Delårsrapport för perioden 1 juli - 31 december 2000

Delårsrapport för perioden 1 juli - 31 december 2000 - och det brutna räkenskapsårets andra kvartal. · Koncernens nettoomsättning för räkenskapsårets första sex månader blev 481 MSEK (593, för jämförbara enheter 521). · Koncernens resultat efter finansiella poster blev -113 MSEK (33), varav - 99 MSEK hänför sig till påverkan från minoritetsandel i Viewlocity och reavinst på 53 MSEK vid försäljning av Frontec Support och Operations (FSO) till Sonera Corporation. · Frontec eBusiness nettoomsättning blev 293 MSEK (283) och resultat efter finansiella poster -17 MSEK (-5). · BlueLabs nettoomsättning blev 142 MSEK (146) och resultat efter finansiella poster 8 MSEK (19). · Resultatet per aktie blev - 4,00 SEK (2,55). Frontec-koncernen Inriktning Koncernens lönsamhet och tillväxt är ej tillfredsställande. Förklaringen ligger i en svag marknad under perioden kombinerat med en otillräcklig marknadsbearbetning. För att möta utvecklingen arbetar koncernen med ett åtgärdspaket som innefattar omstrukturering, omorganisation samt insatser för att förbättra marknadsbearbetningen, vilket i sin tur kortsiktigt belastat resultatet. En administrativ rationalisering planeras för att långsiktigt sänka kostnaderna. Huvuddelen av förlusten kan hänföras till icke-kärnverksamhet. Bolag, som ej betraktas som kärnområden, har separerats och ett par enheter har redan avyttrats under och efter perioden. Detta har också gett en förstärkning av likviditeten. Målet för renodlingen är att skapa en stark koncern som bygger integrerade eBusiness-lösningar åt större etablerade företag och organisationer. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för de första sex månaderna uppgick till 481MSEK (593, för jämförbara enheter 521). Koncernens resultat efter skatt och minoritetsandel i Viewlocitys resultat blev -114 MSEK (72). Resultatet belastas med -99 MSEK av resultatandelen i Viewlocity. Resultatet per aktie blev -4,00 SEK (2,55). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -67 MSEK (- 113). Koncernens resultat efter finansnetto blev -113 MSEK (33). Under andra kvartalet uppgick Frontecs nettoomsättning till 274 MSEK (335, för jämförbara enheter 295) och resultatet efter finansiella poster till - 31 MSEK (26, för jämförbara enheter 4) Koncernens totala goodwillvärde uppgick till 86 MSEK efter en extra avskrivning på 12 MSEK. Medarbetare Under andra kvartalet har 64 (196) nya medarbetare anställts i koncernen. Per 00 12 31 uppgick antalet medarbetare i koncernen till 1090 (1403, Viewlocity ingick med 221) varav 53 (246) i utlandet. Dessutom innebar försäljningen av FSO till Sonera en minskning med 57 personer. Fokus har under perioden satts på stabilisering snarare än tillväxt. Likvida medel Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 00 12 31 uppgick till 41 MSEK (148, Viewlocity ingick med 80 MSEK). Efter periodens slut har bolagets likviditet påverkats positivt genom försäljningarna av FSO och FRT. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick för perioden till 30 MSEK (25). Frontec eBusiness Omsättning och resultat Frontec eBusiness nettoomsättning för de första sex månaderna uppgick till 293 MSEK (283) och resultatet efter finansiella poster till -17 MSEK (-5). Under andra kvartalet uppgick eBusiness nettoomsättning till 174 MSEK (220) och resultatet efter finansiella poster till 0 MSEK (27). Förändringar Under andra kvartalet har arbetet med den nya organisationen och fokuseringen på eBusiness införts. Vid årskiftet lanserades en ny organisation som innebär att all verksamhet som inte hör till eBusiness förts till ett nytt affärsområde - Venture Zone. eBusiness, med Michael Bergquist som chef, har indelats i fyra affärsområden för att möta företags och organisationers krav på snabb implementering av effektiva eBusiness-lösningar: Transformation Management, Business Integration, Enterprise Applications och System Development. Alla övriga verksamheter (med undantag för BlueLabs) som t ex FMS och FRT (Frontec Research and Technology) och delar av tidigare eBusiness fördes in i - Venture Zone med Lars-Eric Green som chef. FSO (Frontec Support och Operations) såldes till Sonera Corporation per 31 december 2000. FSO svarade för support och ASP-lösningar för Frontecs eBusiness-kunder. Målet med Venture Zone är att verksamheter som inte ingår i eBusiness skall kunna finna en ny ägarstruktur, eventuellt med externt kapitaltillskott, eller under en tid utvärderas och sedan kunna integreras i eBusiness. Dessutom skall Venture Zone kunna vara en plantskola för ideér och verksamheter. Vid årsskiftet ingick 117 anställda i Venture Zone. Marknad Då många kunder vid milleniumskiftet passade på att byta ut hela sin IT- lösning i stället för att anpassa de gamla lösningarna, har marknaden varit svag under år 2000. Samtidigt stördes marknaden av internetkonsulterna som sänkte sina priser på grund av överkapacitet. Den totala beläggningssituationen inom Frontec eBusiness, har förbättrats successivt under kvartalet. Dels kan man skönja en ökning i efterfrågan, dels har organisationen ökat säljinsatserna. Bland viktiga affärshändelser under kvartalet noteras att · Sandvik valde Frontec som partner för implementering av SAP R/3. · Rail Combi, en Frontec-kund sedan många år, beställde nästa generation av system, en order i första läget på c:a 10 MSEK. · Frontec har involverats i ett antal eBusiness-projekt på Ericsson. · Frontec har fortsatt att knyta de större kunderna starkare till sig, bl.a med nya ramavtal för SMHI, Kriminalvårdsstyrelsen och RFV. Medarbetare Totala antalet medarbetare inom Frontec eBusiness uppgick vid periodens utgång till 636 (668). Minskningen beror på försäljningen av FSO till Sonera, vilket innebar att 57 anställda övergick till Sonera Juxto. BlueLabs Omsättning och resultat BlueLabs nettoomsättning för de första sex månaderna uppgick till 142 MSEK (146) och resultatet efter finansiella poster till 8 MSEK (19). Under andra kvartalet uppgick BlueLabs nettoomsättning till 76 MSEK (88) och resultatet efter finansiella poster till 8 MSEK (15). Insatserna för att göra bolaget självständigt har fortsatt påverkat resultatet negativt. Marknad Inom affärsområde Embedded utvecklas elektronik och programvara för inbyggda system. Marknaden för Embedded, liksom för affärsområde Systems har under perioden varit god, framförallt inom Telecom-sektorn. BlueLabs uppdrag inom telecom-sektorn omfattar utveckling av elektronik och programvara inom framförallt GSM, WCDMA, AXE samt Enginekonceptet. Marknaden för mobila tjänster förväntas öka efter det att nya generationens mobiltelefoni tas i drift. BlueLabs utvecklar inom affärsområde Mobility, nya tjänster för olika typer av operatörer och har under perioden kraftigt förstärkt kompetensen inom området. Verksamheten inom affärsområde Strategy har under perioden varit i en uppbyggnadsfas, men tagits emot väl av kunderna. Efterfrågan inom alla affärsområden - Embedded, Systems, Mobility och Strategy - har under perioden varit god. Viktiga affärshändelser under kvartalet · ASIC-utveckling åt Alcatel Norkrets · Fördjupat samarbete med Motorola inom utbildning och mikrokodningsprojekt · Utveckling av olika delsystem inom Arena-projektet för Luleå Ishall. · Etablering av ett kontor i Malmö och därmed en förstärkning av affärsområdet Mobility, som efterfrågas av de nya 3G-leverantörerna. · Efter periodens utgång har ramavtal tecknats med såväl Ericsson som Telia. Medarbetare Totala antalet medarbetare inom BlueLabs uppgick till vid periodens utgång till 315 (277). BlueLabs har under perioden rekryterat 54 personer och trots stor personalomsättning i Stockholmsregionen beroende på integrationsarbetet och omstruktureringarna, ökat antalet medarbetare. FMS (Frontec Maintenance Systems) Omsättning och resultat FMS nettoomsättning för de första sex månaderna uppgick till 29 MSEK (39) och resultatet efter finansiella poster till -3 MSEK (-4). Under andra kvartalet uppgick FMS nettoomsättning till 15 MSEK (27) och resultatet efter finansiella poster till 0 MSEK (-1). Marknad FMS system för underhåll av industrianläggningar marknadsförs som "best of breed" applikationer och integreras till alla ledande sk ERP (Enterprise Resource Planning) system. Kunderna återfinnes framför allt inom kemi och läkemedel, livsmedel, papper och massa samt kraftindustrierna. Viktiga order erhölls under perioden bla från: · Ytterligare 5 av Nestlés fabriker i Schweiz. Totalt har nu FMS installerat system på 80 fabriker inom Nestlé-koncernen. · SKF i Tyskland · Recitel i Belgien · Alstom Power i Schweiz · Namascor i Holland Medarbetare Totala antalet medarbetare inom FMS uppgick vid periodens utgång till 60 (67). Intressebolaget Viewlocity Omsättning och resultat Viewlocity, som ägs till 41%, ökade omsättningen för de första sex månaderna till 197 MSEK (85) och resultatet efter finansiella poster blev -314 MSEK (-127). Marknad Viewlocity's produktutbud utökades med Viewlocity TradeSync Supply Web Applikationer. Dessa applikationer är de första i en serie av Supply Web tillämpningar som ger ett företag möjlighet att automatiskt reagera på händelser i realtid. Viewlocity ingick ett samarbete med Microsoft för att utveckla Microsoft BizTalk Open Integration Server, som effektiviserar införandet av lösningar baserade på Microsoft BizTalk Server 2000. Viktiga affärshändelser: · Viewlocity har levererat integrationslösningen till Marconi (ett av världens största IT-företag med verksamhet i över 100 länder), som gör att gods kan följas globalt genom ett nätverk av mobil- och satellitbaserad kommunikation och betjäna Marconis InfoChain-kunder. · Cap Gemini Ernst & Young har valt Viewlocity för att göra integrationslösningen för Ministry of Defense i USA för dess Defense Electronic Commerce Service. · Viewlocity's AMTrix® integration broker har valts av Foodstuff Wellington , Nya Zealand. · Ryder, ett av de största transportföretagen i USA, har valt Viewlocity för att sätta upp en Internetbaserad lösning som i realtid ger information om leveransläge. · QAD, leverantör av e-business lösningar, har ingått ett samarbetsavtal med Viewlocity för att leverera integrationslösningar. Viktiga händelser i koncernen efter periodens slut · Ny koncern-organisation. · Frontec träffade avtal med Marakanda om försäljning av Tur&Retur®, ett av de ledande systemen för elektronisk reseadministration. Marakanda, det nya e-handelsbolag som ägs av Telia och FöreningsSparbanken, övertog de fulla produkträttigheterna och avtalen för de över 100 000 användarna. Frontec ansvarar även i fortsättningen för underhåll och vidareutveckling, på uppdrag av Marakanda. · Frontec och Accenture ingick ett strategiskt samarbetsavtal. Syftet med samarbetet är att tillgodose kunders behov av IT lösningar med en stark koppling till affärsutveckling. Genom Accentures och Frontecs samlade kompetens ges kunderna tillgång till allt från strategisk utveckling till djup IT kompetens inom applikationer, integration och infrastruktur. · Efter att under många år ha arbetat såväl med Telia Telecoms kundsupportsystem för Internetabonnemang, inkluderande kontinuerlig vidareutveckling och support som flera projekt för Telia E-commerce utvidgades samarbetet genom att Telia valde Frontec som ramavtalspartner. · Affären med Sonera Corporation under hösten lade grunden för ett samarbete, där Frontec kommer att svara för konsulttjänster för Soneras Juxtos utbud inom ASP och s k hosting. · Ansökan om en börsnotering (en sk S1-registrering) av Viewlocity återtogs i januari 2001 på grund av de svaga marknadsförutsättningarna för en börsnotering i USA. · I linje med koncernens renodling såldes FRT (Frontec Research and Technology) i februari till Sigma, vilket gav en en mindre reaförlust och ett positivt kassaflöde på ca 20 MSEK. · BlueLabs förberedelser för en börsnotering fortgår enligt plan med mål att vara redo för notering under första halvåret 2001. Dock krävs ett förbättrat läge på finansmarknaden om noteringen skall genomföras. Information Nästa rapport 15 maj 2001. Bokslutskommuni 29 augusti ké 2001. Bolagsstämma 22 november 2001 Sundbyberg den 21 februari 2001 Frontec AB(publ) Styrelsen Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Mer information: Per Tjernberg, VD och Koncernchef, tel 08 733 7505, Björn Sandberg, Finansdirektör, tel 08 733 7521 eller Carl-Erland Schröder, Informationschef, tel 08 733 7509. Inbjudan till analytikerträff: Frontec inbjuder till en träff för analytiker och media med Per Tjernberg, VD och Björn Sandberg, CFO, fredagen den 23 februari kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan till Johan Kleis, Finanstidningen på tel 08 5620 8765 eller traffar@fti.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00440/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar