Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2000 * Koncernens nettoomsättning blev 275 MSEK (303) och resultatet efter finansiella poster blev -52 MSEK (19). Resultatet per aktie blev -1,82 SEK (0,84). * Uppdelningen av konsultrörelsen i eBusiness och Teknik har fullföljts och arbetet med en separatnotering av Teknik fortgår. Som ett led i detta har ett förkortat räkenskapsår begärts. * Efterfrågan av våra tjänster inom eBusiness och Teknik är fortsatt god. En försiktig rekrytering under senare delen av 1999, samt kostnader för uppdelningen, påverkar omsättning och resultat negativt. * Frontec eBusiness nettoomsättning blev 170 MSEK (168) och resultat efter finansiella poster blev 3 MSEK (7). * Frontec Tekniks nettoomsättning blev 81 MSEK (80) och resultat efter finansiella poster blev 6 MSEK (9). * Frontecs ägande i Viewlocity har under perioden minskat till 45%, och redovisas som intressebolag. Trots den oroliga börsmarknaden fortsätter planeringen för Nasdaq-noteringen enligt plan. Frontec-koncernen Frontecs nettoomsättning för första kvartalet 2000 blev 275 MSEK (303). Som en konsekvens av att Frontecs ägarandel i Viewlocity uppgår till 45% från den 1 januari 2000 redovisas endast resultatandelen från Viewlocity i koncernens resultaträkning enligt kapitalandelsmetoden. För jämförbara enheter, där Viewlocity exkluderats, ökade omsättning med 3% till 275 MSEK (268). En försiktigare rekrytering under senare delen av 1999 inom konsultverksamheten har resulterat i att omsättningstillväxten varit marginell. Koncernens resultat efter finansnetto blev -52 MSEK (19). Resultatet belastas med 42 MSEK av resultatandelen i Viewlocity. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -2 MSEK (-11). Separatredovisning av konsultverksamheterna eBusiness och Teknik har införts för att understryka uppdelningen och profileringen av verksamheterna. Arbetet med förberedelse av separatnotering av Frontec Teknik och en Nasdaq-notering av Viewlocity är prioriterad. Koncernens resultat har belastats av kostnader för uppdelningen och organisationsutveckling inom Frontec Teknik och eBusiness, samt kostnader i samband med den planerade noteringen av Frontec Teknik och Viewlocity. Ingen hänsyn har tagits i kvartalets resultat till den återbäring som aviserats av SPP på 48 MSEK. Medarbetare Under första kvartalet har 67 (70) nya medarbetare anställts i koncernen. Per 2000-03-31 uppgick antalet medarbetare i koncernen till 1159 (1260) varav 54 (176) i utlandet. Likvida medel Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 2000-03-31 uppgick till 115 MSEK (143). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick för perioden till -17 MSEK (9). Frontec eBusiness Frontec eBusiness nettoomsättning ökade med 1% jämfört med föregående år till 170 MSEK (168). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 MSEK (7). Frontec eBusiness erbjuder tjänster och verktyg som hjälper våra kunder att bli eBusinessföretag genom att utnyttja den nya tekniken för att hitta nya affärsmöjligheter. Det görs med vår kompetens som paketeras i färdiga kundanpassade koncept och genom att också använda lämpliga verktyg och färdig programvara. Marknad Frontec eBusiness gynnas starkt av den trend som kallas B2B, den nisch som Frontec sedan många år haft som huvudinriktning. Bland Frontecs nuvarande kunder investeras idag betydande belopp för att bli riktiga eBusiness- företag. Beslutet vid årsskiftet att hela den tidigare IT-delen skulle fokuseras mot eBusiness, har mottagits mycket väl och marknaden har uppfattat budskapet på avsett sätt. Affärshändelser under första kvartalet: * Kronans Droghandel AB - Efter en eFlight, som är ett färdigt koncept in Change Management, lades en grund för en eHandelsstrategi. Utifrån detta har Frontec fått uppdraget att börja i liten skala och att bygga en handelsplats för den norska marknaden - att genomföra en sk. Microworld. * Dahls - Frontec har fått i uppdrag att utveckla en Extranetapplikation till Dahls Sverige, så att återförsäljare kan söka och köpa VVS artiklar över nätet. I systemet ska man också kunna se kundunika priser, leveransstatus och historik. I första steget genomförs projektet för den svenska marknaden. * Heléns rör - har beslutat att införa Intranet/Extranet/Internet. Frontec har fått uppdraget att genomföra projektet. * Pharmapoint - valde Frontec för att hantera XML-kommunikation till Apoteket och ordna en tillfällig konvertering mellan XML och MEDPRE/EDIFACT. * Frontec Affärssystem AB utsågs till "Årets SAP-partner". * Mölnlycke Health Care - valde Frontec som partner för systemintegration. * Telekomföretaget Alcatel köpte AMTrix för sin e-handels-lösning. Medarbetare Totala antalet medarbetare inom Frontec eBusiness uppgick vid periodens utgång till 667. Frontec Teknik Frontec Tekniks nettoomsättning ökade med 1% jämfört med föregående år till 81 MSEK (80). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 MSEK (9). Under första kvartalet har en uppbyggnad av ett fristående Teknikbolag för särnotering påbörjats. Separationen av Teknikverksamheten från övrig Frontecverksamhet har medfört ökade omkostnader. I samband med etablering av nytt varumärke och börsnotering kommer ytterligare investeringar av engångskaraktär att tas under i första hand Q2 och Q3 2000. Frontec Tekniks inriktning är att utveckla lösningar inom intelligent kommunikation. Tjänsteutbudet baseras på kompetens inom ASIC-design, Inbyggda system, Test & verifiering, Affärs- och processutveckling, Internet, Tekniska informationssystem samt Förvaltning. Frontec Teknik tar totalansvar i hela projekt och erbjuder också specialistkunskaper och kompetensförstärkning. Marknad Den fortsatta utvecklingen och profileringen inom Mobilt IT, Intelligenta Hem, Fordon och Telecom tas emot väl av marknaden. Efterfrågan på affärsutveckling kopplad till högteknologisk kompetens ökar, samtidigt som efterfrågan från nya och befintliga kunder avseende tjänster inom våra kompetensområden är stabilt mycket hög. Affärshändelser under första kvartalet: * Frontec Teknik tecknade koncernramavtal med Ericsson avseende konsulttjänster och utvecklingsuppdrag. * Frontec Teknik utvecklade en WAP-lösning för fastighetsövervakning tillsammans med TAC. * Frontec blev certifierad Solution Bluetooth Provider genom samarbetsavtal med Ericsson Microelectronics. Frontec Teknik har efter periodens utgång tecknat principöverenskommelse om förvärv av Binomen AB med specialistkompetens kring Rational Softwares verktyg och produkter Medarbetare Totala antalet medarbetare inom Frontec Teknik uppgick vid periodens utgång till 289. FMS (Frontec Maintenance Systems) Frontec Maintenance Systems nettoomsättning för första kvartalet ökade med 8% och uppgick till MSEK 14 (13). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för första kvartalet uppgick till MSEK -2 (-2). FMS är inte en strategisk verksamhet inom Frontec och arbetet med att finna en långsiktig ägarstruktur pågår. Marknad FMS applikationer för underhåll av industrianläggningar marknadsförs primärt i Europa via egna säljbolag samt via partners utanför Europa. API systemet utvecklas och marknadsförs framför allt mot kunder som har NT eller Unix plattformar. Idhammar 400 systemet marknadsförs mot IBM AS/400. Medarbetare Totala antalet medarbetare inom FMS uppgick vid periodens utgång till 66. Viewlocity Viewlocity, som ägs till 45,5%, ökade omsättningen med 60% till 56 MSEK (35) och resultatet efter finansiella poster blev -92 MSEK (-20). Affärshändelser under första kvartalet: * Viewlocity förvärvar NEXstep som är specialiserade på logistiklösningar för internetbaserad detaljhandel. * Viewlocity tecknar samarbetsavtal med bl a Exel och MSAS Global/Mark VII Logistics * Viewlocity lanserar TradeSync, en plattform för snabb framtagning av elektroniska handelsplatser * Amsterdam Schiphol Airport valde Amtrix för avancerad applikationsintegration Frontecs strategiska fokusering Den fortsatta fokuseringen på konsultrörelsen med profilering av de olika verksamhetsgrenarna inom koncernen har prioriterats under det första kvartalet. Efterfrågan inom Frontecs fokuserade områden bedöms vara god. En satsning på expansion kommer att ske utifrån den uppdelning som skett av konsultrörelsen, både via en ökad rekrytering samt via förvärv. Det påbörjade arbetet med marknadsnotering av Viewlocity på Nasdaq och en separatnotering av Frontec Teknik kommer fortsätta. Information Bolagsstämma 16 maj 2000. Halvårsrapport 25 augusti 2000. Solna den 8 maj 2000 Frontec AB(publ) Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Mer information: Olof Englund, Koncernchef och VD Anders Stensson, Ekonomidirektör tel 08- 470 20 00. Inbjudan till telefonkonferens: Frontec inbjuder till en telefonkonferens med Olof Englund, VD, Anders Eriksson VD Teknik och Anders Stensson, ekonomidirektör, tisdag den 9 maj kl 08.00. Ring 08 - 500 526 55 5 minuter före konferensens början. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01160/bit0002.pdf

Dokument & länkar