Kallelse till extra bolagsstämma i Freetel AB(publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Freetel AB (publ) Aktieägarna i Freetel AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdag den 17 juli 2003 kl 09.30 i bolagets lokaler, Danvikcenter 28, 11 tr i Nacka. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndag den 7 juli 2003; - dels anmäla sig till bolaget senast måndag den 14 juli 2003 kl 16.00 under adress Freetel AB, Att. Jenny Nyqvist, Danvik Center 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 965 44, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post: jenny.nyqvist@freetel.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 7 juli 2003, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Dagordning Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av handlingar 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 9. Stämmans avslutande Förslag till Beslut Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman i tillägg till tidigare beslutat bemyndigande nu bemyndigar styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 30.000.000 aktier av serie B. Aktierna skall kunna emitteras med viss rabatt i förhållande till aktiens börskurs. Skälet till bemyndigandet är att bolaget avser att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på grund av att det under rådande marknadsläge och givet bolagets ekonomiska situation inte är realistiskt att genomföra en företrädesemission. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med torsdag den 10 juli 2003. Stockholm i juni 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar