Delårsrapport Freetel AB(publ) 1 januari-30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport Freetel AB (publ) 1 januari - 30 juni 2002 Fortsatt hög tillväxttakt * Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 44,5 Mkr (30,4), en ökning på 46 procent jämfört med motsvarande period förra året. * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för perioden uppgår till -4,6 Mkr (-13,2). * Ytterligare besparingsåtgärder och omstruktureringsprogram genomförda. Medlemskap i butikssammanslutningen Ring Upp stärker Freetels konkurrenskraft. Freetel hjälper företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, Coop, SLL, Microsoft, Cisco, Statoil, Manpower och Investor. Freetel handlas på Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. Delårsrapport perioden jan - juni 2002 Freetel fortsätter att stärka sin position på en generellt svag marknad genom ökad försäljning och ökade marknadsandelar. Samtidigt som fokus ligger på ökad försäljning sker också ansträngningar för att ytterligare minska kostnadsmassan i verksamheten. Under perioden har Freetel genomfört ett omstruktureringsprogram som belastar periodens resultat negativt. Väsentliga händelser under perioden Medlemskap i Ring Upp stärker Freetels konkurrenskraft Freetel har i april gått med i en svensk butikssammanslutning, Ring Upp. Medlemskapet ger Freetel tillgång till förbättrade operatörsavtal och en bättre produktallokering från ett antal av de större leverantörerna, vilket för bolaget innebär möjligheter till förbättrade bruttomarginaler och snabbare leveranser. Avtal med Eterra Sweden I maj tecknade Freetel ett utökat avtal med Eterra Sweden. Avtalet innebär att Freetel skall administrera och leverera mobila produkter till Eterra under avtalsperioden som löper över 2 år. Effektiviserings- och omstruktureringsprogram I syfte att minska kostnadsmassan har Freetel genomfört ett effektiviserings- och omstruktureringsprogram som bland annat innebär att antalet anställda inom säljorganisationen minskar med 3 personer. Den ekonomiska utvecklingen januari - juni 2002 Tillväxttakten för Freetels totala försäljning under första halvåret av 2002 har stigit i linje med tidigare uppställda förväntningar. Ett antal engångsaffärer med bland andra TetraPak, där MMS inte inkluderats, har dock haft en negativ påverkan på Freetels bruttomarginaler som minskat till 16,0 procent (19,0) för perioden. Omsättning Freetels omsättning under årets första sex månader uppgick till 44,5 Mkr (30,4), vilket motsvarar en tillväxt med 46 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för årets andra kvartal uppgick till 21,5 Mkr (13,6). Rörelseresultat Freetels rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick under första halvåret av 2002 till -4,6 Mkr (-13,2). Resultatet före skatt var -6,7 Mkr (-52,6). Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till -2,2 Mkr (-7,5). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från verksamheten uppgick under perioden till -4,6 Mkr (- 0,1). Bolaget disponerar totalt 3,4 Mkr i likvida medel per den 30 juni 2002. Antalet anställda uppgick till 26 (26) vid periodens utgång. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 0 Mkr. Rörelseresultat före skatt uppgick till -2,3 Mkr. Inga investeringar har gjorts i moderbolaget under perioden. Väsentliga händelser efter periodens utgång I syfte att stärka koncernens likviditet har Freetel sökt och beviljats ett kortfristigt lån om 2 miljoner kronor. Kreditgivare är Östgöta Enskilda Bank. Utsikter för andra halvåret 2002 Med utgångspunkt i det fortsatt osäkra marknadsklimatet lämnar Freetel ingen prognos för årets andra hälft. Vi bedömer dock att Freetel kommer att ytterligare öka sin försäljning på bekostnad av övriga aktörer, samt att denna försäljningsökning tillsammans med genomförda besparingsprogram kommer att medföra ett positivt kassaflöde för hela verksamheten redan under årets fjärde kvartal. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR20, delårsrapportering. Stockholm den 29 augusti 2002 Michael Freudenthal Verkställande direktör, Freetel AB (publ.) För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Freudenthal, VD Tel. 08-556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Peter Larsson, CFO Tel. 08-556 965 43 peter.larsson@freetel.se Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport tredje kvartalet: 31/10 Bokslutskommuniké 2002: februari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00630/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00630/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar