Delårsrapport

Delårsrapport för perioden 1 januari 2001 - 30 september 2001 Vid den extra bolagsstämman den 25 juni 2001 beslutades att förlänga räkenskapsåret till att omfatta perioden 1 juli 2000-31 december 2001 och att räkenskapsåret därefter är kalenderår. Denna rapport omfattar kvartalet 1 juli 2001-30 september 2001 och niomånadersperioden 1 januari 2001-30 september 2001. · Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartalet till 173 MSEK (207, för jämförbara enheter 1) 178). · Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar blev för kvartalet -18 MSEK (-31, för jämförbara enheter -29). · Koncernens resultat efter finansiella poster blev för kvartalet -15 MSEK (-82, för jämförbara enheter -80) · Frontec eBusiness nettoomsättning uppgick för kvartalet till 96 MSEK (117) och rörelseresultat efter goodwillavskrivningar till -17 MSEK (-8). · BlueLabs nettoomsättning uppgick för kvartalet till 58 MSEK (66) och rörelseresultat efter goodwillavskrivningar till 3 MSEK (-1). · Venture Zones nettoomsättning uppgick för kvartalet till 27 MSEK (53, för jämförbara enheter 24) och rörelseresultat efter goodwillavskrivningar till -3 MSEK (-13, för jämförbara enheter -11). · Koncernen i sammanfattning [REMOVED GRAPHICS] Frontecs strategi med fokusering på eBusiness och BlueLabs som kärnverksamheter ligger fast. Lönsamheten har stärkts i tredje kvartalet jämfört med förgående år. Nettoomsätt-ningen, för jämförbara enheter, har trots den allmänt negativa marknadsutvecklingen endast minskat med 3%. Resultatutvecklingen är dock inte tillfredsställande och koncernen fortsätter att fokusera på lönsamhet framför tillväxt. Efterfrågan har påverkats negativt under tredje kvartalet. På grund av det osäkra konjunkturläget väljer många kunder att senarelägga eller avbryta större projekt. 1) för jämförbara enheter innebär korrigering för avyttringen av FRT och FSO (Venture Zone) Osäkerheten leder också till lägre volymer vid större upphandlingar. I kombination med nedgången inom telekomsektorn har detta skapat överkapacitet på marknaden med ökad konkurrens och prispress till följd. Omstruktureringen av koncernen har fortgått under kvartalet. I linje med detta arbete har företaget efter periodens slut beslutat om ett åtgärdsprogram som innebär att ca 100 medarbetare kommer att få lämna företaget. Åtgärdsprogrammet, som redan påbörjats, omfattar framför allt de verksamheter som haft dålig lönsamhet och marknads- eller kundsegment som förväntas visa negativ utveckling. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 119 MSEK (44). Försvagningen gentemot andra kvartalet 2001 (139) beror på en för branschen normal säsongsvariation och ett svagare än förväntat tredje kvartal. Sammanfattningsvis har koncernen haft ett kvartal med en svag marknad. Kostnadsbesparingar har stärkt resultatet jämfört med föregående år. Inför nästa år har ytterligare kostnadsbesparande åtgärder initierats i fjärde kvartalet. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för kvartalet till 173 MSEK (207, för jämförbara enheter 1) 178). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar blev för kvartalet -18 MSEK (-31, för jämförbara enheter -29) och resultat efter finansiella poster blev -15 MSEK (-82, för jämförbara enheter -80). Koncernens nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 690 MSEK (739, för jämförbara enheter 642). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar blev för perioden -23 MSEK (-89, för jämförbara enheter -79) och resultat efter finansiella poster blev -27 MSEK (-105, för jämförbara enheter -95). Resultatet för jämförelseperioderna 2000 är exklusive SPP-medel. Resultat per aktie blev för kvartalet -0,53 SEK (-2,90, för jämförbara enheter -2,83) och för perioden -0,96 SEK (-5,52, för jämförbara enheter -5,17). [REMOVED GRAPHICS] Medarbetare Medelantalet medarbetare under perioden var 1 030 (1 180). Antalet medarbetare uppgick den 30 september 2001 till 970 (1 179) varav 47 (50) i utlandet. 1) för jämförbara enheter innebär korrigering för avyttringen av FRT och FSO (Venture Zone) Likvida medel Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 119 MSEK (44). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i materiella tillgångar uppgick 1 juli 2000 - 30 september 2001 till 29 MSEK. För perioden uppgick nettoinvesteringarna till 18 MSEK (22). Frontec eBusiness Frontec eBusiness erbjuder kompetens och verktyg för strategiutveckling och implementation av eBusiness-lösningar. Marknaden utgörs av större svenska företag och organisationer inom framför allt industri och offentlig sektor. Frontec eBusiness består av fyra affärsområden: Transformation Management, Business Integration, Enterprise Applications och System Development. Den 30 september 2001 uppgick antalet medarbetare inom eBusiness till 520. Marknadsutveckling Det råder fortsatt stor osäkerhet kring marknadsutvecklingen. Till följd av den osäkra konjunkturutvecklingen har många företag valt att bromsa större projekt. Det ökade utbudet av IT-personal på marknaden leder också till att kunderna förstärker sina egna IT-funktioner och övertar delar av projekt som tidigare utfördes av externa resurser. Sammantaget innebär detta en stark prispress på framför allt traditionella utvecklings-uppdrag. Efterfrågan på expertkompetens är dock fortfarande god och med oförändrad prisbild. Under hösten lanserar Frontec nya koncept som stärker företagets möjlighet att sälja hela lösningar till kunden, bland annat har Frontec och Volvo IT inlett ett samarbete kring lösningar för effektivare inköpshantering genom konceptet iSupply. Frontec fortsätter också att knyta de större kunderna närmare sig, nu senast genom ramavtal med Vattenfall. Omsättning och resultat Frontec eBusiness nettoomsättning uppgick för kvartalet till 96 MSEK (117) och för perioden till 412 MSEK (429). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar blev för kvartalet -17 MSEK (-8) och för perioden -12 MSEK (-6). Omsättningen under perioden har minskat på grund av lägre beläggning och personalminskning. BlueLabs BlueLabs utvecklar produkter, lösningar och tjänster inom intelligent kommunikation. Marknaden utgörs av kunder inom telekom och annan högteknologisk industri. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden: Embedded, Systems, Mobility och Strategy. Den 30 september 2001 uppgick antalet medarbetare inom BlueLabs till 318. Marknadsutveckling Konjunkturutvecklingen har skapat stor osäkerhet och många kunder väljer därför att senarelägga nya projekt. Detta medför ett ökat utbud av lediga konsulter på marknaden med ökad konkurrens och prispress. Vi ser en positiv utveckling inom kundsegmentet Medicinsk teknik och inom affärsområdet Mobility där BlueLabs haft stark tillväxt under perioden. Bolaget M.I.M.T. och BlueLabs har under det tredje kvartalet tecknat ett samarbetsavtal omfattande utveckling av tjänster och produkter inom mobilt Instant Messaging. Omsättning och resultat BlueLabs nettoomsättning uppgick för kvartalet till 58 MSEK (66) och för perioden till 214 MSEK (224). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar blev för kvartalet 3 MSEK (-1) och för perioden 16 MSEK (2). Resultatförbättringen i det tredje kvartalet har uppnåtts genom effektivare resursutnyttjande och kostnadsbesparingar. Omsättningsutvecklingen är inte tillfredsställande och vi fokuserar på att ytterligare förstärka vår marknads-bearbetning. I rådande marknadsläge kommer dock BlueLabs att fortsätta prioritera lönsamhet före tillväxt. Venture Zone I Venture Zone finns i huvudsak de verksamheter som ska finna en ny struktur i eller utanför koncernen. De företag som ingår är Frontec Maintenance Systems (FMS), netSolution, EdiCom och MultiDesign. Den 30 september 2001 uppgick antalet medarbetare inom Venture Zone till 120. Omsättning och resultat Nettoomsättningen i Venture Zone uppgick för kvartalet till 27 MSEK (53, för jämförbara enheter 1) 24) och för perioden till 97 MSEK (177, för jämförbara enheter 80). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar blev för kvartalet -3 MSEK (-13, för jämförbara enheter -11) och för perioden -10 MSEK (-41, för jämförbara enheter -31). Resultatförbättringen har uppnåtts genom avyttringar och kostnadsbesparingar. Försäljning och avyttring av verksamheter inom Venture Zone kommer att fortsätta. Övrigt Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick för kvartalet till 4 MSEK (6) och för perioden till 18 MSEK (25). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar blev för kvartalet -3 MSEK (-15) och för perioden -23 MSEK (-45). Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick för perioden till -39 MSEK och inkluderar en netto-förändring om -38 MSEK i finansiella tillgångar, vilket avser avyttring av dotter-bolag. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 57 MSEK (27). Viktiga händelser efter periodens slut · Det aviserade åtgärdsprogrammet kommer att omfatta drygt 100 medarbetare. Kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet kommer huvudsakligen att belasta fjärde kvartalet genom en omstruktureringsreserv beräknad att uppgå till 45-50 MSEK. Likviditetsmässigt fördelas kostnaderna under första halvåret 2002. Kostnadsbesparingarna uppskattas till knappt 70 MSEK på årsbasis. · Frontec har, som tidigare aviserats, per sista oktober återbetalat ett förlagslån om 20 MSEK. Förlagslånet upptogs 1998 i samband med ett teckningsoptionsprogram riktat till samtliga anställda vid den aktuella tidpunkten. Därmed finns ingen återstående skuld till medarbetarna. · Information Bokslutskommuniké 21 februari 2002 Bolagsstämma 15 maj 2002 Delårsrapport januari-mars 2002 15 maj 2002 Sundbyberg den 22 november 2001 Frontec AB (publ) Styrelsen 1) för jämförbara enheter innebär korrigering för avyttringen av FRT och FSO Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef tel 08 733 7505 Björn Sandberg, Ekonomi- och finansdirektör tel 08 733 7521 Madelene Sandgren, Informationsdirektör tel 08 733 7524 Inbjudan till telefonkonferens: Frontec inbjuder till telefonkonferens för analytiker och media med Per Tjernberg, VD och Björn Sandberg, Ekonomi- och finansdirektör, fredagen den 23 november kl 11.00. V g ring 08 - 598 001 86 några minuter innan konferensens början. Frontec AB (Publ) Org nr 556272-5092 Rissneleden 136 174 57 Sundbyberg Tel 08 733 7400 www.frontec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00150/bit0001.pdf

Dokument & länkar