelseledamoten Guy Davison som av privata skäl önskat avgå ur styrelsen. Om Frango Frango är ett ledande specialistföretag för strategisk finansiell styrning av komplexa organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar systemlösningar samt tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm och sammantaget verksamhet i femton länder. I Sverige har Frango bland andra ett 80-tal börsnoterade kunder. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på Frangos hemsida http://www.frango.com Ytterligare information kan lämnas av: Magnus Larsson, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08- 555 775 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar