FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 29 november 2017, beslutat om en riktad kvittningsemission till Mathias Van Huuksloot om totalt 4 509 000 SEK och 1 409 063 aktier till kursen 3,20.

I samband med FrontOffice förvärv av FTCS –aktier (Financial Trancations Control Systems Sweden AB (publ)) i oktober 2017 erhöll Mathias Van Huuksloot en säljrevers som dellikvid, vilken nu kvittas in mot aktier i FrontOffice. Kvittningsemissionen görs till kursen 3,20 SEK per aktie, dvs ca 25 % högre än kursen i nyss avslutad nyemission. Inga kostnader uppstår i samband med emissionen.

Mathias von Huuksloot har ingått ett frivilligt lock up- avtal med förbindelsen att behålla 100 procent av sitt innehav i FrontOffice under en period om 24 månader räknat från genomförd kvittningsemission.

De totalt 1 409 063 nyemitterade B-aktierna motsvarar 3,37 % av röster och 5,92 % av kapitalet. Kvittningen motsvarar 4 509 000 SEK vilket avser full likvid för säljreversen. Kvittningen medför en ökning av aktiekapitalet med 70 453 SEK. Antal aktier i bolaget uppgår efter genomförd kvittningsemission till 23 786 672* och aktiekapitalet uppgår till 1 189 334 SEK.*

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets kapitalbas. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

” Mathias Van Huuksloot är tidigare investerare i bland annat FTCS. Vi är självklart mycket glada att han vill vara en del av FrontOffice och att han vill vara med på vår resa framåt” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

*Baserat på registrering av samtliga aktier i nyligen stängd emission.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018.Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar