Delårsrapport januari – juni 2018

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR APRIL - JUNI 2018 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 166 KSEK (3 596 KSEK)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 279 KSEK (3 391 KSEK), Resultat före nedskrivningar 1 935 KSEK
  • Resultat per aktie -0,15 SEK (0,22 SEK)


SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR J
ANUARI - JUNI 2018 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 4 186 KSEK (5 675 KSEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 459 KSEK (3 282KSEK)
  • Resultat per aktie -0,15 SEK (0,21 SEK) 
  • Antalet utestående aktier per 2018-06-30 var 23 587 563* st (15 290 996 st)

* = pågående nyemission. Antal aktier efter full registrering är 26 538 673 st


VD: har ordet

Vinst i andra kvartalet
Vi stänger detta första halvår med en vinst i kvartal två om ca 2 MSEK före nedskrivning, som är hänförlig till försäljningen av aktier i The Great Wild. Samtidigt väljer vi att göra en nedskrivning om ca 1,7 MSEK (exkl. moms) i vårt dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB, se mer om detta nedan. Det ger oss ett resultat efter finansiell poster för Q2 som uppgår till en vinst om 279 KSEK (3 392 KSEK). På halvåret ger det en upphämtning av samma belopp vilket ger oss ett halvårsresultat på – 3 459 KSEK (3 281 KSEK). Omsättningen för halvåret uppgick till 4 186 KSEK (5 675 KSEK).

Stark balansräkning möjliggör nedskrivning av osäkra kundfordringar om 1,7 MSEK
Koncernen har arbetat upp en stark balansräkning genom goda affärer och hårt arbete och vi väljer att under perioden städa bort gamla kundfordringar i vårt dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktions balansräkning. Detta genom att skriva ner fordringar om ca 1,7 MSEK (exkl. moms) avseende tidigare kunder. Bolaget rensar därmed tidigare kundfordringar trots vår förmånsrätt i konkurser. Nedskrivningarna är inte ett krav, men vår erfarenhet säger att konkurserna kan ta lång tid och våra fordringar kan komma oss till godo först när konkurserna är avslutade. Vi anser det då bättre att skriva ner dessa till noll och ta upp eventuell utdelning när de kommer oss tillhanda. Nedskrivningen ger oss kortsiktigt ett negativt resultat men ger samtidigt en transparant och ren balansräkning som stärker bolaget för framtida samarbeten.

Förtydligande av affärsstrategi
Under perioden har vi på FrontOffice förtydligat vår affärsstrategi ytterligare, med syfte att tydliggöra vårt fokus för våra aktieägare. FrontOffice ska vara liktydigt med turnaroundinvesteringar och tillväxtinvesteringar, där den senare främst har fokus mot fintech.  

Som en del i förtydligandet av affärsstrategin har Svensk Företagsrekonstruktion valt att vara selektiva i valet av vilka kunder de skall arbeta med. Därmed är omsättningen som levereras under perioden lägre än i jämförelse med samma period föregående år. Anpassningen innebär att de, från att tidigare ha arbetat med alla typer av verksamheter, även dem med lägre omsättning, till att nu fokusera på att hjälpa företag med högre omsättning och större tillväxtpotential. Anpassning görs dels med anledning av att Svensk Företagsrekonstruktion är en kanal för potentiella turnaroundinvesteringar åt FrontOffice, men även på grund av bättre betalningsförmåga som större bolag besitter. Den här anpassningen gör att omsättningen dalar naturligt, dock tillfälligt. 

Fortsatt fokus mot fintech
Vår tro är att denna strategi kommer att vara gynnsam för FrontOffice och våra aktieägare både på kort och lång sikt. Något som stärker vår tro om att vårt ökade fokus mot fintech är rätt satsning är bland annat att vårt portföljbolag FTCS Sweden AB har slutit ett mycket lovande avtal med den brasilianska banken Banco BS2. Avtalet beräknas vara värt cirka 300 miljoner SEK årligen i intäkter för FTCS vid full utrullning av plattformen. FrontOffice ägarandel i FTCS motsvarar 9,98 % av kapital och röster och är i vår balansräkning upptaget till anskaffningsvärde.  

Ekonomiskt stöd för ökad tillväxt i portföljbolag
Likviden från nyligen genomförd emission har till stora delar används till att aktivt utöka våra innehav i vår befintliga portfölj. Arbetet har även bestått av att stärka vår position genom att refinansiera dessa bolag, vilket är en viktig del i deras turnaround- och tillväxtfas. Som aktiva investerare lägger vi ner ett kontinuerligt arbete med att aktivt förvalta, stötta och därigenom utveckla våra portföljbolag. Vi hjälper bolagen med alltifrån management, ekonomistyrning, affärsutveckling till marknadsföring och framförallt stöttar vi våra bolag ekonomiskt med likviditet. I arbetet ingår även att ta en aktiv roll i bolagens styrelse.

Efter periodens slut har vi investerat i ett nytt spännande tillväxtbolag listat på NGM Nordic MTF, Samtrygg AB. Ett fintechbolag inom fastighetssektorn som redan visat sig vara en fin investering och som vi tror starkt på inför framtiden.

Ökat intresse  
Vi märker av ett ökat intresse för FrontOffice och för våra investeringar, inte bara att fler potentiella bolag hör av sig till oss, utan även att större institutionella aktörer börjat ta kontakt. Något vi ser som ett tecken på att vi är på rätt spår. Under resterande 2018 kommer vi att fokusera på att utveckla våra innehav, marknadsföra FrontOffice, bygga vidare på interna strukturer, utvärdera potentiella investeringar och fortsätta bygga FrontOffice mot högre höjder. 

Sammanfattningsvis vill jag säga att jag har en stark framtidstro, då våra portföljbolag fortsätter utvecklas i den riktning vi arbetar emot.

Johan Lund, VD


Kommande rapporttillfällen

FrontOffice Nordic AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ner på www.frontofficenordic.se eller www.ngm.se 

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Niomånadersrapport 2018                                                          20 november 2018

Bokslutskommuniké 2018                                                           20 februari 2019

Tremånadersrapport 2019                                                          14 maj 2019

Årsstämma                                                                                  15 maj 2019


För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera