Delårsrapport Freetel AB(publ)1januari-31mars 2003

Delårsrapport Freetel AB (publ) 1 januari - 31 mars 2003 · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för perioden uppgår till -0,6 Mkr (-2,4). · Nettoomsättningen uppgick under årets första kvartal månader till 17,2 Mkr (23,0). Den minskade omsättningen beror till stor del på prisfallet på mobiltelefoner på marknaden · Bruttomarginalerna förbättrades under perioden, steg till 21 procent (17 procent under 2002). · Förlängning av flera strategiskt viktiga kundavtal. Delårsrapport för perioden januari - mars 2003 Som förutsetts i tidigare rapporter har inledningen av 2003 präglats av en fortsatt osäkerhet på marknaden. Trots den svaga marknaden och generellt lägre priser på mobila terminaler har Freetel inlett året starkt och redovisar ytterligare resultatförbättringar jämfört med samma period föregående år. Det förbättrade resultatet beror till stor del på de effektiviseringsprogram som genomfördes under 2002 och som bidragit till förbättrade marginaler. Väsentliga händelser under perioden januari till mars Förlängning av kommunavtal I februari förlängde Freetel avtalet i den samordnade mobilupphandlingen för fem kommuner i Stockholmsområdet. Det nya avtalet innebär att företaget skall administrera och leverera mobila produkter till de fem kunderna under ytterligare minst två år. Det totala antalet användare i de fem kommunerna beräknas till 2000. Förlängning av avtal med Posten Under februari månad förlängdes även Freetels avtal om leverans och administration av mobila terminaler med Posten. Det nya avtalet med Posten sträcker sig fram till utgången av år 2004. Intäkt från förfallna personaloptioner Under kvartalet redovisar Freetel även en intäkt som härrör från premier från förfallna personaloptioner. Denna extraordinära intäkt påverkar det konsoliderade resultatet för kvartalet med cirka 528 000 kronor. Den ekonomiska utvecklingen januari - mars 2003 Freetel redovisar en minskad omsättning för årets första kvartal, men med ett förbättrat resultat. Den minskade omsättningen beror i huvudsak på två enskilda faktorer. Dels var första kvartalet 2002 ovanligt starkt beroende på en större engångsaffär med TetraPak, dels har vi under innevarande kvartal sett ett generellt lägre snittpris på mobilterminaler. Under perioden har Freetel samtidigt stärkt bruttomarginalen. Dessa ligger för perioden på 21 procent jämfört med 17 procent för helåret 2002. Omsättning Freetels nettoomsättning under årets första tre månader uppgick till 17,2 Mkr (23,0), en minskning med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den minskade omsättningen beror till stor del på prisfallet på mobiltelefoner på marknaden Rörelseresultat Freetels rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick under kvartalet till -0,7 Mkr (-2,4). En förbättring på 300 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt var -1,1 Mkr (-3,4). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från verksamheten under perioden januari till mars uppgick till -1,3 Mkr (-1,1). Bolaget disponerar totalt 2,2 Mkr i likvida medel per den 31 mars 2003. Antalet anställda uppgick till 20 (23) vid periodens utgång. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 0 Mkr. Rörelseresultat före skatt uppgick till -0,9 Mkr. Inga investeringar har gjorts i moderbolaget under perioden. Utsikter för kommande kvartal 2003 Vårt verksamhetsområde präglas fortsatt av en stor osäkerhet, till stor del beroende på ett kommande teknologiskifte. Enligt vår bedömning kommer dock nästa generations mobiltelefonistandard inte ha någon större påverkan på bolagets resultat förrän tidigast 2004. Trots detta kvarstår en osäkerhet i marknaden och på grund av det lämnas ingen prognos för resterande del av året. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR20, delårsrapportering. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer Stockholm den 30 april 2003 Michael Freudenthal Verkställande direktör, Freetel AB (publ.) För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Freudenthal, VD Tel. 08-556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Peter Larsson, CFO Tel. 08-556 965 43 peter.larsson@freetel.se Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport andra kvartalet: 29/8 Delårsrapport tredje kvartalet: 30/10 Bokslutskommuniké 2003: 23/2 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00090/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar