Frontecs bolagsstämma

Frontecs bolagsstämma. Efter VDs redogörelse för verksamheten och framläggandet av års- redovisningen tog VD upp de pressuppgifter som hade förekommit inför dagens bolagsstämma och lämnade följande information: Under fjärde kvartalet 1998, i samband med förhandlingarna om Battery Ventures investering i Viewlocity, var det en förutsättning från Battery Ventures att nyckelpersoner i Frontec samtidigt skulle delta i den riktade emissionen på samma marknadsmässiga villkor som Battery Ventures, den emission som gjordes under första kvartalet 1999. Tillhörande personaloptionsprogram i Viewlocity genomfördes enligt ett avtal villkorat av, att bolagsstämman under våren samma år gav sitt godkännande. Förslaget till personaloptionsprogram i Viewlocity diskuterades vid stämman i maj 1999 och stämman tog enhälligt beslutet. På Frontecs bolagsstämma idag beslöts att * anta styrelsens förslag till riktad nyemission av skuldebrev för- enade med optionsrätter till nyteckning av 500 000 aktier. Detta optionsprogram riktar sig till vissa anställda inom koncernen enligt ett fastställt personalutvecklingsprogram. Liknande program har genomförts tidigare år. Programmet ingår i Frontec-koncernens program för de anställda vilket bedöms vara till fördel för koncernens långsiktliga utveckling. Utspädningseffekten vid full teckning och fullt utnyttjande motsvarar 1,7% av aktiekapitalet och 1,0 % av röstetalet. Vidare beslöt stämman att * bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna fatta beslut om nyemission av totalt 2 500 000 aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att kunna underlätta snabba företagsförvärv. Emissionen förutsätts ske på sådana marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Utspädningseffekten vid full teckning och fullt utnyttjande motsvarar 8,1% av aktiekapitalet och 4,6 % av röstetalet. Till styrelserepresentanter beslöt stämman att omvälja Jan Westlund, Magnus Wahlbäck, Sune Fogelström, Bengt Wallentin, Olof Englund, Leif Rylander och Ann Nilsson. Som ny ordinarie ledamot valdes Franco Fedeli med mer än 19 års erfarenhet av IT- och telekombranschen. Franco Fedeli är VD och styrelsemedlem i investmentbolaget Core Ventures och har tidigare varit VD i Icon Medialab, och Tele2. Dessförinnan arbetade han på IBM i en rad olika befattningar. Idag har Franco Fedeli styrelseuppdrag i bl a Proact, Fastighetspartner, Glocalnet, Castcom, Halogen och Buybridge. Till revisionsbolag utsågs PricewaterhouseCoopers. Stämman beslutade vidare om följande ändringar i bolagsordningen * Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbyberg * Bolaget skall ha högst två revisorer och högst två suppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den bolagsstämma som hålles under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. * Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juli - 30 juni. I an- slutning härtill föreslås att innevarande räkenskapsår skall förkortas till att avse tiden 1 januari - 30 juni 2000. Den föreslagna ändringen av räkenskapsåret är villkorat av att dels skattemyndigheten och dels börsstyrelsen lämnar sina medgivanden därtill. Beslutet om förkortat räkenskapsår är ett led i arbetet att särnotera tek- nikverksamheten. Under förutsättning av Skattemyndighetens godkännande och att övriga förutsättningar för ett beslut om utdelning enligt Lex ASEA och för en börsnotering är uppfyllda kommer styrelsen i Frontec till nästa ordinarie bolagsstämma, som beräknas hållas under hösten år 2000, föreslå att aktierna i Teknik utdelas till aktieägarna i Frontec AB. Slutligen beslöt stämman att * ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1999 Mer information: Olof Englund, VD, tel 070 585 2260, Anders Stensson, ekonomichef, tel 070 568 7121 eller Carl-Erland Schröder, informationschef, tel 08 470 22 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar