Delårsrapport Freetel AB (publ) 1 januari-30sept. 2002

Report this content

Delårsrapport Freetel AB (publ) 1 januari - 30 sept. 2002 Fortsatt tillväxt och ökad stabilitet · Nettoomsättningen uppgick under årets första nio månader till 60,5 Mkr (49,8), en ökning på 21,5 procent jämfört med motsvarande period förra året. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för perioden uppgår till -6,1 Mkr (-19,8). · Under perioden har Freetel tagit en kostnad för engångsnedskrivning av goodwill på cirka 39 miljoner kronor. · Bolagets finansiella behov har säkrats genom nytt lån och utökad kassakredit. · Tidigare besparingsåtgärder är nu fullt kostnadsförda, den totala kostnadsnivån har sänkts med cirka 25%. · Bolaget redovisar vinst före goodwillavskrivningar under september månad. Freetel hjälper företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar raditionell försäljning och supporttjänster med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, Coop, SLL, Microsoft, Cisco, Statoil, Manpower och Investor. Freetel handlas på Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. Delårsrapport för perioden januari - september 2002 Freetel fortsätter att förstärka sin position på en generellt svag marknad genom en kontinuerlig ökning av bolagets marknadsandelar. Samtidigt med genomförandet av besparingsprogram har stort fokus legat på att säkra bolagets finansiella behov och stärka kassan. Väsentliga händelser under perioden juli till september Förlust vände till vinst under september månad Genom ökad försäljning och som en följd av genomförda kostnadsbesparingar kan bolaget redovisa en vinst för kvartalets sista månad. Rörelsevinsten stannade vid blygsamma 105 000 kronor men utvecklingen ger en stark positiv signal inför årets fjärde kvartal. Utökat låneutrymme säkrar Freetels finansiella behov Under september månad beviljades även Freetel utökat låneutrymme. Bolaget har dels tagit ett nytt lån på fem miljoner kronor, med Östgöta Enskilda Bank som kreditgivare, dels utökat befintliga fakturakrediter med tre miljoner kronor. Därmed har bolaget säkrat sina finansiella behov. Besparingsprogram fullt utförda och kostnadsförda De effektiviserings- och omstruktureringsprogram som genomförts i syfte att minska Freetels kostnadsmassa är nu avslutade och fullt kostnadsförda. Genom besparingsåtgärderna är bolagets totala kostnadsnivå nu cirka 25% lägre än tidigare. Engångsnedskrivning av goodwill på cirka 39 miljoner kronor Freetel har beslutat att göra en större nedskrivning av goodwill i enighet med RR 17 om nedskrivningar. Goodwillposten uppstod i maj 2000 genom förvärvet av Freetel Sverige AB mot utgivande av egna aktier. Efter den nu genomförda nedskrivningen på cirka 39 miljoner kronor är Freetels goodwill bättre anpassad till bolagets nuvarande verksamhet. Åtgärden innebär att de finansiella förutsättningarna för lönsamhet från årets fjärde kvartal och framåt kraftigt förbättrats. Den ekonomiska utvecklingen januari - september 2002 Freetel har under årets första nio månader ökat sin försäljning i linje med förväntningarna. Inför det traditionellt starka fjärde kvartalet står bolaget väl rustat för ytterligare ökad försäljning samtidigt som effektiviseringsåtgärder banar väg för resultatförbättringar. Omsättning Freetels omsättning under årets första nio månader uppgick till 60,5 Mkr (49,8), motsvarande en tillväxt med 21,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för årets tredje kvartal uppgick till 16,0 Mkr (16,4). Rörelseresultat Freetels rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick under årets första nio månader till -6,1 Mkr (-19,8). Resultatet före skatt var - 48,1 Mkr (-60,0). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för årets tredje kvartal uppgick till -1,4 Mkr (-1,7). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från verksamheten under perioden juli till september uppgick till -4,5 Mkr (0,6). Bolaget disponerar totalt 3,5 Mkr i likvida medel per den 30 september 2002. Antalet anställda uppgick till 24 (25) vid periodens utgång. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 0 Mkr. Rörelseresultat före skatt uppgick till -4,8 Mkr. Inga investeringar har gjorts i moderbolaget under perioden. Väsentliga händelser efter periodens utgång Freetel har under oktober månad ytterligare stärkt sin kassa genom att bolaget avyttrat hela sitt innehav i ProKMU Holding. Aktierna erhölls som delbetalning för Colorcraft som såldes under 2001. Det bokförda värdet på innehavet har tidigare nedskrivits till noll, varpå hela försäljningsbeloppet 80 000 euro redovisas som en realisationsvinst under kvartal fyra. Utsikter för fjärde kvartalet 2002 Enligt våra bedömningar kommer även årets sista kvartal att präglas av ett osäkert marknadsklimat och en generellt lägre investeringsvilja. Vi bedömer dock att Freetel genom fortsatt försäljningsökning, kombinerat med effekterna av genomförda besparingsprogram, kommer att kunna presentera ett positivt rörelseresultat för årets fjärde kvartal. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR20, delårsrapportering. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer Stockholm den 31 oktober 2002 Michael Freudenthal Verkställande direktör, Freetel AB (publ.) För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Freudenthal, VD Tel. 08-556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Peter Larsson, CFO Tel. 08-556 965 43 peter.larsson@freetel.se Kommande rapporttillfällen: Bokslutskommuniké 2002: februari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar