Kallelse till extra bolagsstämma i Freetel AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FREETEL AB (publ) Aktieägarna i Freetel AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 juli 2003 kl. 12.00 i bolagets lokaler, Danvik Center 28, 11 tr i Nacka. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den utskrift av den av VPC AB förda aktieboken som görs fredagen den 18 juli 2003, dels till bolaget anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 28 juli kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress Freetel AB, att. Jenny Nyqvist, Danvik Center 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 965 44, eller per fax 08-556 965 01 eller per e-mail: jenny.nyqvist@freetel.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet medföljande biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 20 juli 2003, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Aktieägarna erinras särskilt om att den 20 juli 2003 är en söndag varför rösträttsregistreringen måste vara verkställd den 18 juli 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Styrelsens förslag till beslut om nyemission I 7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission II 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter 9. Val av styrelseledamöter 10. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 6 Styrelsens förslag till beslut om nyemission I Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier med nedan angivet huvudsakliga innehåll. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av högst 17.278.706 st aktier av serie B å nominellt 0,10 kr varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1.727.870, 60 kr. Emissionskursen föreslås vara 0,39 kr. Kursen har fastställts med ledning av bolagets börskurs under perioden 16 juni 2003- 30 juni 2003. De nya aktierna får tecknas endast av Kjell Bråthen, Pontus Bonnier och SPYDER TECHNOLOGY HOLDINGS B.V. Teckning och betalning skall ske senast den 15 augusti 2003. Emissionen innebär en utspädningseffekt på aktiekapital med högst 8 procent och röstetal med högst 7 procent efter beslutade emissioner i bolaget (inklusive p 7 nedan). Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är likviditetsskäl samt följande. En förutsättning för genomförande av affären under punkten 7 är att bolaget har en bred och stabil ägarbas. Denna förutsättning uppnås genom teckningen i denna emission av Pontus Bonnier och SPYDER TECHNOLOGY HOLDINGS B.V. och Kjell Bråthen. Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om nyemission II Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med nedan angivet huvudsakligt innehåll. Styrelsen föreslår stämman att öka bolagets aktie kapital med högst 10.392.901,60 kr genom nyemission av högst 103.929.016 st aktier av serie B, vardera å nominellt 0,10 kr. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, aktieägarna i One2Com A/S med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 102.977 aktier i One2Com A/S. Därvid skall tecknarna tillskjuta i styrelsens beslut angivna antal aktier i One2Com A/S samt tillhopa erhålla högst 103.929.016 aktier i Freetel AB (publ). För varje aktie i One2Com A/S som tillskjuts som apportegendom skall teckning ske av ca 1009,24 aktier i Freetel AB (publ). Berättigar tillskjutet antal aktier i One2Com A/S inte till teckning av ett helt antal aktier i Freetel AB (publ), skall det antal aktier till vilket tillskjuten apportegendom berättigar till teckning, avrundas nedåt till närmaste lägsta hela antal aktier. Teckning och betalning skall ske senast den 15 augusti 2003. Punkt 9 Val av styrelseledamöter Aktieägare representerande ca 65 % av röstetalet i bolaget har meddelat styrelsen att man avser att rösta för att Kjell Bråthen väljs in i bolagets styrelse. Kjell Bråthen är född 1964 och är civilekonom. Han har tidigare arbetat med kapitalförvaltning inom bl.a. Alfred Berg Asset Management i Norge. Sedan 1998 har han arbetat som privat, professionell investerare och varit aktiv ägare och styrelseledamot i flera norska bolag av vilka de huvudsakliga varit Nordic VLSI A/S, Telecomputing A/S, Refleks A/S, Nett23 A/S, Via Flyspesialisten A/S och One2Com A/S. Styrelsen har för avsikt att genom pressmeddelande offentliggöra förslag enligt punkterna 8-9 så snart sådana kommer till styrelsens kännedom. Särskilt majoritetskrav För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 6 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-7 jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget fr.o.m den 23 juli 2003. Stockholm i juli Freetel AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar