Kommuniké från extra bolagsstämma i Freetel AB(Publ) den 30 juli 2003

Kommuniké från extra bolagsstämma i Freetel AB (Publ) den 30 juli 2003 Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Freetel AB (publ.) den 30 juli 2003 fattades följande beslut: Vid bolagsstämman beslöts om nyemission för att kunna fullfölja av Freetel i juli 2003 ingångna avtal med aktieägarna i One2Com A/S. Avtalet innebär att Freetel för varje aktie i One2Com A/S erbjuder vederlag i form av 1 009,24 aktier av serie B i Freetel. För tillskapande av de aktier i Freetel som skall utgöra vederlag beslutade stämman att genom en apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 10.392.901 kr 60 öre genom nyemission av högst 103.929.016 st aktier av serie B, vardera å nominellt 0,10 kr. Teckningsberättigade är aktieägarna i One2Com A/S med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 102.977 aktier i One2Com A/S. Därvid skall tecknarna tillskjuta aktier i One2Com A/S samt tillhopa erhålla högst 103.929.016 aktier i Freetel AB (publ). Berättigar tillskjutet antal aktier i One2Com A/S inte till teckning av ett helt antal aktier i Freetel AB (publ), skall det antal aktier till vilket tillskjuten apportegendom berättigar till teckning, avrundas nedåt till närmaste lägsta hela antal aktier samt skall den tillskjutna apportegendom som därvid ej berättigat till teckning av aktie i Freetel berättiga till kontant ersättning motsvarande emissionskursen om 0,10 kr per aktie i Freetel. Därtill beslutade stämman att emittera aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Berättigade att teckna de nya aktierna är Pontus Bonnier, Spyder Holding Technology B.V. och Kjell Bråthen. Genom emissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 1.727.870 kr 60 öre genom nyemission av högst 17.278.706 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 0,10 SEK. Emissionskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 0,39 kronor per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden. Grunden för emissionskursen är att den har fastställts med ledning av bolagets börskurs under perioden 16 juni 2003 - 30 juni 2003. Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske på teckningslista senast den 15 augusti 2003. Styrelsen äger besluta att förlänga teckningstiden. Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas med pengar senast sju (7) dagar efter att aktieteckning skett. Emissionen innebär en utspädningseffekt på aktiekapital om 8 % och på röstetal med 7 % jämfört med registrerat aktiekapital inklusive vid stämman den 30 juli 2003 beslutade emissioner. Skälen till emissionen och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är likviditetsskäl samt är att en förutsättning för att bolagets affär avseende förvärv av samtliga aktier i One2Com A/S var att bolaget har en bred och stabil ägarbas vilket uppnås genom denna emission. Därutöver beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan någon suppleant samt invaldes Kjell Bråthen och Hans Othar Blix i styrelsen. Pontus Bonnier avgick ur styrelsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Freetel Peter Larsson, CFO Tel. +46 8 556 965 43 peter.larsson@freetel.se Michael Freudenthal, VD Tel. +46 8 556 965 42 michael.freudenthal@freetel.se Eller besök vår hemsida: www.freetel.se Om Freetel Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems - MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor. Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT01120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar