Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Frontyard visar omsättning och resultat över prognos. Starkaste kvartalet i koncernens historia Kvartal 4 * Omsättningen ökade till 45,1 MSEK (17,0 MSEK). * Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) ökade till +1,5 MSEK (-12,9 MSEK). * Engångsposter har belastat kvartalets resultat med -3,5 MSEK * Produkters andel av omsättningen ökade till 80 % (42%) * Exportandelen ökade till 54 % (5%) * Avveckling av all icke produktanknuten konsulting. Alla kostnader tagna under Q4. Helår 2000 * Omsättningen ökade till 104,1 MSEK (62,8 MSEK). * Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) ökade till -8,6 MSEK (-20,2 MSEK). * Engångsposter har belastat årets resultat med -11,6 MSEK. * Goodwill kraftigt nedskriven. Ger möjlighet till positivt resultat efter finansnetto redan under 2001. * Prognos om omsättningstillväxt överstigande 50 % för år 2001, positivt EBITA och positivt resultat efter finansnetto Frontyard har som mål att vara Europas ledande leverantör av intelligenta internettjänster. Sammanfattning Frontyard kan se tillbaka på ett spännande år som avslutades med det starkaste kvartalet i koncernens historia. Under året har bolaget bytt verksamhetsinriktning och är huvudsakligen inriktat mot produkter och tjänster för Intelligent Living samt Video Communication. Konsultverksamheten har avvecklats och väsentliga satsningar har gjorts inom FoU vilket medför att Frontyard idag är ett renodlat produktbolag. Under året har steg tagits för att öka internationaliseringen och vid årets slut genererades hälften av intäkterna i utlandet. Trots stora engångskostnader för renodling, FoU och internationalisering har Frontyard lyckats förbättra resultatet jämfört med 1999. Under fjärde kvartalet redovisade koncernen som helhet rörelsevinst och nådde en resultatmarginal om nära 20% i produktrörelsen. Frontyards strategi, att satsa på en nisch under tillväxt ("Intelligenta Internettjänster") och en bredare geografisk marknad, har lönat sig. Idag är Frontyard en ledande aktör i Europa inom Intelligent Living och i Skandinavien på Videokommunikation. Denna strategi har medfört att Frontyard inte drabbats av den avmattning som skett inom IT-sektorn. Utsikterna har istället stärkts genom att rekrytering underlättas. Utbyggnaden av bredband, både via kabel och mobilt (GPRS/UMTS), kommer att ytterligare öka behovet av Frontyards produkter och tjänster. Videokommunikation kommer att vara en viktig komponent i dessa och Frontyards koncept för "Intelligent Living" är exempel på innehållstjänster som blir betydande inom mobilt internet. Glädjande är att förlust vänts till vinst och att bolaget visat att det långsiktiga målet om tillväxt över 50% och marginaler på 20% ligger inom räckhåll. Utsikterna för 2001 bedöms som goda och Frontyard räknar med fortsatt internationell expansion och ytterligare förbättrat resultat. Ekonomisk utveckling Koncernens totala omsättning för året ökade till 104,1 MSEK (62,8 MSEK). Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) ökade till -8,6 MSEK (-20,2 MSEK). P.g.a. stora engångsnedskrivningar av goodwill minskade resultatet efter finansnetto till -236,8 MSEK (-21,8 MSEK) EBITA under sista kvartalet uppgick till +1,5 MSEK. Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultatet under fjärde kvartalet till +5,0 MSEK och för helåret till +3,0 MSEK. Engångsposter har belastat årets resultat med -11,6 MSEK. P.g.a. högre andel produkter har kostnaderna för FoU ökat väsentligt och uppgick till 11,0 MSEK (0). Under perioden har alla utvecklingskostnader kostnadsförts direkt i respektive dotterbolag och ingår i det redovisade resultatet. Inräknat engångskostnader och FoU var den operativa resultatförbättringen +34,2 MSEK. Orderstocken ökade och uppgick vid periodens slut till 23,8 MSEK (7,7 MSEK). Goodwill har skrivits ner med totalt 226 MSEK. Den totala goodwillen uppgår efter nedskrivningen till 47 MSEK. Efter nedskrivningen uppgår soliditeten till 47,3 % (12,2 %). P.g.a. den snabba tillväxten, kontanta förvärv, renodling och stora engångsposter har koncernens likviditet varit ansträngd under andra halvåret. Alla likviditetspåverkande poster för renodlingen tas slutligt under Q1. Stora engångskostnader i samband med VD-byte och omorganisation gjorde att moderbolagets kostnader uppgick till över 10 % av koncernens totala omsättning under år 2000. Den nya styrelsen har inte tecknat avtal med VD i dotterbolag eller moderbolag som innehåller generösa uppsägningsvillkor. Dessa extraordinära kostnader kan därmed ej uppkomma i framtiden. Under året har moderbolaget renodlats till att endast omfatta koncerngemensamma funktioner för ledning, administration, ekonomi, IR och PR. Långsiktigt skall därför moderbolagets kostnader uppgå till 2-3 % av koncernens omsättning. För 2001 beräknas kostnaderna minska från ca 10 % till 4-5 %. Under fjärde kvartalet minskade kostnaderna för moderbolaget och uppgick till ca 1,8 MSEK eller ca 4 % av omsättningen. Vid periodens slut var antalet anställda 101 (62). Sammanfattningsvis har bolaget levt upp till sin egen prognos om en omsättning på 95 MSEK och ett positivt resultat under kvartal 4. Viktiga händelser * Namnbyte till Frontyard (tidigare Daltek) * VD byte och ny organisation * Ny verksamhetsinriktning * Positionerat koncernen som ledande i Skandinavien och Europa * Internationell satsning som väsentligt höjer utlandsförsäljningen * Koncernen har erhållit sina största ordrar någonsin * Fortsatt ökad andel produktförsäljning (80 % under fjärde kvartalet). * Konsultverksamheten avvecklad Förvärv och Avyttringar Nya förvärv Under fjärde kvartalet slutfördes förvärv av två bolag: * HomeControl Plc, ett produktbolag i Storbritannien som säljer infrastruktur för "Intelligent Living" under eget varumärke. * Utilator AB, ett högteknologiföretag som skapades utifrån ett samarbete mellan KTH och Ericsson. Utilator är specialiserat på Linux- baserade tillämpningar och integreras i "Intelligent Living - End User & Mobile Services". Tidigare under året hade tre bolag förvärvats: * eHem AB, ett högteknologiföretag som arbetar med programvara och mobila tjänster för Intelligenta hem * Martek Holding BV, ett av Europas ledande produktbolag inom infrastruktur för Intelligenta hemmanät. Har egna kontor i Benelux och Storbritannien samt återförsäljare i tjugo länder. * Telia Multimöte, en av Europas ledande tjänsteleverantörer av virtuella flerpartsmöten för videokommunikation. Tidplan för integration Bolag Integratio nsdatum eHem AB 2000-06-01 Martek BV 2000-06-30 Telia 2000-07-01 MultiMöte Utilator 2000-10-01 AB HomeContro 2000-11-24 l Plc. Avyttringar Under fjärde kvartalet togs beslut om att avveckla verksamheten inom Informationssystem som omfattar bolagen Frontyard Systems AB och Syntell AB. Skälet till avvecklingen var att bolagen inte passar in i koncernens kärnerbjudande som är Intelligenta Internettjänster. Under fjärde kvartalet stod enheterna för ca 20 % av omsättningen. För helåret 2000 var motsvarande siffror ca 32 % av omsättningen och bidrog inte positivt till resultatet. Den organiska tillväxten inom enheterna uppgick till 28 % jämfört med koncernens nya enheter som växte med 64 %. Effekter av förvärv och avyttringar Under innevarande period har en omsättning om 40,7 MSEK inräknats från förvärvade bolag. Under föregående år avyttrades bl.a. Probator och Energi som omsatte 12,4 MSEK under samma period 1999. Om förvärven inräknats under hela perioden och avyttrade enheter avräknats för föregående period hade koncernen uppvisat en omsättning om 134,5 MSEK (50,4 MSEK). De förvärvade bolagen uppvisar en genomsnittlig organisk tillväxttakt om 64,2 %. Goodwill Frontyard tillämpar fr.o.m. räkenskapsåret 2000 Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 vid upprättande av koncernredovisning. Rekommendationen skall tillämpas senast fr.o.m. den 1 januari 2002 men tidigare tillämpning uppmuntras av Redovisningsrådet. Enligt RR 1:00 utgörs köpeskillingen, vid emission av egna marknadsnoterade värdepapper, av börskursen vid transaktionstidpunkten. Enligt tidigare praxis tillämpades genomsnittlig börskurs tio dagar före offentliggörandet. Under året genomförda förvärv har omräknats i enlighet med RR 1:00 vilket medför att anskaffningsvärdet för under året förvärvad goodwill uppgår till 268 MSEK, att jämföra med tidigare under året redovisade 456 MSEK. eHem AB utvecklar produkter som ligger mycket långt fram i teknikutvecklingen. Den kommersiella framgången för dessa produkter är dock beroende av en infrastruktur såsom bredband och mobilt telekom. Jämfört med de antaganden som kunde göras i samband med förvärvet av eHem våren 2000 har förväntningar om bredbandsutbyggnaden kraftigt nedjusterats och senarelagts. Som en följd av de förändrade omvärldsfaktorerna har prognoser för eHems resultat och kassaflöde de närmaste åren reviderats ned. Värdering har gjorts av koncernens goodwill genom att nuvärdet av prognosticerade kassaflöden för förvärvade verksamheter har beräknats. Jämförelser med liknande bolag visar också att marknadens prissättning väsentligt har förändrats. Denna genomgång har visat att förvärvad goodwill hänförlig till förvärvet av eHem AB inte till fullo kan motiveras. En nedskrivning av förvärvad goodwill har därför gjorts med 226 MSEK. Goodwill enligt koncernens balansräkning per 2000-12-31 uppgår till 47 MSEK vilket medför årliga avskrivningar om 4,6 MSEK med nuvarande avskrivningstakt. Resultat och balansräkning har inte påverkats i övrigt av den förändrade redovisningsprincipen. Kvartalsvis utveckling Under fjärde kvartalet ökade försäljningen väsentligt till 45,1 MSEK (17,0 MSEK), en ökning med 165 %. [REMOVED GRAPHICS] Under året har de första stegen mot en internationalisering tagits. Huvuddelen av intäkterna kommer idag från utlandet. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Utveckling per affärsområde Verksamheten har bedrivits i två affärsområden, Informationssystem och Produkter. Produkter har under perioden vuxit och utgjorde 80 % av omsättningen under fjärde kvartalet. Beslut har därefter tagits om avveckling av Informationssystem. Affärsområdet Produkter ökade omsättningen under perioden med 193 % jämfört med motsvarande period föregående år. [REMOVED GRAPHICS] Inom Informationssystem var tillväxten 28 %. Affärsområdet omfattar Frontyard Systems och Syntell. Affärsområdet har avvecklats vid årsskiftet. Framtidsutsikter Koncernen har under kvartal 4 fått avkastning på de stora investeringar som gjorts under år 2000. Renodlingen mot att bli ett internationellt produktbolag är avslutad. I och med avvecklingen av konsultverksamheten under sista kvartalet finns nu goda möjligheter till högre marginaler. Koncernens verksamhet bedrivs idag inom tre expansiva områden · Intelligent Living - Infrastructure (eHem Sverige och Martek med dotterbolag) · Intelligent Living - End User & Mobile Services (eHem med dotterbolag och Utilator) · Video Communication (Frontyard Communications med dotterbolag, inklusive Multimöte) "Intelligent Living" ("Intelligenta Hem") är en omogen marknad under stark tillväxt. Området bedöms växa betydligt under kommande år och vara en mångmiljardmarknad inom en treårsperiod. Frontyard är en ledande aktör i Europa och väsentligt större än alla nordiska konkurrenter. Förutsättningarna att växa är därför betydande. "Video Communication" innefattar videokonferens, multimöten och realtid bildkommunikation. Stora förhoppningar knyts till bildkommunikation i morgondagens bredbandsnät och mobila 3G nät. Frontyard är idag en ledande aktör i Norden. Norden är en pionjärmarknad inom mobilt internet och bredband där Frontyards tioåriga verksamhet ger betydande konkurrensfördelar. Redan idag arbetar Frontyard med ledande teleoperatörer och större företag inom detta området. Under kommande år bedöms marknaden växa ca 50-100% per år inom de segment som Frontyard verkar. Omsättningen för 2001 bedöms därför öka med mer än 50 %. Frontyard är ett produktföretag specialiserat inom programvarutillämpningar. Därigenom finns goda förutsättningar för höga marginaler. Koncernens målsättning är att inom en tvåårsperiod nå en nettomarginal som ligger inom intervallet 15-25 %. Under år 2000 förbättrades resultatet, inkluderat ökad FoU och engångsposter, med 34 Mkr. Styrelsen bedömer att en väsentlig resultatförbättring kommer att ske redan under 2001 och prognosticerar positivt EBITA såväl som resultat efter finansnetto. I och med renodlingen mot produkter kommer verksamheten att uppvisa större säsongsvariation. Omsättningen bedöms även framgent genereras internationellt. Vid utgången av år 2000 fanns egna bolag i Sverige, Norge, Danmark, Benelux och Storbritannien. Detta sammantaget med återförsäljare i 20-talet länder och kunder i 22 länder ger goda förutsättningar för exportförsäljning. I takt med att Frontyard koncernens omsättning och lönsamhet förbättras kommer styrelsen att utreda alternativ för att förbättra aktiens likviditet. För närvarande bedöms O-listan vara det mest attraktiva alternativet. Ytterligare förvärv kommer att göras för att förstärka koncernens kärnerbjudande och höja resultatet. Förvärven kommer dels att vara internationella bolag för att bibehålla och stärka den ledande marknadspositionen och dels nordiska bolag för att förstärka produkterbjudandet. Händelser efter periodens utgång Den generella IT-konsultverksamheten inom Systems och Syntell har avvecklats i sin helhet. Det betyder att Frontyard minskat antalet anställda med 37. Alla kostnader för avvecklingen har tagits under kvartal 4. Samarbetsavtal har tecknats med Easy-Living vilket innebär att Frontyards programvara för intelligenta hem kommer att stödja Easy-Livings hårdvara. Vidare har avtal ingåtts med Arico som innebär att röst- och talteknikstyrda applikationer kommer att användas för att ge kunder tillgång till Frontyards tjänster för Intelligent Living, via talteknik. Avtal har också tecknats med Birka energi om leveranser av intelligenta energisparlösningar. Ordervärdet uppskattas till 30 Mkr årligen. Avtalet bygger på de pilotprojekt som tidigare genomförts. Totalt har Frontyard ramavtal med ytterligare nio energibolag. Aktieägare De röstmässigt största aktieägarna är SCH koncernen (29 %), Willem/Gert Bok genom bolag (8 %) och Alliance Capital Partner AB/Alliance Intressenter (7 %). Emissioner En mindre nyemission om 200.000 aktier har gjorts till kursen 25 kronor. Utöver detta så har 300.000 aktier emitterats för förvärvet av Utilator AB. Antalet aktier uppgår efter transaktionerna till 8.561.616. Aktiehandel Frontyard AB:s aktier är noterade hos Stockholms Börsinformation (SBI). Utdelning Styrelsen i Frontyard föreslår ingen utdelning. Revision Denna kommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporteringstillfällen Kvartal 1: 24 April 2001 Bolagsstämma: 26 April 2001 Kvartal 2: 21 Augusti 2001 Kvartal 3: 23 Oktober 2001 Bokslutskommuniké: 21 Februari 2002 Göteborg den 21 feb 2001 Styrelsen i Frontyard AB (publ) Thommy Nilsson Jan Engström Styrelsens ordförande VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta Jan Engström, koncernchef, tel 031-744 24 00, mobil 0709-15 30 50, e-post:jan.engstrom@frontyard.com Frederik Gustafsson, tel 031-744 24 00, mobil 0709-15 30 51, e-post: frederik.gustafsson@frontyard.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00480/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00480/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar