Delårsrapport 1 maj - 31 oktober 2001

Delårsrapport 1 maj - 31 oktober 2001 Freetel AB (publ) Delårsrapport perioden maj - oktober 2001 · Koncernens resultat före avskrivningar -0,8 MSEK under andra kvartalet (-6,5 MSEK samma period 2000) · Omsättningen ökade under andra kvartalet med 76% mot samma period föregående år · Positivt kassaflöde i Freetel Sverige AB från och med september · Kraftigt förbättrade bruttomarginaler under andra kvartalet. · Byte av tickersymbol på OM Stockholmsbörsens O-lista · Tvisten med Lap Powers tidigare ekonomichef avgjord till Freetels fördel Verksamhetsbeskrivning Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems - MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Väsentliga händelser under perioden Trots en generellt svag marknad har perioden inneburit kraftigt förbättrad omsättning för Freetel. Omsättningen under kvartal två innebär en tillväxttakt på 76% jämfört med föregående år och 11% jämfört med föregående kvartal. Ökade bruttomarginaler tack vare fokus på försäljning och kostnadskontroll resulterade också i att Freetel Sverige AB uppnådde ett positivt rörelseresultat för kvartalets två sista månader. I september fullbordades omvandlingen från ECG till Freetel i och med att aktien från och med den 13 september handlas under symbolen FTEL på Stockholmsbörsens O-lista. Rättstvisten mellan koncernen och tidigare ekonomichef på Lap Power, har avgjorts till Freetels fördel. 1,2 MSEK som tidigare reserverats för en eventuellt förlorad tvist har återförts till resultatet. Väsentliga händelser efter periodens utgång Postens Inköpscentral (PIC) och Freetel har påbörjat utvecklingen av e- handelslösningen som gör orderflödet gentemot Posten helautomatiserat via Postens eget "procurementlösning". Freetel kommer att investera ca 700 KSEK i denna lösning som även kommer att användas för att hantera bolagets framtida logistikflöde gentemot distributör. Investeringen underlättar fortsatt stark tillväxt under lönsamhet. Den ekonomiska utvecklingen Maj - Oktober 2001 Koncernens omsättning för sexmånadersperioden uppgick till 37,8 MSEK (22,5), en tillväxt med 68 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar för sexmånadersperioden uppgick till -4,1 MSEK, vilket är 11,1 MSEK bättre än motsvarande period föregående år. Resultatet inklusive goodwillavskrivningar blev för sexmånadersperioden -6,0 MSEK (-17,8). Den ekonomiska utvecklingen Augusti - Oktober 2001 Koncernens omsättning för periodens andra kvartal var ca 20 MSEK (ca 11). Rörelseresultat före avskrivningar, -0,8 MSEK (- 6,5 MSEK). Resultatet före skatt var -1,8 MSEK (- 7,6 MSEK). Det förbättrade resultatet under det andra kvartalet innebär att Freetel nått ett strategiskt viktigt mål. Under september månad uppnådde det rörelsedrivande dotterbolaget, Freetel Sverige AB, ett nollresultat. Under oktober månad redovisade dotterbolaget ett positivt resultat. Den uppnådda lönsamheten är resultatet av en positiv utveckling inom basverksamheten samt effekterna från omstruktureringar och åtgärdsprogram som genomförts under året. Externa kostnader har reducerats med 63 % i jämförelse mot föregående år och personalkostnader har reducerats med 12,5 %. Bruttomarginalen för jämförbara enheter har förbättrats kraftigt, i jämförelse med föregående perioder. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 22. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till - 4,5 MSEK. Freetel har 10,1 Mkr i likvida medel samt icke utnyttjad fakturakredit om 3 MSEK. Därmed disponerar bolaget totalt 13,1 MSEK per den 30 oktober 2001. Utsikter för tredje kvartalet 2001 På grund av en stor osäkerhet beträffande konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden ger bolaget ingen prognos för resterande del av verksamhetsåret. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR 20, delårsrapportering. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle Delårsrapporten för perioden 1 maj 2001 till 31 januari 2002 lämnas den 5 mars 2002. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på www.freetel.se Stockholm den 16 november 2001 Freetel AB (publ) Michael Freudenthal Verkställande direktör Tel:08-556 96 500 [REMOVED GRAPHICS] KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i KSEK Tillgångar 31 Okt 30 April Anläggningstillgångar 2001 2001 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 73 495 75 481 Materiella 418 452 anläggningstillgångar Finansiella 2 4 002 anläggningstillgångar Summa 73 915 79 935 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. 817 926 Kortfristiga fordringar 8 897 7 840 Kassa och bank 10 157 14 607 Summa 19 871 23 373 omsättningstillgångar Summa tillgångar 93 786 103 308 Eget kapital och skulder Eget kapital 78 318 84 310 Avsättningar 1 900 3 705 Kortfristiga skulder 13 568 15 293 Summa eget kapital och 93 786 103 308 skulder Ställda säkerheter * 200 Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga * Freetel AB har under perioden ställt ut en garanti till Svenska Handelsbanken avseende en fakturakredit för Freetel Sverige AB. Krediten uppgår till 3 MSEK. Krediten var inte utnyttjad vid bokslutstillfället. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00610/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00610/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar